5
دَوُدَ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ١١‏؛١ ٬ ٣
عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن نَشَ قَ دَوُدَ يِرٍ هٍبِرٌن، عٍ قَ عَ قَلَ عَ بّ، «وٌن بِرِن بْنسْي كٍرٍن. سْلُ شَ مَنفّيَ بُن مَ، عِ تَن نَن نُ عِسِرَيِلَ رَحّرّ مَ عٍ شَ فٍرٍيٍ كُي. عَلَتَلَ عَ مَسٍنشِ نّ عِ بّ، ‹عِ تَن نَن مّينِمَ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَ، عِ تَن نَن قِندِ مَ عٍ شَ يَرٍرَتِ رَ.›»
نَ كُي، عِسِرَيِلَ قٌرِ بِرِن تٌ قَ مَنفّ دَوُدَ يِرٍ هٍبِرٌن، عٍ نُن دَوُدَ نَشَ سَاتّ شِرِ عَلَ يَ شْرِ. قٌرِيٍ نَشَ تُرٍ ندٍ سَ دَوُدَ شُنيِ مَ تْنشُمَ رَ عَ عٍ بَرَ عَ سُفَندِ عَ شَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. دَوُدَ شَ سِمَيَ نُ بَرَ حّ تٌنفٌ سَشَن لِ نَ تّمُي. عَ شَ مَنفّيَ بُ نّ حّ تٌنفٌ نَانِ. عَ حّ سٌلٌقٍرٍ كِكٍ سٍننِ نَن نَبَ مَنفّيَ رَ هٍبِرٌن يُدَ بْنسْي شُن مَ. عَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سَشَن نَن نَبَ مَنفّيَ رَ دَرِ سَلَمُ عِسِرَيِلَ نُن يُدَ بْنسْي شُن مَ.
مَنفّ دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ سِفَ دَرِ سَلَمُ عَلَكٌ عٍ شَ يٍبُسُكَيٍ فٍرٍ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ مّننِ. مّننِكَيٍ نَشَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، «عِ مُ سٌمَ بٍ قٍوٌ. هَلِ دْنشُييٍ نُن مَبّنيِيٍ نْمَ عِ كٍرِدٍ!» عٍ حْشْ عَ مَ عَ دَوُدَ مُ نْمَ سٌدٍ نَا. كْنْ دَوُدَ نَشَ نْ عٍ رَ، عَ سِيٌنِ تَا سّنبّ يِرٍ مَسْتْ. نَ نَن عَ تٌشِ، نَ تَا شِلِ قَلَمَ «دَوُدَ شَ تَا.» نَ لْشْي دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ، «نَشَن وَ مَ يِ يٍبُسُكَيٍ مَسْتْقٍ، قٌ عَ شَ سٌ يٍ يِرٍ بْشِ نَن بُن مَ. نَ كُي عَ نْمَ دَوُدَ يَشُييٍ رَ نَشٍيٍ لُمَ عَلْ مَبّنيِيٍ نُن دْنشُييٍ!» نَ نَن عَ رَ، مِشِيٍ نُ عَ قَلَمَ عَ دْنشُي نُن مَبّنيِ مُ سٌمَ مَنفّ شَ بَنشِ كُي.
دَوُدَ تٌ نْ عٍ رَ، عَ نَشَ سَبَتِ نَ يِرٍ مَكَنتَشِ كُي، عَ قَ نَ شِلِ سَ «دَوُدَ شَ تَا.» عَ نَشَ عَ رَبِلِنيِيٍ بِرِن تِ، كٍلِقٍ مِلٌ هَن تَا مَبِرِ. 10 دَوُدَ سّنبّ نُ فبٌمَ نَن تُي، بَرِ مَ عَلَتَلَ سّنبّمَ نُ نَ عَ سّيتِ مَ. 11 تِرٍ مَنفّ شِرَ مِ نَشَ مِشِيٍ شّي دَوُدَ يِرٍ. عٍ نَشَ سّدِرِ وُرِ، بَنشِ بَنبَنيِيٍ، نُن فّمّ مَسٌلِيٍ رَ سَنبَ عَ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ مَنفّ بَنشِ تِ عَ بّ. 12 دَوُدَ نُ عَ كٌلٌن، عَ عَلَتَلَ نَن عَ تِشِ مَنفّ رَ عِسِرَيِلَ شُن مَ، عَ شَ مَنفّيَ شَ سَبَتِ عَلَتَلَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ شَ قٍ رَ.
