22
دَوُدَ شَ بّيتِ
يَبُرَ دَوُدَ ١٨‏؛١ ٬ ٥٠
عَلَتَلَ تٌ دَوُدَ رَتَنفَ سْلُ نُن عَ يَشُييٍ مَ، دَوُدَ نَشَ يِ بّيتِ بَ عَلَتَلَ بّ. عَ نَشّ،
«عَلَتَلَ نَن ﭑ مَ قَنيٍ رَ،
عَلَتَلَ نَن ﭑ مَ يِرٍ مَكَنتَشِ رَ،
عَلَتَلَ نَن ﭑ نَكِسِمَ رَ.
ﭑ مَرِفِ عَلَ لُشِ عَلْ فّمّ يِرٍ
ﭑ لِنفِرَ سْتْمَ دّننَشّ.
عَ لُشِ عَلْ وُرٍ لٍقَ ﭑ بّ،
عَلْ سّنبّمَ نَشَن ﭑ نَكِسِمَ،
عَلْ تَا مَكَنتَشِ ﭑ سَبَتِمَ دّننَشّ.
عِ تَن، ﭑ نَكِسِمَ، عِ ﭑ نَتَنفَمَ ﭑ يَشُييٍ مَ.
 
عَلَ تَنتُ!
ﭑ تٌ عِ شِلِ،
عِ بَرَ ﭑ نَتَنفَ ﭑ يَشُييٍ مَ.
قَشّ نُ بَرَ وَ نْقٍ ﭑ نَ،
عَلْ مْرْنيِيٍ نَشٍيٍ دُ سُمَ مِشِ شُن نَ.
ﭑ نُ بَرَ كْنتْقِلِ فبَلٌي رَ،
قَشّ لُوتِ نُ بَرَ ﭑ شِرِ،
قَشّ يّلّ نُ بَرَ عِتَلَ ﭑ يَ رَ.
 
ﭑ مَ تْورّ كُي، ﭑ بَرَ عَلَتَلَ شِلِ،
ﭑ بَرَ ﭑ مَرِفِ عَلَ مَشَندِ.
عَ بَرَ ﭑ شُي مّ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي،
ﭑ وَ شُي بَرَ عَ تُلِ لِ.
عَوَ، كٌورٍ نُن بْشِ نَشَ عِمَشَ،
عٍ سّرّن عَلَ شَ شْنّ يَ عِ.
تُورِ نُ مِنِمَ عَ حْي عِ،
تّ نُ مِنِمَ عَ دّ عِ،
تّ وٌلٍ نُ كَسَنمَ.
10 عَ نَشَ كٌورٍ وَلَشّ حّنكّن،
عَ فٌرٌ نُشُي بِنيٍ قَرِ.
11 عَ نَشَ تِ مَلٍكّ قَرِ،
عَ عَ حّرّ كٌورٍ مَ قٌيٍ قَرِ.
12 نُشُي عِقْورْشِيٍ نُ نَ عَ رَبِلِنيِ،
عٍ رَقٍشِ يٍ رَ.
13 تّ وٌلٍيٍ نُ مِنِمَ عَ شَ يَنبّ يَ رَ.
14 عَلَتَلَ شُي نُ لُشِ عَلْ سٍ سَرِنيِ.
كٌورٍ مَنفّ نَشَ عَ شُي رَ مِنِ.
15 عَ نَشَ سٍيَمَكْنيِيٍ وٌلِ عَلْ شَلِيٍ،
عٍ شَ ﭑ يَشُييٍ كٍرِ.
16 بَا بُنيِ نَشَ مَبَ،
بْشِ شْرِ نَشَ مَكّنّن،
عَلَتَلَ حْي قٌيٍ تٌ مِنِ.
 
