20
सोफारमी लोव़ प‍शो
अय्‍युब १५:-; १८:-
मिनु नामा ङा सोफारमी “नोफा दाइक्‍तीन। आं मिम्‍शोम आं कली लोव़ लेप्‍पाइक्‍ब सेल्‍‍ती। मारदे हना गो आं थुं काइ मनुशो बाक्‍नुङ। गो आं कली शुक्‍शी पशो लोव़ नेंशो बाक्‍नुङ। आं थुं ङा रुप्‍तीकेम आं कली लोव़ लेप्‍ब सेल्‍शो बाक्‍ब। गे एको माइत लोव़ तुइक्‍नीनी? मुर रागीम बाक्‍मा रे एको लोव़ बाक्‍शो बाक्‍ब। एको मार लोव़ बाक्‍ब देंशा हना, परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब आन ठेयब लेश्‍शो इच्‍का नाक्‍त ला लीब। मेको आन ग्‍येरसीशो याम का ला लीब। मेको आन ठेयब लेत्‍तीक सरीङ खोइ लाइक्‍त हना यो नु मेको आन पियाम गोस्‍स कली थिप्‍तु हना यो, भजन संग्रह ३७:३५-३६ मेको ख्री खोदेंशो पा जाम्‍नीम। मिनु मेको आन कली ताइब नेल्‍लेम ‘मेको ते लाक्‍गमे, खोइ?’ देंनीम। मीका ७:१० मेकोपुकी ङोमु पशो खोदेंशो पा जाम्‍शा लाइनीम। मेको आन कली मथिंसीब। मेकोपुकी नाक्‍दो तशो ततीक खोदेंशो पा जाम्‍शा लाइनीम। मेको आन कली तुइक्‍बपुकीम लेंशा गेनायो मताइनीम। मिनु आन बाक्‍तीके रे यो जाम्‍शा लाइनीम। भजन संग्रह ३७:१० 10 मेको आन आलपुकीम प्रुङग आन शिशी माल्‍नीम। मिनु मेको आन तौपुकीमी प्रुङग आन शोंप लाइश्‍शा गेनीम। 11 मेकोपुकी ठिटा दुम्‍शा, सक्ति पाइश्‍शो बाक्‍तेक्‍म हना यो, बेक्‍शा, तुरस ङा फुरकुम वोइक्‍चा पुंइसीनीम।
12 परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब आन मरिम्‍शो पशो मेको आन कली ब्रोव़शो बाक्‍त हना, मेको आन लें आगाम ख्रुइश्‍शा वोइक्‍नीम। 13 मेको आंम कली वोइश्‍शा, मप्रोंइब। मेको आन शोव़म वोइक्‍तेक्‍म हना यो, 14 मेको आन जचा थोव़क आन कोव़जम फांइसीब। मिनु मेकेर बुस्‍स आन बीस दुम्‍ब। 15 मेकोपुकीम मेको आन नेक्‍शो शोंप लेंशा मेचा माल्‍नीम। परमप्रभुमी मेको आन कली मेपाइक्‍ब। 16 मेकोपुकीम बुस्‍स आ बीस युप्‍नीम। मिनु बीस पाइश्‍शो बुस्‍सुमी मेको आन कली कोक्‍शा साइक्‍ब। 17 मेको आन के तर नु खुदो शुश बाक्‍त हना यो, ग्‍येरशा जचा तूचा मताइनीम। 18 मेको आन श्‍येत पा चेम्‍शो मारेइ मारेइ मजथु लेश्‍शा गेचा माल्‍नीम। मिनु आन ग्‍याप्‍शा लेयशा चेम्‍शो क्‍येट ग्‍येरशा ज‍चा मताइनीम। ब्‍यवस्‍था २८:३०-३३ 19 मारदे हना मेकोपुकीमी प्रुङग आन कली दिप्‍शा श्‍येत गेम्‍तेक्‍म। मेकोपुकीम आन मसेल्‍शो खिं आंम के सेल्‍शो बाक्‍नीम।
20 मेको आन शोव़लु गेनायो मउइक्‍ब। मिनु मेको आन शोंप मली‍ब। 21 मेकोपुकीम जामे नोले मारेइ महेक्‍ब। मोपा आन शोंप नेल्‍ल नुप्‍शा लाइब। 22 मेको आन मिम्‍शो नेल्‍ल गाप्‍त हना यो, मेकोपुकी श्‍येत जाइनीम। मारेइ मारेइ श्येत मेको आन तार कोम्‍सीब। 23 मेकोपुकी रूने थुम्‍मे नोले, परमप्रभुम आ गाइश्‍शो मेको आन तार मोइक्‍ब। दोशो जामे मोशो परमप्रभुम सजाइ गेचा पुंइसीनीम। 24 मेकोपुकी फलाम के या रे प्रोक्‍तेक्‍म हना यो, कांसा के ङर पाइश्‍शो ब्राम मेको आन कली ख्रिप्‍‍ब। 25 मेको ब्रा मेको आन कली ख्रिश्‍शा ग्रूनीम। मेको ब्रा आन टल्‍केशो ङरम मेको आन खाइल पुक्‍शा ग्रुंइब। मोपा मेको शुश हिंनीम। ब्‍यवस्‍था ३२:४१ 26 मेको आन शोंप कली थम छिङछिङमी रिम्‍शा बाक्‍शो बाक्‍ब। थाम्‍पा ब्रशो मीम मेको आन कली दाक्‍ब। मिनु आन ताम्‍बुम लीशो मारेइ मारेइ नेक्‍ब। ब्‍यवस्‍था ३२:२२ 27 स्‍वर्गम मेको आन मरिम्‍शो पशो नेल्‍ल कोंइब। रागी मेको आन कली दोस गेचा कली ठीक दुम्‍शो बाक्‍ब। 28 मेको आन खिं ङा शोंप नेल्‍ल योल्‍नीम। मेको गाइक्‍ता नाक्‍त मेको नेल्‍ल योल्‍नीम। 29 मेको परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब आन भाग बाक्‍ब। परमप्रभुमी गेशो इनाम मेकोन बाक्‍ब” दे लोव़ लेत्‍ता बाक्‍त।