24
عِسِرَيِلَ حَمَ كْنتِقٍ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ٢١‏؛١ ٬ ٢٦
نَ تّمُي عَلَتَلَ نَشَ شْنْ عِسِرَيِلَ مَ عَ سَنيَ قِرِن ندٍ. عَ نَشَ مَحْشُنيِ ندٍ رَ سٌ دَوُدَ بْحّ عٍ شِلِ مَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «سِفَ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ مِشِيٍ كْنتِ.» نَ كُي مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ سْورِيٍ شَ مَنفّ يٌوَبَ بّ، عَ نَشّ، «سِفَ عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن شْنيِ، كٍلِقٍ دَنَ مَ هَن بٍرِ سٍيبَ. عِ شَ نَ حَمَ كْنتِ عَلَكٌ ﭑ شَ مِشِ شَسَبِ كٌلٌن.» يٌوَبَ نَشَ مَنفّ يَابِ، «عِ مَرِفِ عَلَ شَ حَمَ رَوُيَ دْشْ كّمّ عِ يَ شْرِ، كْنْ مَنفّ، مُنقٍ رَ عِ وَ مَ يِ رَبَقٍ؟»
مَنفّ نَشَ عَ يَابِ عَ شْرْشْي رَ. يٌوَبَ نُن سْورِ مَنفّيٍ نَشَ كٍلِ مَنفّ شُن، عٍ سِفَ عِسِرَيِلَ حَمَ كْنتِدٍ. عٍ نَشَ يُرُدّن شُرٍ عِفِرِ، عٍ يٌنكِن عَرٌوٍرِ يِرٍقَنيِ مَ. نَ تَا نَ فُلُنبَ نَن كُي فَدِ، يَاسّرِ بِرِ. عٍ نَشَ سِفَ فَلَدِ بْشِ مَ، تَتِمِ شٌدٌ سِ، دَنَ يَان، نُن سِدْن بِرِ. عٍ نَشَ سِفَ تِرٍ يِرٍ مَكَنتَشِ، عَ نُن تَا بِرِن نَشٍيٍ نُ نَ هِوِكَيٍ نُن كَنَانكَيٍ شَ بْشِ مَ. عَ رَحْنيِ، عٍ نَشَ سِفَ هَن بٍرِ سٍيبَ، نَشَن نَ يُدَيَ بْشِ يِرٍقَنيِ بِرِ.
عٍ تٌ فّ بْشِ بِرِن عِسَدٍ كِكٍ سٌلٌمَنَانِ شِ مْشْحّن بُن مَ، عٍ نَشَ سٌ دَرِ سَلَمُ. يٌوَبَ نَشَ حَمَ شَسَبِ دّنتّفّ مَنفّ بّ. شّمّ مِشِ وُلُ كّمّ سٌلٌمَسَشَن نَن نُ نَ عِسِرَيِلَ، نَشٍيٍ نُ نْمَ قِندِدٍ سْورِيٍ رَ. شّمّ مِشِ وُلُ كّمّ سُولِ نَن نُ نَ يُدَيَ قَن، نَشٍيٍ نُ نْمَ قِندِدٍ سْورِيٍ رَ.
10 دَوُدَ تٌ فّ حَمَ كْنتِدٍ، عَ بْحّ نَشَ مَحَاشُ، عَ قَ عَ قَلَ عَلَتَلَ بّ، «ﭑ تٌ يِ رَبَشِ، ﭑ بَرَ يُنُبِ بٍلٍبٍلٍ رَبَ. يَكْسِ ﭑ بَرَ عِ مَيَندِ عِ شَ دِحّ عِ شَ كٌنيِ شَ يُنُبِ مَ. نَ بَرَ قِندِ ﭑ مَ دَشُحَ رَ.» 11 دَوُدَ تٌ كٍلِ فّيسّفّ، عَ لِشِ عَلَتَلَ نُ بَرَ مَسٍنيِ تِ عَ شَ نَمِحْنمّ فَدِ بّ، دَوُدَ شَ وَلِيُ، عَ نَشّ، 12 «عِ شَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ عِ بّ، ‹ﭑ بَرَ قٍ سَشَن مَسٍن عِ بّ، عِ شَ كٍرٍن سُفَندِ عِ وَ مَ ﭑ شَ نَشَن نَبَ عِ رَ.›» 13 فَدِ نَشَ سِفَ دَوُدَ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ عِ بّ، ‹عِ بَرَ تِن حَشَنكَتّ مُندُن نَ؛ كَامّ شَ سِن بْشِ حّ سٌلٌقٍرٍ، شَ نَ مُ عِ يَشُييٍ شَ نْ وٌ رَ عٍ شَ سَنتِدّفّمَ رَ كِكٍ سَشَن، شَ نَ مُ قُرٍ حَاشِ شَ دِن عِسِرَيِلَ حَمَ مَ شِ سَشَن بُن مَ. يَكْسِ عِ شَ عَ مَتٌ ﭑ لَن ﭑ شَ نَشَن قَلَ ﭑ شّيمَ بّ.›» 14 دَوُدَ نَشَ فَدِ يَابِ، «ﭑ بْحّ بَرَ مَحَاشُ عَ شْرْشْي رَ. عَ لَن ﭑ شَ ﭑ سَ عَلَتَلَ نَن بّلّشّ عِ، نَشَن شَ كِنِكِنِ فبٌ. نَ قِسَ عَدَ مَدِيٍ بّلّشّيٍ بّ.»