13 دَوُدَ تٌ كٍلِ هٍبِرٌن، عَ نَشَ كٌنيِ فِنّيٍ نُن فِنّ فبّتّيٍ سْتْ دَرِ سَلَمُ، نَشٍيٍ بَرَ دِيٍ بَرِ عَ بّ. 14 نَ دِيٍ شِلِ نَن يِ كِ، نَشٍيٍ بَرِشِ عَ بّ دَرِ سَلَمُ؛ سَمُوَ، سٌوَ، نَتَن، سُلٍمَنِ، 15 يِبِشَرِ، عٍلِسُوَ، نٍقٍفِ، يَقِيَ، 16 عٍلِسَمَ، عٍلِيَدَ، عٍلِقٍلٍتِ.
17 قِلِسِتَكَيٍ تٌ عَ مّ، عَ عٍ بَرَ دَوُدَ سُفَندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ سّنبّ رَ عَ قْشْ رَ، كْنْ دَوُدَ تٌ عَ مّ، عَ قَ فٌرٌ عَ شَ يِرٍ مَكَنتَشِ. 18 قِلِسِتَكَيٍ نَشَ قَ، عٍ نَشَ سٌ رٍقَ فُلُنبَ كُي. 19 دَوُدَ نَشَ عَلَتَلَ مَشْرِن، عَ نَشّ، «عَ لَنمَ ﭑ شَ سِفَ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ؟ عِ عٍ سَمَ نّ ﭑ سَفٌي؟» عَلَتَلَ نَشَ عَ يَابِ، «سِفَ، ﭑ عٍ سَمَ نّ عِ بّلّشّ.» 20 نَ كُي دَوُدَ نَشَ سِفَ، عَ عٍ بْنبْ بَالِ ثٍرَ سِمِ. عَ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ بَرَ ﭑ يَشُييٍ بْنبْ ﭑ يَ رَ، عَلْ يٍ نَشَن بْنبْمَ شَرٍ رَ دِكِ عِبْو مَ تّمُي نَشّ.» نَ يِرٍ شِلِ سَ بَالِ ثٍرَ سِمِ نَ نَن مَ. 21 قِلِسِتَكَيٍ نَشَ عٍ شَ كُيٍيٍ لُ مّننِ. دَوُدَ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ نٍيٍ بِرِن شَنِن.
22 نَ دَنفِ شَنبِ قِلِسِتَكَيٍ مَن نَشَ تٍ، عٍ سَ سٌ رٍقَ فُلُنبَ كُي. 23 دَوُدَ تٌ عَلَتَلَ مَشْرِن، عَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نَشَ تٍ عٍ يَ رَ دٍ. عِ شَ عِ مَبِلِن عٍ شَنبِ رَ نّ، عِ دِن عٍ رَ قْتْنيِ يَ رَ. 24 عِ نَ سَنيِ شُي مّ وُرِيٍ كْن نَ تّمُي نَشّ، عِ سِفَ كٍرٍن نَ قِلِسِتَكَيٍ قْشْ رَ، بَرِ مَ عَ لِمَ عَلَتَلَ بَرَ مِنِ عِ يَ رَ عٍ بْنبْدٍ.» 25 دَوُدَ نَشَ عَ رَبَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ قَلَشِ عَ بّ كِ نَشّ. عَ نَشَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ، كٍلِقٍ فٍبَ مَ هَن فٍسٍرِ.