7
عَلَ شَ لَايِدِ دَوُدَ بّ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ١٧‏؛١ ٬ ٢٧
مَنفّ دَوُدَ تٌ فّ سَبَتِدٍ عَ شَ مَنفّ بَنشِ كُي، عَ يَشُي نَشٍيٍ بِرِن عَ رَبِلِنيِيٍ نَشَ لُ عَ بُن مَ عَلَتَلَ سَابُي رَ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَننَبِ نَتَن بّ، عَ نَشّ، «عَ مَتٌ بَ، ﭑ تَن سَبَتِشِ سّدِرِ وُرِ بَنشِ قَنيِ نَن كُي يِ كِ، كْنْ عَلَ شَ سٍيدٍ كَنكِرَ تَن نَ كِرِ بَنشِ نَن بُن مَ.» نَتَن نَشَ مَنفّ يَابِ، عَ نَشّ، «نَشَن بِرِن نَ عِ بْحّ مَ، عَ بِرِن نَبَ، عَلَتَلَ نَ عِ قْشْ رَ.»
نَ كْي رَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن نَتَن بّ، «سِفَ، عَ قَلَ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ بّ، ‹عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، عَ ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ، «عِ تَن نَن بَنشِ تِمَ ﭑ بّ ﭑ سَبَتِمَ دّننَشّ؟ كَبِ ﭑ نَشَ عِسِرَيِلَ رَ مِنِ مِسِرَ، هَن تٌ، ﭑ مُ لُ بَنشِ كُي. ﭑ بَرَ ﭑ حّرّ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي نَشَن قِندِشِ كِرِ بَنشِ رَ. ﭑ حّرّ نَشَن بِرِن نَبَ ﭑ نُن عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ رَ، ﭑ مُ عَ قَلَ ﭑ مَ مِشِ سُفَندِشِ يٌ بّ، مُنقٍ رَ عِ مُ بَنشِ تِ ﭑ بّ سّدِرِ وُرِ رَ؟»›»
«عِ شَ عَ قَلَ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ بّ، ‹عَلَتَلَ سّنبّمَ شَ مَسٍنيِ نَن يِ كِ؛ ﭑ تَن نَن عِ تٌنفٌ شُرُ سٍ دّ مَدٌن وَلِ كُي، ﭑ عِ قِندِ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. ﭑ بَرَ عِ كَنتَ عِ شَ حّرّ بِرِن كُي، ﭑ بَرَ عِ يَشُي بِرِن سْنتْ. يَكْسِ ﭑ عِ قِندِ مَ نّ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ رَ دُنِحَ كُنتِفِيٍ يَ مَ. 10 ﭑ بْشِ قِمَ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ حَمَ مَ عٍ سَبَتِمَ دّننَشّ، عٍ قَ لُ بْحّسَ كُي عَبَدَن. مِشِ كٌبِ مُ عٍ تْورْ مَ سْنْن عَلْ تّمُي دَنفِشِ. 11 كٍلِ ﭑ كِيتِسَيٍ دْشْ تّمُي نَشّ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ شُن نَ، هَن يَ ﭑ عِ يَشُي بِرِن سَقٍ نّ عِ سَفٌي.›»
«‹عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ عَلَتَلَ يَتِ بْنسْي قِمَ نّ عِ مَ. 12 عِ شَ سِمَيَ نَ كَمَلِ، عِ قَ عِ بٍنبَيٍ لِ عَلِفِيَمَ، ﭑ عَ نِيَمَ نّ عِ شَ دِ شَ قِندِ مَنفّ رَ عِ حْشْي رَ، ﭑ قَ عَ شَ مَنفّيَ مَبَنبَن. 13 عَ قَمَ ﭑ مَ هْرْ مْبَنشِ تِدٍ، ﭑ عَ شَ مَنفّيَ مَبَنبَنمَ نّ عَبَدَن. 14 ﭑ قِندِ مَ عَ بَبَ نَن نَ، عَ قَن قِندِ ﭑ مَ دِ رَ. عَ نَ بَ ﭑ مَ كِرَ شْن مَ، ﭑ عَ حَشَنكَتَمَ نّ مِشِيٍ سَابُي رَ. 15 كْنْ ﭑ مَ هِننّ مُ بَمَ عَ مَ، عَلْ ﭑ عَ بَ سْلُ مَ كِ نَشّ، ﭑ نَشَن عِفٌرٌشِ عِ يَ عِ. 16 عِ بْنسْي نُن عِ شَ مَنفّيَ مَبَنبَنمَ نّ عَبَدَن، عِ شَ كِبَنيِ دْشْمَ نّ تّمُي بِرِن.›» 17 نَتَن نَشَ عَلَ شَ مَسٍنيِ بِرِن دّنتّفّ دَوُدَ بّ.
