हाग्‍गै
ब्रेक्‍ब मुर: एको किताब हाग्‍गैमी ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मेकोमी यहूदीपुकी ग्‍याइश्‍शा लाइश्‍शो, यरूसलेम लेश्‍शो जकरिया नु परमप्रभु यावे आ खिं लेंशा सेल्‍चा गेय पशो बाक्‍त।
गेना ब्रेक्‍शो: यहूदी ग्‍याइश्‍शा लाइश्‍शा यरूसलेम लेश्‍शो १६ बर्स नोले ५२० बि. सी.मी परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍चा कली जग वोइश्‍‍शो बाक्‍तेक्‍‍म। मेको आ ङोंइती नु सेल्‍ची ना हाग्‍गैमी एको लोव़ पा ब्रेक्‍शो बाक्‍त।
मारदे ब्रेक्‍शो: परमप्रभु यावे आ खिं लेंशा सेल्‍चा माल्‍नीम। मोपतीके हाग्‍गै आ शेंचा माल्‍शो लोव़ “गो श्‍‍येत जाइनीकी। मोपतीके परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍चा कली मारेइ गेने मचाप्‍नीकी” देंनीनी। तन्‍न “मारदे मगेनीनी, मोपतीके श्‍येत जाइनीनी” देंब।
1
परमप्रभु आं खिं सेलीन, दे अरे‍शो
पिप दाराम सासन पशो बर्स निक्‍शी, ६ महिना ङा ङोंइती ङा नाक्‍त परमप्रभु यावेमी आ लोव़ पाइब हाग्‍गै कली लोव़ पाप्‍तु। मेको लोव़ यहूदा रागीम हुकुम पाइब जेरूब-बाबेल नु नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब यहोसु आस कली बाक्‍त। जेरूब-बाबेल शाल्‍तीएल आ तौ बाक्‍त। यहोसु चहिं यहो-सादाक आ तौ बाक्‍त। एज्रा ४:२४; एज्रा ५:१; एज्रा ५:२ मिनु हाग्‍गैमी “मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी मार देंत देंशा हना ‘एको मुरपुकीमी परमप्रभु यावे आ खिं मुल लेंशा सेल्‍ची मजाक्‍शो बाक्‍ब देंनीम’ ” देंत। मिनु हाग्‍गैमी परमप्रभु यावे आ लोव़ पा “परमप्रभु यावेमी मार दें‍ब देंशा हना ‘आं खिं ब्रेश्‍शा खतम दुम्‍शो बाक्‍ब। गे चहिं दारशो शी क्‍येप्‍शो खिंम बाक्‍चा रिम्‍शो दुम्‍बा ङा?’ देंशो बाक्‍ब” देंत। २सामुएल ७:२ मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “गे दोदेंशो बाक्‍नीनी, मिम्‍तीन। गे शुश शोक्‍तीनी, तन्‍न इच्‍का ला खुप्‍ताक्‍नी। गे जाइनीनी, तन्‍न मरूनीनी। गे तूनीनी, तन्‍न इन तूतू दाक्‍तीके मबेक्‍ब। गे फेक्‍नीनी, तन्‍न इन रां महोइब। गे शुश गेय पा क्‍येट चेम्‍नीनी, तन्‍न होइश्‍शो थैलीम कुर पा वोइक्‍नीनी” देंत। ब्‍यवस्‍था २८:३८
मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी मार देंत देंशा हना “गे दोदेंशो बाक्‍नी, मिम्‍तीन। डांडा मेर ङोइश्‍शा शी यितीन। मिनु आं खिं सेलीन। मिनु गो मेको तशा, ग्‍येरशा बाक्‍ने चबुल। मोपा मुरपुकीम आं कली ठेयब सेल्‍यीमील। गे शुश आस पाइतीनी, तन्‍न इच्‍का ला ताइतीनी। मिनु गे खिंमी मार चाक्‍नी, गो मेको कली मुइश्‍शा बेरपाइक्‍ता। गो मारदे मोदेंशो पाता देंशा हना, आं खिं ब्रेन्‍ने थुम्‍शो बाक्‍ब। गे चहिं आंम खिं कली ला मिम्‍नीनी। 10 मोपतीके सरीङ रे सीत यिचा प्रोंइतु। मिनु रूमी मारेइ मारेइ वा‍चा प्रोंइशो बाक्‍ब। १राजा १७:१ 11 मिनु गो रू नु डांडा तार रेउ मयिपदु। अन्‍न, अङगुर, तेल नु रूम सिप्‍ब मारेइ मारेइ मसिप्‍पदु। मुर नु रागीम ब्रोंइ‍शो नेल्‍ल आन कली श्‍येत जपाइक्‍ता। मुर आन गेय नेल्‍ल शोर गाक्‍शो सेल्‍ता” देंत। हाग्‍गै २:१७; आमोस ४:९
12 मिनु शाल्‍तीएल आ तौ जेरूब-बाबेल नु यहो-सादाक आ तौ, नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब यहोसु नु लीशो मुर नेल्‍‍लेमी परमप्रभु यावे आन परमप्रभु आ लोव़ टिम्‍तेक्‍म। मिनु परमप्रभु यावे आन परमप्रभु आ देंशो नु आ लोव़ पाइब हाग्‍गै आ देंशो लोव़ टिम्‍तेक्‍म। मिनु मुरपुकी परमप्रभु यावे कली मान पा हिंतेक्‍म। 13 मिनु परमप्रभु यावे आ सोइश्‍शो लोव़ पाइब हाग्‍गैमी “परमप्रभु यावेमी मुर आन कली ‘गो गेपुकी नु बाक्‍नुङ’ देंशो बाक्‍ब” देंत। मलाकी २:७ 14 मिनु परमप्रभु यावेमी शाल्‍तीएल आ तौ, यहूदा रागीम हुकुम पाइब, जेरूब-बाबेल नु यहो-सादाक आ तौ, नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब, यहोसु नु लीशो मुर आन थुं कली जोंब पोक्‍ताक्‍व। मिनु मेकोपुकीमी मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावे, आ खिं सेल्‍चा गोम्‍तेक्‍म। 15 मिनु मेकोपुकीमी पिप दाराम सासन पशो बर्स निक्‍शी, ६ महिना, २४ नाक्‍तीमी परमप्रभु यावे आ खिं सेल्‍चा गोम्‍तेक्‍म।