15
एलीफाजमी लोव़ पशो
मिनु तेमान ङा एलीफाजमी “मार, जोक्‍ब तुइक्‍ब मुरुम ओदेंशो ङर ना पुं ङा लोव़ पा लोव़ लेत्‍चा दुम्‍बा? मेको आ कोव़जीम फश लोव़मी प्रिंचा दुम्‍बा? जोक्‍ब तुइक्‍बमी इन कली शोर गाक्‍शो लोव़ लेत्‍चा दुम्‍बा? मारेइ रिम्‍शो मपाइब लोव़ लेत्‍चा दुम्‍बा? गे परमप्रभु कली मान पा हिंतीके तेक्‍नीनी। मिनु परमप्रभु कली मिम्‍शा पुंइचा यो तेक्‍नीनी। इन देंशो नेल्‍ल इन मरिम्‍शो पतीके रे पिशो बाक्‍ब। गे मिलो शिलो पशो दाक्‍नीनी। इन आंम लोव़मी इन कली दोस ताइब सेल्‍ब। गो इन कली दोस मगेनुङ। इन लोव़ इन पर्बम सांकछी बाक्‍ब।
गे मुर आन दातेमी नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती जरमेशो ननी? मार गे डांडा आन क्‍येङा ङोंइती दुम्‍शो ननी? गे परमप्रभु आ अर्ती गे‍तीकेमी बाक्‍शा नेंनी? तुइक्‍तीक इन के ला बाक्‍ब, दे मिम्‍नीनी? अय्‍युब ११:७; रोमी ११:३३ गो आंइ मतुइश्‍शो गे मार तुइक्‍नीनी ङा? गो आंइ मरुप्‍‍शो गे मार रुप्‍‍नीनी ङा? अय्‍युब १३:२ 10 मिनु खाल्‍पा नु खूशोपुकी गो नु बाक्‍नीमी। इन आफ क्‍येङा यो खूशो मुर गोपुकी नु बाक्‍नीम। 11 परमप्रभुम इन कली लेम्‍शो आइक्‍च मिम्‍नीनी? इन कली आइक्‍च सेंदाम रिम्‍शो लोव़ पशोमी इन कली मगाम्‍मे? 12 मारदे इन थुंमी इन कली दूली सेल्‍बा? मिनु गे मारदे गाइश्‍शा, मिक्‍च केक्‍शा कोव़नी? 13 मारदे गे इन गाइक्‍तीक परमप्रभु कली कोंइनीनी? मिनु गे ओदेंशो लोव़ पाइनीनी? 14 बेक्‍शा लाइब मुर नेल्‍ल दोस ताइब दुम्‍नीम। मीश मुर रे जरमेशो सु ठीक पाइब बाक्‍ने चाप्‍बा ङा? अय्‍युब १४:४ 15 परमप्रभुम आंम आ मुर आन कली थमा मसुइक्‍ब। मिनु स्‍वर्गम बाक्‍ब यो मेको आ ङोंइती दोस ताइब बाक्‍नीम। अय्‍युब ४:१८; अय्‍युब २५:५ 16 मेको आन क्‍येङा ग्रांग्रा दिशो नु खराप दुम्‍शो कली दोपा थमा सुइक्‍बा ङा? मेकोमी मरिम्‍शो पतीक ब्‍वाक्‍कु तूशो खोदेंशो पा तूब कली दोपा थमा सुइक्‍बा ङा?