17 عَ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ كٍلِ كٌورٍ مَ،
عَ ﭑ سُشُ، عَ ﭑ نَمِنِ بَا يٍ شْورَ.
18 عَ نَشَ ﭑ نَتَنفَ ﭑ يَشُي سّنبّمَيٍ مَ،
ﭑ شْننَنتٍ نَشٍيٍ سّنبّ فبٌ ﭑ بّ.
19 عٍ نُ ﭑ فٍرٍ مَ ﭑ شُنسِن لْشْييٍ كُي،
كْنْ عَلَتَلَ نُ قِندِشِ ﭑ مَلِمَ نَن نَ.
20 عَ نَشَ ﭑ نَمِنِ،
عَ نَشَ ﭑ نَكِسِ عَ شَ شَنُنتٍيَ شَ قٍ رَ.
 
21 عَلَتَلَ ﭑ سُشُ ﭑ مَ تِنشِنيِ نَن مَ،
عَ ﭑ مَ سّنِيّنيِ سَرٍ رَفبِلٍن ﭑ مَ،
22 بَرِ مَ ﭑ نُ حّرّ مَ عَلَتَلَ شَ كِرَ نَن شْن،
ﭑ مُ ﭑ بَشِ ﭑ مَرِفِ عَلَ شَ كِرَ مَ عَلْ مِشِ حَاشِيٍ.
23 ﭑ بِرَ مَ عَ شَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ،
ﭑ مُ فبِلٍنمَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ.
24 ﭑ تِنشِن نّ عَ بّ،
ﭑ قٍ كٌبِ بِرِن لُ نَ.
25 نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ ﭑ مَ تِنشِنيِ
نُن ﭑ مَ سّنِيّنيِ سَرٍ رَفبِلٍن ﭑ مَ.
 
26 مِشِ نَشَن تِمَ عِ سّيتِ مَ،
عِ قَن تِمَ نَ كَنيِ نَن سّيتِ مَ.
مِشِ نَشَن مُ قِندِ قِلَنكَقُي رَ عِ مَبِرِ،
عِ قَن مُ عِ شَ لَايِدِ كَنَمَ نَ كَنيِ بّ.
27 مِشِ نَشَن سّنِيّن عِ يَ شْرِ،
عِ قَن عِ شَ سّنِيّنيِ مَسٍنمَ نَ كَنيِ بّ.
مِشِ نَشَن قٍ كَنَمَ،
عِ قَن قَتَ نَ سَرٍ رَفبِلٍندٍ عَ مَ.
28 عِ مِشِ مَفٌرٌشِيٍ عِتٍمَ نّ،
عِ يّتّ عِفبٌييٍ مَفٌرٌ مَ نّ.
29 عِ تَن عَلَتَلَ نَن نَ ﭑ مَ نَءِيَلَنيِ رَ.
عَلَتَلَ نَن دِ مِ عِيَلَنمَ ﭑ بّ.
30 شَ عِ نَ ﭑ قْشْ رَ،
ﭑ مُ فَاشُمَ سْورِ فَلِ يَ رَ.
شَ ﭑ مَرِفِ عَلَ نَ ﭑ قْشْ رَ،
ﭑ سُو سَمَ نّ فٍرٍ رَ.
31 عَلَ شَ كِرَ كَمَلِشِ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ سّنِيّنشِ.
عَ قِندِشِ مَكَنتّ نَن نَ مِشِ بّ،
نَشَن عَ يّتّ تَشُ عَ رَ.
 
