2
عَلَتَلَ شَ شْنّ يُدَيَ نُن سِ فبّتّيٍ مَ
«سِ يَافِتَرٍ، وٌ شَ وٌ يّتّ مَتٌ،
بٍينُ وَشَتِ شَ كَمَلِ،
بٍينُ عَلَتَلَ شَ شْنّ شَ وٌ لِ،
بٍينُ عَلَتَلَ شَ لْشْي شْرْشْي شَ قَ وٌ مَ.
نَ لْشْي دَنفِمَ نّ عَلْ مَالٍ لَفِ قٌيٍ نَشَن تُتُنمَ.
وٌ تَن مِشِ مَفٌرٌشِ نَشٍيٍ نَ عِسِرَيِلَ،
وٌ شَ عَلَتَلَ قٍن، وٌ شَ عَ شَ سّرِيّ رَبَتُ،
وٌ شَ تِنشِنيِ، نُن يّتّ مَفٌرٍ قٍن.
تّمُندٍ نَ كُي وٌ نْمَ نّ رَتَنفَدٍ عَلَتَلَ شَ شْنّ لْشْي مَ.»
 
«فَسَ رَبّحِنمَ نّ، عَسِكَلْن كَنَ،
عَسِدٌدِ كٍرِ حَمَ يَ شْرِ، عٍكِرٌن تَلَ.
حَشَنكَتّ نَ وٌ بّ،
وٌ تَن نَشٍيٍ سَبَتِشِ بَا دّ رَ،
وٌ تَن نَشٍيٍ كٍلِشِ كِرّتِ.
عَلَتَلَ بَرَ نَتّ تٌنفٌ وٌ شَ قٍ رَ،
كَنَانكَ نَشٍيٍ نَ قِلِسِتَ بْشِ مَ،
ﭑ وٌ شُن نَكَنَمَ نّ هَن مِشِ بِرِن حْن وٌ يِ.
شُرُ سٍيٍ قَمَ نّ لُدٍ وٌ شَ بْشِ مَ،
وٌ شْنيِ قِندِ فْورّ رَ شُرُ سٍ دّ مَدٌنيِيٍ بّ.
نَ بْشِ قِندِ مَ يُدَيَكَ مِشِ دْنشْييٍ نَن فبٍ رَ،
عٍ قَ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ دّ مَدٌندٍ نَا.
نُنمَرٍ تّمُي عٍ عٍ مَلَبُمَ نّ عَسِكَلْن شَ بَنشِيٍ كُي،
بَرِ مَ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ قَمَ نّ عٍ مَلِدٍ،
عَ عٍ شَ مِشِ سُشُشِيٍ رَفبِلٍن عٍ شْنيِ.»
 
«ﭑ بَرَ مٌوَبَكَيٍ شَ كٌنبِيٍ مّ،
عَمٌنِكَيٍ شَ وْيّن بّشُشِيٍ بَرَ ﭑ لِ.
عٍ بَرَ ﭑ مَ حَمَ رَيَافِ،
عٍ بَرَ دَنفِ نَانِنيِ رَ.»
 
«ﭑ تَن عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، شِلِ شُنفبٍ كَنيِ،
ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ مٌوَبَ لُمَ نّ عَلْ سٌدٌ مَ،
عَمٌنِكَيٍ لُ عَلْ فٌمٌرَكَيٍ،
عٍ شَ بْشِ كَنَ، حٌوفٍ حَاشِ نُن قْشّ لُ نَا.
10 عٍ نَ سْتْمَ عٍ شَ يّتّ عِفبٌحَ نَن مَ.
عٍ بَرَ عَلَتَلَ شِلِ شُنفبٍ كَنيِ شَ حَمَ رَيَافِ،
عٍ بَرَ تٍ عَ شَ حَمَ شِلِ مَ.
11 عَلَتَلَ مَفَاشُ، عَ عٍ حَشَنكَتَمَ نّ عَ حَاشِ رَ.
عَ كُيٍ بِرِن كَنَمَ نّ دُنِحَ مَ،
سِ بِرِن قَ عَلَتَلَ بَتُ عٍ شْنيِ.»
 
12 «وٌ تَن كُسِكَيٍ،
وٌ قَن سْشْمَ نّ ﭑ مَ سَنتِدّفّمَ رَ.»
 
13 «عَلَ عَ سّنبّ رَ مِنِمَ نّ كْولَ مَ، عَ قَ عَسِرِيَ سْنتْ.
عَ نِنٍوٍ شُن نَكَنَمَ نّ، عَ نَ قِندِ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ رَ.
14 شُرُ سٍيٍ لُمَ نّ عٍ دّ مَدٌن نَ نَ تَا كُي،
عَ نُن وُلَءِ سُبٍ مْولِ بِرِن.
يُبّ نُن شُندِ كْي رَدَنفِمَ نّ نَ بَنشِ كَنَشِيٍ قَرِ.
نَادّ نُن وُندّرِ بِرِن كَنَشِ، عٍ شَ وُرِ بَرَ بْرْ.
15 يِ تَا شُنفبٍ نَشَن نُ لُمَ حّلّشِن نَ،
نَشَن بْحّ نُ سَشِ،
نَشَن نُ بَرَ عَ قَلَ عَ يّتّ بّ،
‹ﭑ كٍرٍن نَن تِدٍ فبٌ،›
عَ شُن بَرَ رَكَنَ هَن عَ بَرَ قِندِ وُلَءِ سُبٍيٍ شْنيِ رَ.
دَنفِ مِشِ بِرِن يٌمَ نّ عَ مَ سْنْن،
عَ قِندِ دّءِ سِفِ رَ عٍ بّ.»