6
سَاتّ كَنكِرَ تُنُقٍ دَرِ سَلَمُ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ١٣‏؛٤ ٬ ١٤‏، ١٥‏؛٢٥‏—١٦‏؛٣
دَوُدَ مَن نَشَ عِسِرَيِلَ سْورِيٍ مَلَن، عٍ كْنتِ نَشَ سِفَ مِشِ وُلُ تٌنفٌ سَشَن. عٍ نَشَ سِفَ بَلٍ يُدَ، عَلَ شَ كَنكِرَ تٌنفٌدٍ، عَلَتَلَ شِلِ قَلَمَ نَشَن شُن، عَلَتَلَ سّنبّمَ مَفٌرٌشِ نَشَن مَ مَلٍكّيٍ مَسٌلِشِيٍ تَفِ. عٍ نَشَ عَلَ شَ كَنكِرَ دْشْ سَرّتِ نّينّ ندٍ قَرِ، عٍ قَ عٍ حّرّ عَ سّيتِ مَ كٍلِقٍ عَبِنَدَبٌ شْنيِ فٍيَ قَرِ. عَبِنَدَبٌ شَ دِ شّمّيٍ عُسَ نُن عَشِيٌ نَن نُ سَرّتِ نّينّ رَحّرّقٍ. عٍ نَشَ عَ رَحّرّ كٍلِقٍ عَبِنَدَبٌ شْنيِ فٍيَ قَرِ. عَشِيٌ نُ حّرّقٍ سَرّتِ يَ رَ، عَلَ شَ كَنكِرَ نُ نَ نَشَن قَرِ. دَوُدَ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ نُ نَ عَلَتَلَ مَتْشْقٍ مَشَسٍ مْولِ بِرِن نَ. مَشَسٍ وُرِ دَاشِيٍ نُن كْرَ مْولِ ندٍيٍ نُ نَ عٍ يِ رَ.
عٍ تٌ نَكٌن شَ لْنيِ لِ، نِنفٍيٍ نَشَ وَ بِرَقٍ. نَ كُي عُسَ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ، عَ عَلَ شَ كَنكِرَ سُشُ. عَلَتَلَ نَشَ شْنْ عَ مَ عَ شَ نَ كَرِنيِ مَ، عَ قَ عَ سْنتْ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ قّ مَ. دَوُدَ نَشَ شْنْ عَلَتَلَ عُسَ قَشَقٍ رَ. عٍ نَشَ نَ يِرٍ شِلِ سَ ثٍرٍ سِ عُسَ. نَا شِلِ قَلَمَ نَ كِ نّ هَن تٌ لْشْي.
دَوُدَ نَشَ فَاشُ عَلَتَلَ يَ رَ نَ لْشْي، عَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ قَ سٌمَ ﭑ تَن شْنيِ دِ؟» 10 عَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ عَ مُ لَنمَ عَ شَ عَ رَ سٌ عَ شَ تَا كُي سِندٍن، عَ شَ عَ شَنِن عٌبٍدٌ عٍدٌن فَتِكَ شْنيِ. 11 عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ نَشَ لُ مّننِ هَن كِكٍ سَشَن. نَ وَشَتِ بُن مَ، عَلَتَلَ نَشَ بَرَكَ سَ عٌبٍدٌ عٍدٌن نُن عَ شَ مِشِ بِرِن مَ. 12 عٍ نَشَ سَ نَ دّنتّفّ مَنفّ دَوُدَ بّ. عٍ نَشّ، «عَلَتَلَ بَرَ دُبَ عٌبٍدٌ عٍدٌن شَ قْشّ بّ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ شَ قٍ رَ.»
نَ كُي دَوُدَ نَشَ سِفَ عٌبٍدٌ عٍدٌن شْنيِ، عَ سَ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ تٌنفٌ، عَ عَ شَنِن سّيوّ رَ عَ شَ تَا كُي. 13 كَنكِرَ شَنِنيِيٍ تٌ سَنتٌنفٌ سٍننِ رَبَ، دَوُدَ نَشَ تُورَ نُن نِنفٍ بْرْفّشِ بَ سّرّشّ رَ. 14 دَوُدَ نُ نَ قَرٍ بٌرٌنقٍ عَ سّنبّ بِرِن نَ عَلَتَلَ يَ عِ، دُفِ قِيشّ رَفٌرٌشِ عَ مَ. 15 دَوُدَ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ نَشَ نَ كَنكِرَ رَ سِفَ دَرِ سَلَمُ، عٍ نُ عَلَتَلَ مَتْشْ سَرَيٍ قٍ شُي رَ.
16 عٍ نُ كَنكِرَ رَ سٌمَ دَوُدَ شَ تَا كُي تّمُي نَشّ، سْلُ شَ دِ فِنّ مِكَلِ نُ تِشِ وُندّرِ رَ. عَ تٌ دَوُدَ تٌ قَرٍ بٌرٌن نَ، عَلَ شَ كَنكِرَ يَ رَ، عَ بْحّ نَشَ رَحَاشُ عَ مَ. 17 عٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ دْشْ كِرِ بَنشِ بُن مَ دَوُدَ نُ نَشَن تِشِ عَ بّ. نَ تّمُي دَوُدَ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ بَ. 18 عَ تٌ فّ نَ سّرّشّيٍ بَدٍ، عَ نَشَ دُبَ حَمَ بّ عَلَتَلَ سّنبّمَ شِلِ رَ. 19 عَ نَشَ تَامِ كٍرٍن، تَمَرٍيٍ، نُن شْرّ مَنِيّيٍ قِ فِنّ نُن شّمّ بِرِن مَ، عٍ قَ فبِلٍن عٍ شْنيِ.
20 دَوُدَ تٌ فبِلٍن عَ شْنيِ، عَ شَ سَ دُبَ عَ شَ دٍنبَيَ بّ، مِكَلِ نَشَ عَ رَلَن، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ تَن، عِسِرَيِلَ مَنفّ، عِ تَن نَن قَرٍ بٌرٌنقٍ عِ مَفٍلِ رَ عِ شَ كٌنيِيٍ نُن عٍ شَ فِنّيٍ يَ عِ يِ كِ، عَلْ سّفّتَلَ شُرُتَرٍ ندٍ، عِ مُ يَافِ؟» 21 دَوُدَ نَشَ عَ يَابِ، عَ نَشّ، «ﭑ عَ رَبَشِ عَلَتَلَ نَن بّ، نَشَن ﭑ سُفَندِ، عَ ﭑ نَقِسَ عِ بَبَ نُن عَ بْنسْي بِرِن بّ، عَ ﭑ قِندِ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. ﭑ مَتْشْي نَن تِقٍ عَلَتَلَ بّ. 22 ﭑ بَرَ تِن ندٍ شَ سَ نَ قَرِ، ﭑ مَن شَ ﭑ يّتّ مَفٌرٌ عَ بّ. نَ كٌنيِ فِنّيٍ عِ نَشٍيٍ شَ قٍ قَلَ، نٍيٍ قَن ﭑ بِنيَمَ نّ.» 23 نَ نَ عَ رَ، سْلُ شَ دِ فِنّ مِكَلِ مُ دِ يٌ بَرِ عَ شَ سِمَيَ كُي.