32 ندٍ نَ عَلَ رَ شَ عَلَتَلَ مُ عَ رَ؟
ندٍ نَ عِبُنَدَ مَ شَ قَنيٍ رَ شَ مُشُ مَرِفِ عَلَ مُ عَ رَ؟
33 عَلَ نَن نَ ﭑ مَ يِرٍ مَكَنتَشِ رَ،
نَشَن كِرَ قَنيِ يَءِلَنمَ ﭑ بّ.
34 عَ ﭑ مَلِمَ ﭑ مَ حّرّ كُي،
عَلْ عَ شٍلِ مَلِمَ كِ نَشّ عَ شَ حّرّ كُي فٍيَيٍ قَرِ.
35 عَ ﭑ مَلِمَ ﭑ مَ فٍرٍ كُي،
عَلْ سّنبّمَ نَشَن شَلِ وُرٍ فبٍيلِ دَاشِ عِتَلَمَ.
36 عِ قِندِشِ ﭑ مَ كَنتَمَ نَن نَ،
عِ ﭑ شُن نَكٍلِمَ.
37 عِ ﭑ نَحّرّ مَ عَ قَنيِ رَ،
ﭑ مَ كِرَ مُ قِندِ مَ تْورّ رَ ﭑ بّ.
38 ﭑ نَ ﭑ يَشُييٍ كٍرِ مَ، ﭑ عٍ سْنتْمَ.
ﭑ مُ فبِلٍنمَ عٍ قْشْ رَ قٌ ﭑ عٍ بِرِن قَشَ.
39 ﭑ عٍ قَشَمَ نّ، ﭑ عٍ بْنبْمَ نّ.
عٍ مُ كٍلِمَ سْنْن، عٍ لُمَ ﭑ بُن مَ عَبَدَن.
40 عِ سّنبّ قِمَ ﭑ مَ فٍرٍ كُي،
عِ ﭑ يَشُييٍ رَفٌرٌ مَ ﭑ بُن مَ.
41 عِ ﭑ يَشُييٍ كٍرِ مَ ﭑ يَ رَ،
عِ ﭑ شْننَنتٍيٍ رَلْيمَ نّ.
42 عٍ عٍ يَ رَفٍمَ نّ، كْنْ عٍ رَكِسِمَ مُ نَ!
عٍ عَلَتَلَ شِلِمَ نّ، كْنْ عَ مُ عٍ يَابِمَ!
43 ﭑ عٍ لُنتُنمَ نّ عٍ قِندِ شُبٍ رَ،
ﭑ عٍ عِبٌرٌنمَ نّ عَلْ بٌورَ.
 
44 عِ بَرَ ﭑ نَتَنفَ ﭑ مَ حَمَ شَ حْشْنسْسْي مَ،
عِ بَرَ ﭑ قِندِ حَمَنّيٍ شَ مَنفّ رَ،
عِ بَرَ سِيٍ لُ ﭑ سَفٌي ﭑ مُ نَشٍيٍ كٌلٌن.
45 سِ فبّتّيٍ ﭑ مَتْشْمَ،
عٍ ﭑ مَ يَامَرِ بِرِن سُشُمَ.
46 سِ فبّتّيٍ مُ سُو سَمَ سْنْن،
عٍ مِنِمَ عٍ شَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ كُي فَاشُي رَ.
 
47 كِسِ نَ عَلَتَلَ بّ،
تَنتُي نَ عَ بّ نَشَن لُشِ عَلْ قَنيٍ ﭑ بّ،
عَ شِلِ شَ مَتْشْ.
48 تَنتُي نَ عَلَ بّ،
نَشَن ﭑ فبٍ حْشْمَ،
نَشَن سِيٍ لُمَ ﭑ سَفٌي،
49 نَشَن ﭑ بَمَ ﭑ يَشُييٍ يِ رَ،
نَشَن ﭑ نَتٍمَ يَشُييٍ شُن مَ،
نَشَن ﭑ بَمَ مِشِ حَاشِ بّلّشّ عِ.
 
50 نَ نَن عَ رَ، ﭑ عِ مَتْشْمَ سِيٍ تَفِ، عَلَتَلَ!
ﭑ بّيتِ بَمَ عِ شِلِ رَ.
51 عَ بَرَ عَ شَ مَنفّ سُفَندِشِ رَكِسِ،
عَ مُ فبِلٍن نَ مَنفّ قْشْ رَ،
نَشَن قِندِشِ دَوُدَ نُن عَ بْنسْي رَ عَبَدَن.»