15 عَلَتَلَ نَشَ قُرٍ حَاشِ رَدِن عِسِرَيِلَ مَ، كٍلِقٍ فّيسّفّ هَن عَ وَشَتِ نَشَن قَلَ. نَ كُي، كٍلِقٍ دَنَ هَن عَ سَ دْشْ بٍرِ سٍيبَ رَ، شّمّ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نَن قَشَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. 16 عَلَ شَ مَلٍكّ تٌ دَرِ سَلَمُ كَنَ قْلْ، عَلَتَلَ نَشَ نِمِسَ نَ تْورّ شَ قٍ رَ. عَ نَشَ عَ مَسٍن مَلٍكّ بّ نَشَن نُ نَ حَمَ يَ مَ، «نَ لَن. عٍ لُ نَ سِندٍن.» عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نُ تِشِ عَرَوُنَ يٍبُسُكَ شَ لٌنيِ مَ.
17 دَوُدَ تٌ مَلٍكّ تٌ قَشّ تِ رَ حَمَ تَفِ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَلَتَلَ بّ، «ﭑ تَن نَن يُنُبِ رَبَشِ، ﭑ تَن نَن يِ قٍ كٌبِ نِيَشِ. يِ حَمَ مُنسٍ رَبَشِ؟ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ دٍنبَيَ هَلَكِ، عِ شَ عِ شَ حَمَ لُ نَ.»
18 نَ تّمُي عَننَبِ فَدِ نَشَ سِفَ دَوُدَ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ «كٍلِ، عِ شَ سَ سّرّشّبَدٍ تِ عَلَتَلَ بّ عَرَوُنَ يٍبُسُكَ شَ لٌنيِ مَ.» 19 دَوُدَ نَشَ تٍ نَا عَلْ فَدِ عَ قَلَ عَ بّ عَلَتَلَ شِلِ رَ كِ نَشّ.
20 كٍلِ يِرٍ عِتٍشِ ندٍ مَ، عَرَوُنَ نَشَ مَنفّ نُن عَ شَ مِشِيٍ تٌ قَ رَ عَ يِرٍ. عَ نَشَ كٍلِ كٍرٍن نَ، عَ سَ عٍ رَلَن، عَ عَ قٍلٍن بْشِ مَ مَنفّ بُن مَ. 21 عَرَوُنَ نَشَ عَ مَشْرِن، «مَنفّ قَشِ مُنسٍ قٍندٍ عَ شَ كٌنيِ يِرٍ؟» دَوُدَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ وَ مَ يِ لٌنيِ نَن سَرَقٍ عِ مَ عَلَكٌ ﭑ شَ سّرّشّبَدٍ تِ عَلَتَلَ بّ. نَ كِ قُرٍ حَاشِ شَ حْن حَمَ مَ.» 22 عَرَوُنَ نَشَ دَوُدَ يَابِ، «مَنفّ، عَ تٌنفٌ. ﭑ مَرِفِ شَ عَ وَشْنقٍ رَبَ عَ رَ. ﭑ بَرَ يِ نِنفٍيٍ قَن سٌ عِ يِ رَ، عٍ شَ قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ. يِ سَرّتِيٍ نْمَ فَندٍ يٍفٍ رَ، يِ مّنفِ قَن شَ قِندِ سّرّشّ رَ. 23 ﭑ بَرَ يِ بِرِن قِ عِ مَ.» عَرَوُنَ مَن نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ عِ شَ سّرّشّ رَ سُشُ.»
24 كْنْ مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَرَوُنَ بّ، «عَدٍ، ﭑ وَ مَ عَ سَرَقٍ نّ كْبِرِ رَ نَشَن لَنمَ سّرِيّ كِ مَ. ﭑ مُ سٍ بَمَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ، نَشَن مُ كٍلِمَ ﭑ يّتّ هَرِفٍ مَ. ﭑ مُ نْمَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَدٍ ﭑ مُ نَشَن سَرٍ بَشِ.» نَ كُي دَوُدَ نَشَ عَرَوُنَ شَ لٌنيِ نُن عَ شَ نِنفٍيٍ سَرَ فبٍتِ كِلٌ تٌنفٌ سُولِ رَ. 25 دَوُدَ نَشَ سّرّشّبَدٍ تِ مّننِ عَلَتَلَ بّ، عَ قَ سّرّشّ فَن دَاشِ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَ. عَلَتَلَ نَشَ نَ سّرّشّيٍ سُشُ عِسِرَيِلَ بّ، قُرٍ حَاشِ دَن نَ كِ نّ.