7
एस्‍तरमी पिप कली पुंइशो लोव़
मिनु पिप नु हामान, निम्‍फा पिपीम एस्‍तरमी सेल्‍शो भोज जथ लाम्‍ताक्‍स। मिनु मेको नाक्‍त यो पिप अङगुर शांबु तूशा, एस्‍तर कली “गे मार दाक्‍नीनी? मेको इन कली गेनन्‍नी। आं रागी उइक्‍थ पा पुंइतीनी हना यो, गो मेको इन कली गेनन्‍नी” देंत। मिनु पिपीम एस्‍तरमी “गोमी इन शिशी तशो बाक्‍ती नु गे दाक्‍ताक्‍नी हना, गो नु आं जात ङा मुर आन कली साइक्‍चा रे प्रोनीन। मारदे हना गो नु आं जात ङा मुर नेल्‍ल क्‍याम्‍चा, साइक्‍चा नु खतम दुम्‍चा कली लेयसीशो बाक्‍नीकी। गो वाइलीम वाइल सेल्‍चा कली ला लेयसीशो बाक्‍तक हना, गो सिक्‍सी पा बाक्‍ङ वा। मारदे हना मेको आइक्‍च लोव़मी पिप कली मारेइ श्‍येत मदुम वा” देंत। मिनु पिप अहासूरसमी पिपीम एस्‍तर कली “मोदेंशो पचा माल्‍ब मुर सु बाक्‍बा? मिनु मेको मुर ते बाक्‍बा?” दे हिल्‍लो पाप्‍तु। मिनु एस्‍तरमी “मेको श्‍येत गेब, मरिम्‍शो मुर एको हामान बाक्‍ब” देंत। मिनु हामान पिप नु पिपीम आ ङोंइती हिंशा, सेंदा का यो ग्रुंइने मचब।
हामानम साइक्‍चा पुंइसीशो
मिनु पिप चुरशा, भोज रे छुल बोक्‍शा, दरवार ङा फू रूमी लत। हामानमी चहिं “पिपमी आ थुंमी आं कली खतम पचा मिम्‍ताक्‍व” दे तुइश्‍शा, पिपीम एस्‍तर नु माफ पुंइचा कली आ बाक्‍तीक उइ बाक्‍त। मिनु पिप फू रू रे लेश्‍शा, भोज जतीक कोठाम जाक्‍मेनु, हामान चहिं एस्‍तर आ इप्‍तीकेम बाप्‍शा, आ नेक्‍था गुर ब्‍वेशा बाक्‍शो ताप्‍तु। मिनु पिपमी ठेयब सेंदामी “मार, मेकोमी पिपीम कली आं ङोंइती थिचा मिम्‍बा?” देंत। मिनु पिपम मोदेंशो देंम नोले, पिप आ गेय पाइबपुकीमी हामान आ कुल सुम्‍तेक्‍म। मिनु पिप नु बाक्‍शा, गेय पाइब आन दाते ङा हारबोना माइश्‍शो कामी “हामान आ खिं आ नेक्‍था इन कली रिम्‍शो पाइब नु प्रोंइब मोरदेकै कली क्‍युक्‍शा साइक्‍चा कली ५० कुबीत लाइश्‍शो मुर साइक्‍तीक थाम ग्रुक्‍शा वोइश्‍शो बाक्‍ब” देंत। मिनु पिपमी “मुल हामान कली मेको थाममी क्‍युक्‍शा सतीन” देंत। कुबीत का आधा मिटर खोदेंशो बाक्‍ब। 10 मिनु मेकोपुकीमी मोरदेकै कली साइक्‍चा, दे ग्रुक्‍शो थाममी, हामान कली लाइश्‍शा क्‍युक्‍तेक्‍म। मिनु पिप आ थुं नांइसाक्‍व।