8
دَوُدَ فٍرٍيٍ فٍينِقٍ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِ ١٨‏؛١ ٬ ١٧
نَ بِرِن دَنفِ شَنبِ، دَوُدَ نَشَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ، عَ عٍ لُ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
عَ نَشَ مٌوَبَكَيٍ قَن بْنبْ. مِشِ نَشٍيٍ سُشُ، عَ نَشَ نٍيٍ عِتَشُن دْشْ سَشَن، عَ قَ دْشْ قِرِن قَشَ. مٌوَبَكَيٍ نَشَ لُ دَوُدَ شَ نْي بُن مَ، عٍ نُ قَ دُوتِ قِ عَ مَ.
دَوُدَ تٌ فٍرٍ تِ عٍقِرَتِ شُرٍ لٌنفٌرِ، عَ نَشَ رٍشٌبٌ شَ دِ هَدَدٍ سٍرِ بْنبْ، نَشَن قِندِشِ سٌبَ مَنفّ رَ. دَوُدَ نَشَ هَدَدٍ سٍرِ شَ سٌي رَفِ مِشِ وُلُ كٍرٍن كّمّ سٌلٌقٍرٍ سُشُ، عَ نُن سْورِ مِشِ وُلُ مْشْحّن. عَ نَشَ سٌي بِرِن سَن قَسّ رَشَبَ، بَقٍ سٌي كّمّ حْندْن عَ نَشٍيٍ رَفَتَ عَ يّتّ بّ.
عَرَ مِكَيٍ نَشَ كٍلِ عٍ شْنيِ دَ مَسِ، عٍ شَ هَدَدٍ سٍرِ سٌبَ مَنفّ مَلِ، كْنْ دَوُدَ نَشَ عٍ شَ مِشِ وُلُ مْشْحّن نُن قِرِن سْنتْ. نَ كُي دَوُدَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ رَ سَبَتِ دَ مَسِ، عَرَ مِكَيٍ قَ لُ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ، عٍ دُوتِ قِ. عَلَتَلَ نُ دَوُدَ شُن نَكٍلِمَ يِرٍ بِرِن.
دَوُدَ نَشَ كَنكٍ مَكَنتَسٍ شّيمَ دَاشِ فبٍفبٍ بَ هَدَدٍ سٍرِ شَ مِشِيٍ يِ رَ، عَ عٍ شَنِن دَرِ سَلَمُ. عَ نَشَ وُرٍ فبٍيلِ فبٍفبٍ قَن تٌنفٌ بٍتَشَ نُن بٍرٌتَيِ، هَدَدٍ سٍرِ شَ تَايٍ.
شَمَتَ مَنفّ تٌهُ تٌ عَ مّ، عَ دَوُدَ بَرَ هَدَدٍ سٍرِ شَ سْورِيٍ بِرِن بْنبْ، 10 عَ نَشَ عَ شَ دِ يٌرَ مِ شّي مَنفّ دَوُدَ يِرٍ، عَ شَ سَ عَ شّيبُ، عَ مَن شَ عَ تَنتُ هَدَدٍ سٍرِ فٍرٍقٍ نُن عَ بْنبْقٍ رَ. يٌرَ مِ نَشَ عَ سَنبَ فبٍتِ، شّيمَ، نُن وُرٍ فبٍيلِ رَ. 11 مَنفّ دَوُدَ نَشَ نَ بِرِن قِ عَلَتَلَ مَ. عَ نُ لُمَ نَ رَبَ رَ شّيمَ نُن فبٍتِ بِرِن نَ عَ نَشَن سْتْمَ فٍرٍ كُي عَ يَشُييٍ يِ رَ، 12 عَلْ عَرَ مِكَيٍ، مٌوَبَكَيٍ، عَمٌنِكَيٍ، قِلِسِتَكَيٍ، عَمَلّكِكَيٍ، نُن رٍشٌبٌ شَ دِ هَدَدٍ سٍرِ سٌبَ مَنفّ.
13 نَ نَن عَ رَ دَوُدَ نَشَ شِلِ شُنفبٍ سْتْ عَ تٌ عَرَ مِكَيٍ بْنبْ قْشّ فُلُنبَ، عَ مِشِ وُلُ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن سْنتْ دّننَشّ. 14 عَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ رَ سَبَتِ عٍدٌن بْشِ بِرِن مَ. مّننِ نُ نَ دَوُدَ شَ يَامَرِ نَن بُن مَ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نُ شُن نَكٍلِ قِمَ عَ مَ يِرٍ بِرِن.
15 دَوُدَ نَشَ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ يَمَرِ تِنشِنيِ نُن نْندِ رَ. 16 سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ نَن نُ نَ دَوُدَ شَ سْورِيٍ شَ مَنفّ رَ. عَشِلُدُ شَ دِ يٍهٌسَقَتِ نَن نُ نَ مَنفّ شَ كّيدِ رَفَتَمَ رَ. 17 عَشِتُبَ شَ دِ سَدْكِ نُن عَبِيَتَرِ شَ دِ عَشِمٍلٍكِ نَن نُ نَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِيٍ رَ. 18 سٍرَيَ نَن نُ نَ دَوُدَ شَ سّبّلِتِ رَ. يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ نَن نُ نَ كٍرٍتِكَيٍ نُن ثٍلٍتَكَيٍ شَ مَنفّ رَ. دَوُدَ شَ دِ شّمّيٍ قَن نُ وَلِمَ عٍ بَبَ شَ مَنفّيَ كُي.