23
دَوُدَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي
دَوُدَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي نَن يَ؛
 
يِسَيِ شَ دِ دَوُدَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
كُنتِفِ شُنفبٍ،
يَشُبَ مَرِفِ عَلَ نَشَن سُفَندِشِ مَنفّ رَ،
بّيتِبَ نَشَن مَنِيّ مُ نَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ.
 
«عَلَتَلَ شَشِلِ بَرَ سٌ ﭑ دّ عِ،
عَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ.
عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ بَرَ وْيّن،
عِسِرَيِلَ شَ قَنيٍ بَرَ عَ قَلَ ﭑ بّ،
‹نَشَن نَ مَنفّيَ شَنِنقٍ تِنشِنيِ رَ،
نَشَن نَ مَنفّيَ شَنِنقٍ عَلَ شَ يَرَفَاشُي كُي،
نَ كَنيِ لُشِ نّ عَلْ فّيسّفّ،
سٌفٍ تٍ تّمُي نُشُي يٌ مُ عَ يَ مَ.
عَ لُشِ عَلْ يَنبّ نُن تُنّ نَشَن سَنسِ رَ مِنِمَ بْشِ مَ.
ﭑ مَ دٍنبَيَ نَ نَ كِ نّ عَلَ بّ،
بَرِ مَ مُشُ شَ سَاتّ مُ كَنَمَ عَبَدَن،
عَ مَبَنبَنشِ عَ قَنيِ رَ.
عَ قَمَ ﭑ مَ كِسِ رَكَمَلِدٍ،
عَ هِننّمَ ﭑ نَ قٍ قَنيِ بِرِن نَ.›»
 
