9
دَوُدَ مّينِقٍ مٍقِبٌسٍتِ مَ
دَوُدَ نَشَ مَشْرِنيِ تِ، عَ نَشّ، «سْلُ شَبِلّ مِشِ ندٍ نَ نَ، ﭑ نْمَ هِننّدٍ نَشَن نَ يٌنَتَن شَ قٍ رَ؟» سْلُ شَ كٌنيِ ندٍ نُ نَ نَشَن شِلِ سِبَ. عٍ تٌ قَ عَ رَ دَوُدَ يِرٍ، مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ تَن نَن شِلِ سِبَ؟» عَ نَشّ، «عِيٌ مَنفّ، ﭑ تَن نَن عَ رَ، عِ شَ كٌنيِ دِ.» مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «مِشِ فبّتّ مُ نَ سْلُ شَبِلّ يَ مَ ﭑ نْمَ هِننّدٍ نَشَن نَ؟» عَ نَشَ مَنفّ يَابِ، عَ نَشّ، «يٌنَتَن شَ دِ شّمّ كٍرٍن نَ نَ، نَشَن سَنيِ مَبّنشِ.» مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «عَ نَ مِندٍن؟» سِبَ نَشَ عَ قَلَ، «عَ نَ عَمِيّلِ شَ دِ مَكِرِ شْنيِ لٌدٍبَرَ تَا كُي.»
مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ شّي عَمِيّلِ شَ دِ مَكِرِ قٍندٍ لٌدٍبَرَ تَا كُي. يٌنَتَن شَ دِ مٍقِبٌسٍتِ، سْلُ شَ مَمَدِ تٌ دَوُدَ يِرٍ لِ، عَ نَشَ عَ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ. دَوُدَ نَشَ عَ شّيبُ، «مٍقِبٌسٍتِ.» مٍقِبٌسٍتِ نَشَ عَ رَتِن، «ﭑ تَن نَن يَ، عِ شَ كٌنيِ دِ.» دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، عَ نَشّ، «هَلِ عِ مُ فَاشُ، عَ كٌلٌن ﭑ وَ مَ هِننّقٍ عِ رَ عِ بَبَ يٌنَتَن شَ قٍ رَ. ﭑ سْلُ شَ بْشِيٍ بِرِن نَفبِلٍنمَ نّ عِ مَ. عَ شْلِ ﭑ مَ عِ شَ عِ دّفٍ ﭑ شْنيِ لْشْ يٌ لْشْ.» مٍقِبٌسٍتِ مَن نَشَ عَ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ، عَ عَ قَلَ، «عِ وَ مَ ﭑ مَ قٍ قَنيِ شْنمَ مُنقٍ رَ؟ ﭑ تِدٍ مُ دَنفِ هَلِ بَرٍ قَشَشِ ندٍ يَتِ رَ.»
نَ تّمُي مَنفّ نَشَ سِبَ شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ بَرَ سْلُ نُن عَ شَ دِيٍ شَ سٍ بِرِن قِ عِ مَرِفِ يٌنَتَن شَ دِ مَ. 10 عِ تَن، عِ شَ دِيٍ، نُن وٌ شَ كٌنيِيٍ، وٌ شَ شّ سَ عَ بّ، عَلَكٌ عَ شَ بَلٌي سْتْ. عِ مَرِفِ شَ دِ مٍقِبٌسٍتِ قَمَ عَ دّفّدٍ ﭑ شْنيِ لْشْ يٌ لْشْ.» دِ شّمّ قُ نُن سُولِ نُن كٌنيِ مْشْحّن نَن نُ نَ سِبَ يِ رَ. 11 سِبَ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، عَ نَشّ، «مَنفّ، ﭑ عِ شَ يَامَرِ رَبَمَ نّ عَلْ عِ عَ قَلَشِ ﭑ بّ كِ نَشّ.» دَوُدَ نُ بَرَ عَ قَلَ، عَ مٍقِبٌسٍتِ عَ دّفٍمَ مَنفّ شْنيِ عَلْ مَنفّ شَ دِيٍ عَ رَبَمَ كِ نَشّ.
12 دِ لَنمَ دِ ندٍ نُ نَ مٍقِبٌسٍتِ يِ رَ، عَ شِلِ مِكٍ. سِبَ شَ مِشِيٍ بِرِن نُ وَلِمَ مٍقِبٌسٍتِ بّ. 13 مٍقِبٌسٍتِ نُ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ نّ، تّمُي بِرِن عَ نُ عَ دّفٍمَ مَنفّ شْنيِ نّ. عَ سَنيِ قِرِنيِيٍ نُ مَبّنشِ.