17 मिनु गो इन कली शेंनन्‍नी। आं लोव़ नेनीन। गो आं तशो इन कली शें‍नन्‍नी। 18 जोक्‍ब तुइक्‍बमी आन किकी पिपी रे आन तशो नेंशो लोव़ मख्रुइक्‍तमे बाक्‍त। 19 मेको आन कली रागी आंम के सेल्‍चा कली गेशो बाक्‍माक्‍त। मेको आन दातेम अर्को रागी ङा मुर सुइ मबाक्‍मा बाक्‍त। 20 परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब ब्रोंइमा सम्‍म श्‍येत जाइ‍नीम। मरिम्‍शो मुर आन ब्रोंइतीक बर्स नेल्‍ल मोदेंशो बाक्‍नीम। उत्‍पत्ती ४:१४ 21 मेकोपुकीम हिंचा ङा रेयके नेंनीमी। मेको मारेइ मारेइ गाप्‍शा बाक्‍मानु, मेको आन कली खतम सेल्‍ब जाक्‍ब। 22 मेकोपुकीमी ‘छिङछिङ रे लेत्‍ने मचाप्‍नीक’ दे हिंनीम। मेकोपुकी तरवारम क्‍योरचा पुंइसीनीम। 23 मेकोपुकी जचा थोव़क माल्‍शा, हिरना हिरन बाक्‍नीमी। मिनु आन श्‍येत जतीक नाक्‍ती जाक्‍चा चिक्‍शो बाक्‍ब, दे तुइक्‍नीमी। 24 मेकोपुकी श्‍येत नु हिंतीके आ पर्बम ख्रिंख्रि पाइनीम। मेकोपुकीमी परमप्रभु कली लडाइ तोइनीम। लडाइ पचा चिक्‍शो पिप खोदेंशो पा सासीशो बाक्‍नीम। 25 मारदे हना मेकोपुकीम परमप्रभु आ पर्बम आन गुइ क्‍युक्‍शो बाक्‍नीम। मिनु नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शो कली ‘गो इन क्‍येङा ठेयब नकी’ दे मेको कली मटीनीम। 26 मिनु ठेयब नु बोल्‍यो तेक्‍तीक शेशा परमप्रभु कली लडाइ तोचा कली बारशो बाक्‍नीम। 27 मारदे हना मेकोपुकी शुश जशा, दोम्‍शो बाक्‍नीम। 28 मेकोपुकी ब्रेश्‍शो सहर नु मुर मबाक्‍चा ङा खिंम बाक्‍नीम। मेको खिं ब्रेश्‍शा फुल्‍लु देल्‍शो बाक्‍नीम। 29 मेकोपुकी शोंप पाइश्‍शो मदुम्‍नीम। मेको आन शोंप मलीब। मेको रागीम मलीनीम। 30 मेकोपुकी छिङछिङ रे ब्रोंइने मचाप्‍नीम। मीम मेको आन ठोसा सोव़पाइक्‍ब। मेको आन फु कली फशेम योल्‍ब। 31 मेकोपुकीम मबाक्‍शो लोव़ कली थमा मसुदमेक्‍ल। मोपा आंम आन कली मरिम्‍शो मसेल्‍मेक्‍ल। मारदे हना मेकोपुकीम मेको आ पा ङा मारेइ मताइनीम। 32 मेको आन नाक्‍त जाक्‍चा क्‍येङा ङोंइतीन मेको आन मारेइ मारेइ नुप्‍ब। मिनु मेको आन राशी गिगी मदुम्‍नीम। 33 मेकोपुकी क्‍येखीन हेम्‍शो अङगुर बोट खोदेंशो दुम्‍नीम। मेको फू हेम्‍शो तेल रवा खोदेंशो दुम्‍नीम। 34 मारदे हना परमप्रभु आ अरेशो मटीब नु गाक्‍ब शोर गाक्‍शो बाक्‍ब। घूस जाइब आन ताम्‍बुपुकी मीम नेक्‍ब। 35 मेकोपुकीम आल कुरशो खोदेंशो पा मरिम्‍शो मिम्‍तीके कुरनीम। मिनु मरिम्‍शो पतीके जरमेनीम। मेको आन थुंम मरिम्‍शो पचा कली ठीक दुम्‍नीम” दे एलीफाजम अय्‍युब कली देंमाक्‍त। यसैया ५९:४