«كْنْ مِشِ سّرِيّتَرٍ لُشِ نّ
عَلْ سَنسِ تُنبٍ دَاشِ نَشَن شُن نَكَنَمَ،
نَشَن مُ مَتٌنفٌمَ بّلّشّ رَ،
نَشَن شَبَمَ دّفّمَ نُن كٍرِ رَ،
نَشَن فَنمَ تّ رَ عَ بُلَشِ دّننَشّ.»
دَوُدَ شَ سّنبّمَيٍ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ١١‏؛١٠ ٬ ٤٧
دَوُدَ شَ سْورِيٍ شُنيِيٍ نَن يَ؛ شَكِمٌنِ شَ دِ يَسٌبٍيَمِ، نَشَن قِندِ عٍ شُنيِ رَ. عَ تَن نَشَن مَن نُ شِلِ عَدِنٌ عٍسِنِكَ، نَن مِشِ كّمّ سٌلٌمَسَشَن قَشَ تَنبّ رَ فٍرٍ كٍرٍن كُي.
عَ قِرِن ندٍ قِندِ دٌدَيِ شَ دِ عٍلٍيَسَرِ نَن نَ، عَشٌوَكَ. عَ نُ نَ دَوُدَ شَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ يَ مَ، نَشٍيٍ دَوُدَ مَلِ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ، عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ عٍ فِ عٍ مَ عٍ سِفَ فٍيَ قَرِ. 10 عَ تَن نَن قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍ، هَن عَ بّلّشّ كَنكَن عَ شَ سَنتِدّفّمَ مَ. عَلَتَلَ نَشَ شُن نَكٍلِ قَنيِ قِ عٍ مَ نَ لْشْي. حَمَ مُ فبِلٍن عٍلٍيَسَرِ يِرٍ قٌ فٍرٍ تٌ حْن. عٍ نَشَ مِشِ قَشَشِيٍ هَرِفٍ تٌنفٌ.
11 عَ سَشَن ندٍ قِندِ عَفٍ شَ دِ سَنمَ نَن نَ، هَرَرَكَ. قِلِسِتَكَيٍ نُ عٍ مَلَنشِ لٍشِ تّمُي نَشّ. بْشِ ندٍ نُ نَ مّننِ، تٌفٍ نُ سِشِ نَشَن مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ بَرَ عٍ فِ قِلِسِتَكَيٍ مَ، 12 كْنْ سَنمَ نَشَ تِ نَ تٌفٍ شّ تَفِ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ. عَلَتَلَ نَشَ شُننَكٍلِ قَنيِ قِ عٍ مَ نَ لْشْي.
13 يَرٍرَتِ سَشَن، دَوُدَ شَ يَرٍرَتِ تٌنفٌ سَشَنيِيٍ يَ مَ، نَشَ سِفَ دَوُدَ يِرٍ عَدُلَمَ قْنمّ رَ. قِلِسِتَكَيٍ نُ تِشِ رٍقَ فُلُنبَ كُي. 14 نَ وَشَتِ دَوُدَ نُ نَ عَ شَ يِرٍ مَكَنتَشِ كُي، قِلِسِتَكَيٍ قَن نُ نَ بّتّلّيمُ.
15 دَوُدَ نَشَ عَ سَفٌ ندٍ قَلَ، «عَ شْلِ ﭑ مَ ﭑ شَ بّتّلّيمُ كْلْنيِ يٍ مِن.» 16 نَ سْورِ يَرٍرَتِ سَشَنيِيٍ نَشَ قِلِسِتَ نَانِنيِ عِفِرِ، عٍ سَ يٍ بَ كْلْنيِ رَ نَشَن نَ بّتّلّيمُ نَادّ رَ. عٍ تٌ قَ نَ رَ دَوُدَ بّ، عَ نَشَ تٌندِ نَ مِندٍ. عَ نَشَ عَ عِقِلِ بْشِ مَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ. 17 عَ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَ شَ ﭑ نَتَنفَ نَ مَ. ﭑ مُ نْمَ يِ يٍ مِندٍ، ﭑ مَ شّمّيٍ نَشَن سْتْشِ ﭑ بّ عٍ نِي سَرٍ رَ. نَ لُمَ عَلْ عٍ نِي تِدٍ مُ فبٌ ﭑ بّ.» نَ كُي عَ نَشَ تٌندِ يٍ مِندٍ عَ شَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ نَشَن سْتْ عَ بّ.
18 يٌوَبَ نفَشَكٍرٍنيِ عَبِسَيِ نَن نُ قِندِشِ نَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ شُنيِ رَ. عَ نُ بَرَ شّمّ كّمّ سَشَن قَشَ عَ شَ تَنبّ رَ. عَ شِلِ نُ فبٌ عَلْ نَ شّمّ سَشَنيِيٍ. 19 عَ نَشَ بِنيّ سْتْ دَنفِ عٍ تَن نَ، كْنْ عَ مُ نُ نَ عٍ يَ مَ هَلِ عَ تٌ نُ قِندِشِ عٍ شَ مَنفّ رَ.
20 يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ كَبَسٍيلِ قِندِ سّنبّمَ ندٍ شَ دِ نَن نَ. عَ نُ بَرَ قٍ شُنفبٍ فبٍفبٍ رَبَ، عَلْ عَرِيّلِ مٌوَبَكَ قِرِنيِيٍ قَشَقٍ. عَ مَن نَشَ يّتّ ندٍ قَشَ كْلْنيِ كُي بَلَبَلَنيِ تّمُي. 21 لْشْي ندٍ عَ نَشَ مِسِرَكَ فبَنفبَلَنيِ ندٍ قَشَ. تَنبّ بٍلٍبٍلٍ نُ نَ مِسِرَكَ يِ رَ. بّنَيَ نَشَ نَ بَ عَ يِ رَ وُرِ دِ رَ، عَ عَ قَشَ عَ يّتّ شَ تَنبّ رَ. 22 يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ شَ قٍ شُنفبٍ نَن نَ كِ. عَ شِلِ فبٌ نَ سّنبّمَ سَشَنيِ يَ مَ. 23 عَ نَشَ بِنيّ سْتْ دَنفِ نَ شّمّ تٌنفٌ سَشَن نَ، كْنْ عَ سّنبّ مُ فبٌ نَ سّنبّمَ سَشَنيِ بّ. دَوُدَ شَ فُندٌ سْورِ نَن نُ عَ رَ.
24 سّنبّمَ فبّتّيٍ نَن يَ؛
يٌوَبَ شُنيَ عَسَهّلِ،
نَشَن نُ نَ نَ مِشِ تٌنفٌ سَشَنيِيٍ يَ مَ،
دٌدٌ شَ دِ عٍلٍشَنَن بّتّلّيمُكَ،
25 سَمٌتِ هَرٌرِكَ، عٍلِكَ شَرٌدِكَ،
26 شّلّسِ ثٍلٌنكَ، عِكٍسِ شَ دِ عِرَ تٍكٌوَكَ،
27 عَبِيٍسٍرِ عَنَتْتِكَ، مٍبُننَيِ هُسَتِكَ،
28 سَلَمٌن عَهٌشِكَ، مَهَرَيِ نٍتٌقَكَ،
29 بَاننَ شَ دِ شٍلٍدَ نٍتٌقَكَ، رِبَيِ شَ دِ عِتَيِ،
نَشَن كٍلِ فِبِيَ بُنيَمِن بْنسْي شَ بْشِ مَ،
30 بّنَيَ ثِرَتٌنكَ، شُرَيِ فَاسِكَ،
31 عَبِيّلِ عَرَبَكَ، عَسَمَقٍتِ بَشُرِ مِكَ،
32 عٍلِيَبَ سَالَبٌنكَ، هَسٍمِ شَ دِ، يٌنَتَن،
33 سَامَ هَرَرَكَ، سَكَرَ شَ دِ عَشِيَمَ هَرَرَكَ،
34 مَاكَكَ شَ دِ عَشَسَبَيِ شَ دِ عٍلِقٍلٍتِ،
عَشِتٌقٍلِ فِلٌنكَ شَ دِ عٍلِيَمِ،
35 شٍسٍرٌ كَرٍ مٍلٍكَ، ثَارَيِ عَرِبِكَ،
36 نَتَن نفَشَكٍرٍنيِ يِفَلِ سٌبَكَ، بَنِ فَدِكَ،
37 سّلّكِ عَمٌنِكَ، سٍرُيَ شَ دِ نَشَرَيِ بٍرٌتِكَ،
نَشَن نُ يٌوَبَ شَ فٍرٍ سٌسٍيٍ شَنِنمَ،
38 عِرَ نُن فَرٍبٍ يَتِرِكَيٍ،
عَ نُن 39 عُرِيَ شِتِكَ.
عٍ بِرِن نَلَنشِ، مِشِ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌقٍرٍ.