21
मटीब आन पर्बम शें‍शो
मिनु अय्‍युबमी “इन नोफा दाइश्‍शा, आं लोव़ नेनीन। मेको आं कली इन गेशो लेम्‍तीके बाक्‍ब। गो लोव़ पङानु, आं कली फाल्‍शा नेनीन। गो लोव़ थुमु नोले आं कली शुक्‍शी पने चाप्‍नीनी। मार, आं थुं मनुथु पशो लोव़ बेक्‍शा लाइब मुर आन कली ममाइ। मारदे गो फाल्‍शा बाक्‍चा माल्‍नुङा? आं कली कोव़यीनी। मिनु सिक्‍सी पने। मारदे हना गो ग्रांग्रा दि‍चा ङा तांइसीनुङ। इन शोव़ सुम्‍सीन। अय्‍युब ४०:४ गो आं कली ‘मार दुम्‍बा’ दे मिम्‍नुङ। मिनु ग्रीचोक पा हिंनुङ। आं रां नेल्‍ल थुर थुर पा ख्रिंख्रि पाइब।
परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब मुर मारदे ब्रोंइना ब्रोंइन बाक्‍नीमी? मारदे मेकोपुकी खूशो दुम्‍मानु यो बोल्‍यो नु सक्ति पाइश्‍शो दुम्‍नीमी? येरमीया १२:१ मेको आन तमी तौ मेकोपुकी नु बाक्‍नीमी। मिनु मेकोपुकीम आन चच युइ नेल्‍ल ताइनीम। मेको आन खिंम महिंथु बाक्‍नीम। परमप्रभुम मेको आन कली सजाइ मगेब। 10 मेको आन बी ब्‍यफ सोशा बोशा दुम्‍नीम। बी नेल्‍ल गिक्‍नीमी, गेनायो मशाम्‍नीम। 11 मेको आन आल आन कली क्‍यारश भेडा आन पाठा खोदेंशो पा ग्‍यारथ सोइक्‍‍नीम। मिनु मेको आन आइक्‍च आल सिल पना पन प्रेक्‍शो बाक्‍नीम। 12 मेकोपुकी खैजडी नु बीना ताप्‍शा कुम्‍सो पाइनीम। मिनु बांसुरी ताप्‍शा ग्‍येरसीनीम। 13 मेकोपुकीम आन नाक्‍त ग्‍येरशा सोइक्‍नीम। मिनु मेको आन थुं नाइश्‍शा बेक्‍शो मुर आन बाक्‍‍तीक लाइनीम। 14 मेकोपुकीम परमप्रभु कली आंइ रे पा ङोन लन। गो इन लांम गाक्चा मदाक्‍नीकी, देंनीम। अय्‍युब २२:१७ 15 ‘नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शो सु बाक्‍म? गो मारदे मेको आ गेय पचा माल्‍नीकी? गो मेको कली पुंइशा मार ताइनीकी ङा?’ देंनीम। प्रस्‍थान ५:२; २ राजा १८:३५; भजन संग्रह १२:५; दानीएल ३:१५ 16 परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब आन सोशा बोशा लशो, मेको आंम आन पतीके ममाइ। मिनु आन मिम्‍शो तुइश्‍शा, गो ग्रांग्रा दीनुङ। अय्‍युब २२:१८
17 परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब आन बत्ती गिश खेयप काम्‍सीबा? मेको आन पियाम गिश खेयप हिंचा ङा श्‍येत जुक्‍बा? शुश खेयप मजुक्‍‍ब। परमप्रभु आ गाइश्‍शोमी मेको आन कली गिश खेयप श्‍‍येत गेबा? शुश खेयप मगेब। 18 गिश खेयप फशेम बेरशो पराल खोदेंशो दुम्‍नीमी? मेकोपुकी गिश खेयप फश गिवारम बेरपाइश्‍शो भूस खोदेंशो दुम्‍नीमी? शुश खेयप मदुम्‍नीम। भजन संग्रह १:४ 19 गेपुकीम ‘परमप्रभुमी मेको आन मरिम्‍शो पतीके आन तमी तौ आन कली खेक्‍शा वोइक्‍ब’ देंनीनी। मोदेंशो मदुम्‍ल। तन्‍न मेकोमी मेको नेल्‍ल आन कली सजाइ गेवल। मिनु मेकोपुकीम तुइक्‍तमेक्‍ल। अय्‍युब २०:१०; प्रस्‍थान २०:५ 20 मेकोपुकीम आंमा आन कली खतम दुम्‍तीक तामेक्‍ल। मेकोपुकीम नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शो आ गाइश्‍शो तुइक्‍तमेक्‍ल। 21 मुर आन ब्रोंइतीक नुम नोले मेको आन खिं कोव़ने चाप्‍नीमी ङा? मेको आन ब्रोंइतीक नुप्‍ब। 22 मुरुम परमप्रभु कली जोक्‍तीक तुइक्‍तीक लोव़ शेंने चाप्‍नीमी ङा? मेकोमी इर बाक्‍ब आन कली यो निसाफ पाइब। उपदेसक ५:७ 23 का निक्‍शी मुर आन माल्‍शो नेल्‍ल गाप्‍शा बेक्नीम। मेको काइ महिंथु रिम्‍शा बाक्‍नीम। 24 मेको आन रां दोम्‍शो बाक्‍नीमी। मेको आन रुशेम मासी बाक्‍ना बाक्‍न बेक्‍नीम। 25 का निक्‍शी चहिं श्‍येतम ब्रीशा, आन थुं कशो दुम्‍शा बेक्‍नीम। मेकोपुकीम गेनायो ग्‍येरचा मतामे। 26 मिनु मेको नेल्‍ल काथा थिम्‍चा पुंइसीनीम। मिनु लुस्‍पुमी मेको आन कली सुम्‍नीम। अय्‍युब ३:१८-१९
27 गेपुकी मार मिम्‍ना मिम्‍न बाक्‍नी, गो मेको रिम्‍शो पा तुइक्‍नुङ। मेको आं पर्बम दूली मिम्‍तीक लोव़ बाक्‍ब, दे गो तुइक्‍नुङ। 28 गेपुकीम ‘मेको सासन पाइब आ खिं ते बाक्‍म? मेको परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीब मुर आन ताम्‍बु ते बाक्‍नीमी?’ दे हिल्‍लो पाइनीनी। 29 मार, गेपुकीम लां गाक्‍ब आन कली गेनायो हिल्‍लो मपनी? गे मेको आन देंशो मतुइक्‍नीनी? 30 शुश हिंचा ङा श्‍येत दुम्‍मेनु, परमप्रभु यावे आ अरेशो मटीबपुकी ब्रोंइचा ताइनीम। मिनु परमप्रभु आ गाइक्‍ची नाक्‍त मेकोपुकी प्रोंइचा पुंइसीनीम। 31 सुइम मेको आन कली दोस मगेनीम। सुइमी मेको आन मरिम्‍शो पशो आ पा ङा क्‍येक्‍क मलेत्‍नीम। 32 मिनु मेको बेक्‍शा, कुरशा तुरसुम लाइक्‍चा पुंइसीनीम। मिनु मेको आन तुरसुम खाल पाइब वोइक्‍नीम। 33 तुरस ङा खप यो मेको आन कली रिम्‍शो बाक्‍ब। मिनु शुश मुर मेको आन नोले खोइक्‍नीम। मिनु हिक्‍ने मचाप्‍चा ङा पा शुश मुर मेको आन क्‍येङा ङोंइती लाम्‍तेक्‍म। 34 गेपुकी इन देंशो फश लोव़म दोपा आं कली लेम्‍नीनी ङा?” दे अय्‍युबमी सोफार कली लोव़ लेत्‍ता बाक्‍त।