3
عَلَتَلَ شَ شَنُنتٍيَ
«حَشَنكَتّ نَ عِ بّ، تَا مَتَندِلَ سّنِيّنتَرٍ،
نَشَن لُمَ مِشِ تْورْ رَ.
عَ مُ ﭑ شُي سُشُمَ، عَ مُ ﭑ مَ مَرَ سِ رَبَتُمَ،
عَ مُ عَ شَشِلِ تِمَ عَلَتَلَ رَ، عَ مُ مَكْرّشِ عَ مَرِفِ عَلَ رَ.
عَ شَ كُنتِفِيٍ لُمَ نّ عَلْ يّتّ
نَشٍيٍ عٍ شُي رَ مِنِمَ حَمَ تَفِ،
عَ شَ كِيتِسَمَيٍ لُشِ عَلْ وُلَءِ بَرٍ
نَشٍيٍ سُبٍ دٌنمَ كٍرٍن نَ.
عَ شَ نَمِحْنمّيٍ قِندِشِ يّتّ عِفبٌييٍ نُن يَنقَنتٍيٍ نَن نَ،
عَ شَ سّرّشّدُبّيٍ بَرَ قٍ سّنِيّنشِيٍ نْشْ،
عَ بَرَ عَلَ شَ سّرِيّ مَتَندِ.
كْنْ عَلَ نَن تِنشِن نَ مِشِيٍ يَ مَ.
عَ مُ مِشِ مَدَشُمَ،
لْشْ يٌ لْشْ عَ شَ نْندِ يَنبَمَ.
عَ تَن مُ لَنلَنتٍيَ كَنَمَ،
كْنْ تِنشِنتَرٍ مُ يَافِ كٌلٌن.»
 
«ﭑ بَرَ سِيٍ حَشَنكَتَ،
ﭑ بَرَ عٍ شَ يِرٍ مَكَنتَشِيٍ رَبِرَ،
ﭑ بَرَ عٍ شَ كِرَيٍ كَنَ.
مِشِ يٌ مُ نَ عٍ شَ تَايٍ كُي سْنْن،
عٍ بِرِن شُن نَكَنَشِ.
ﭑ نُ بَرَ عَ قَلَ عٍ بّ،
‹شَ وٌ فَاشُ ﭑ يَ رَ،
شَ وٌ ﭑ مَ مَرَ سِ سُشُ،
وٌ شُن مُ رَكَنَمَ.›
كْنْ عٍ فبَتَ قٍ حَاشِ رَبَدٍ.
نَ نَن عَ تٌشِ ﭑ بَرَ عٍ حَشَنكَتَ.
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
وٌ شَ مَمّ تِ، لْشْي قَمَ عَ لِدٍ
ﭑ مَ نَتّ كَمَلِمَ تّمُي نَشّ.
ﭑ بَرَ عَ قَلَ وٌ بّ،
نَ لْشْي ﭑ سِيٍ حَشَنكَتَمَ نّ ﭑ مَ شْنّ حَاشِ رَ،
دُنِحَ بِرِن شَ كَنَ.»
 
«ﭑ قَمَ سِيٍ رَ سّنِيّندٍ،
عَلَكٌ عٍ شَ عَلَتَلَ شِلِ قَلَ،
عٍ بِرِن شَ عَ رَبَتُ لَنيِ كُي.
10 كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ دَنفِقٍ كُسِ شُرٍيٍ رَ،
ﭑ بَتُلَيٍ قَمَ نّ سّرّشّيٍ رَ ﭑ بّ.
11 نَ لْشْي وٌ مُ يَافِمَ سْنْن وٌ شَ قٍ رَبَشِيٍ رَ،
وٌ قٍ حَاشِ نَشٍيٍ رَبَشِ ﭑ نَ،
بَرِ مَ ﭑ يّتّ عِفبٌييٍ بَمَ نّ وٌ يَ مَ،
عَلَكٌ يّتّ عِفبٌحَ شَ حْن ﭑ مَ فٍيَ سّنِيّنشِ يِرٍ.
12 ﭑ تْورْ مِشِيٍ نُن مِشِ مَفٌرٌشِيٍ لُمَ نّ وٌ يَ مَ،
نَشٍيٍ شَشِلِ تِمَ عَلَتَلَ رَ.
13 عِسِرَيِلَ دْنشْي مُ قٍ حَاشِ رَبَمَ سْنْن،
عٍ مُ وُلٍ قَلَمَ، عٍ مُ مِشِ مَدَشُمَ.
عٍ لُمَ نّ عٍ مَلَبُ رَ بْحّسَ كُي،
مِشِ يٌ مُ عٍ تْورْ مَ سْنْن.»
 
14 سِيٌن مِشِيٍ، وٌ شَ عَلَ مَتْشْ.
عِسِرَيِلَ، وٌ شَ سّيوَ.
دَرِ سَلَمُ، وٌ شَ حّلّشِن وٌ بْحّ بِرِن نَ.
15 عَلَتَلَ شَ شْنّ بَرَ فبِلٍن وٌ قْشْ رَ،
عَ بَرَ وٌ يَشُييٍ رَفبِلٍن عٍ شْنيِ.
عِسِرَيِلَ مَنفّ عَلَتَلَ بَرَ لُ وٌ تَفِ.
وٌ نَشَ فَاشُ، وٌ مُ تْورْ مَ سْنْن.
16 نَ لْشْي عَ عَ قَلَمَ نّ دَرِ سَلَمُ بّ،
«سِيٌن مِشِيٍ، وٌ نَشَ فَاشُ،
لِمَنِيَ نَشَ بَ وٌ يِ رَ.»
17 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ وٌ رَكِسِمَ نَ وٌ يَ مَ.
عَ سّيوَ مَ نّ وٌ شَ قٍ رَ،
عَ وٌ مَدُندُ عَ شَ شَنُنتٍيَ رَ،
عَ حّلّشِن وٌ رَ عَ شُي عِتٍشِ رَ.
 
18 عَلَتَلَ نَشّ، «ﭑ سُننُنيِ بَمَ نّ وٌ شَ سَلِيٍ كُي،
ﭑ وٌ بَ وٌ شَ يَافِ شْرْشْي كُي.
19 نَ لْشْي ﭑ وٌ يَشُييٍ حَشَنكَتَمَ نّ،
ﭑ تْورْ مِشِيٍ رَكِسِ،
ﭑ مِشِ كٍرِشِيٍ رَفبِلٍن عٍ شْنيِ.
ﭑ عٍ شَ يَافِ حْشْمَ نّ مَتْشْي نُن بِنيّ رَ يِرٍ بِرِن.
20 نَ لْشْي ﭑ وٌ رَفبِلٍنمَ نّ وٌ شْنيِ.
ﭑ وٌ مَلَنمَ نّ عَلَكٌ وٌ شَ مَتْشْي نُن بِنيّ سْتْ،
دُنِحَ حَمَنّ بِرِن كُي.
ﭑ وٌ رَفبِلٍنمَ نّ، وٌ قَ نَ تٌدٍ.
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.»