18 نَ دَنفِ شَنبِ، مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ مَفٌرٌ عَلَتَلَ يَ عِ، عَ عَ مَسٍن عَ بّ، «ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، مُنقٍ رَ عِ ﭑ تَن نُن ﭑ شَبِلّ شَ قٍ عِتٍشِ يِ كِ؟ 19 عِ مَن بَرَ عَ قَلَ عٍ شَ قٍ قَمَ عِتٍدٍ يَرٍ. ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ دَرِشِ نَ مْولِ رَبَ رَ عَدَ مَ دِ نَن بّ؟ 20 ﭑ تَن دَوُدَ، عِ شَ كٌنيِ، ﭑ نْمَ مُنسٍ قَلَدٍ عِ بّ؟ عِ ﭑ بْحّ بِرِن كٌلٌن. 21 عِ بَرَ يِ قٍ شُنفبٍ رَبَ عِ شَ لَايِدِ نُن عِ حَنِفٍ شَ قٍ رَ، عِ قَ عَ مَسٍن ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ بّ. 22 ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ سّنبّ فبٌ، عِ مَنِيّ مُ نَ. عَلَ فبّتّ يٌ مُ نَ بَقٍ عِ تَن نَ. مُشُ نَ نَن مّشِ مُشُ تُلِ رَ. 23 بْنسْي مُندُن نَ يِ دُنِحَ مَ نَشَن لُشِ عَلْ عِسِرَيِلَ بْنسْي، عِ شَ حَمَ سُفَندِشِ؟ عِ تَن عَلَ بَرَ نَ سِ كٍرٍنيِ شُن سَرَ عِ يّتّ بّ، عٍ قَ قِندِ مَتْشْي رَ عِ بّ. عِ تَن بَرَ كَابَنَكٌي رَبَ عٍ بّ، عِ قَ سِيٍ نُن عٍ شَ عَلَيٍ كٍرِ عِ شَ حَمَ يَ رَ، عِ نَشَن شُن سَرَشِ مِسِرَ. 24 عِ بَرَ سّنبّ سٌ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ يِ رَ، عَلَكٌ عَ شَ قِندِ عِ شَ حَمَ رَ عَبَدَن، عِ قَن شَ قِندِ عٍ مَرِفِ عَلَ رَ.»
25 «يَكْسِ، ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ عِ شَ لَايِدِ رَكَمَلِ ﭑ بّ. عِ نَشَن قَلَ ﭑ شَبِلّ شَ قٍ رَ، عِ شَ نَ رَفِرِ عَبَدَن. 26 عِ شِلِ شَ عِتٍ عَبَدَن! مِشِيٍ شَ عَ قَلَ، ‹عَلَتَلَ سّنبّمَ قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَرِفِ نَن نَ! عِ شَ سّنبّ قِ عِ شَ كٌنيِ دَوُدَ بْنسْي مَ!› 27 عِ تَن يَتِ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ سّنبّمَ، عِ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ بّ، ‹ﭑ بْنسْي قِمَ نّ عِ مَ.› نَ نَن عَ رَ، ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ بَرَ لِمَنِيَ سْتْ ﭑ شَ يِ مَشَندِ تِ عِ مَ. 28 يَكْسِ، ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ تَن نَن نَ عَلَ رَ. نْندِ نَن عِ شَ مَسٍنيِ رَ. عِ بَرَ عِ شَ هِننّ مَسٍن ﭑ بّ. 29 يَكْسِ، بَرَكَ سَ ﭑ شَبِلّ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ تِ عِ يَ تٌدٍ رَ عَبَدَن. عِ تَن، ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ تَن نَن وْيّنشِ. عِ شَ مَسٍنيِ نَن عَ نِيَمَ ﭑ بْنسْي بَرَكَ سْتْمَ عَبَدَن.»