28
सोफार आ लोव़
मिनु अय्‍युबमी “चांदी आन खानी बाक्‍नीम। सुन यपाइश्‍शा रिम्‍शो सेल्‍तीक बाक्‍नीम। फलाम दोशा खप रे ग्रुंइनीम। फुल्‍लु रे तांबा यपाइश्‍शा ग्रुंइनीम। मुरुम छिङछिङ कली थुम्‍पाइक्‍नीम। मेकोपुकी रागी आगा ङा छिङछिङम खानी माल्‍ना माल्‍न गाक्‍नीम। मुर आन बाक्‍‍तीक रे शुश ङोन लाइनीम। मिनु मुरुम मथेक्‍तीक रागी लाइनीम। मेकोपुकीमी खानी आगा लतीक पोव़ला दोइनीम। मिनु मेकोपुकी सुइ मबाक्‍‍तीकेम डोरीम ग्‍युक्‍शा बिक्‍तीकेम गेय पाइनीम। मिनु अन्‍न रू आन आगाम खानी दोना दोन बाक्‍नीम। मिनु नेल्‍ल खल्‍बल सेल्‍नीम। खप कली मी सेल्‍नीम। मेको फुल्‍लु रे साफीर माइश्‍शो हीरा नु सुन के फुरक ग्रुंइनीम।
तेकोइ सिखार पाइब चिक्‍बीम मेकेर लतीक लां मतुइक्‍ब। मिनु ब्‍वारदे आ शुश ताइब मिक्‍चीमी यो मेको मतशो बाक्‍ब। ठेयब लेश्‍शो जन्‍तु यो मेकेर मजाक्‍दीत्‍नीम। मिनु गुप्‍सपुकी मेको लां रे मलाइनीम।
मुरुम आन गुइमी सारो फुल्‍लु क्‍योरनीम। मिनु पहाड आन कली दिंम सेल्‍नीम। 10 मेकोपुकीम रोंगुम पोव़ला मुइनीम। मिनु शुश क्‍येट लाइब हीरापुकी ताइनीम। 11 मेकोपुकीम खोला आ बुक्‍तीक माल्‍नीम। मिनु रागीम थिम्‍शा वोइश्‍शो शोंप ग्रुंइनीम।
12 तन्‍न तुइक्‍‍तीक चहिं ते थिंसीबा? मिनु रुप्‍तीके ते बाक्‍बा? 13 बेक्‍शा लाइब मुरपुकीम मेको आ लां मतुइक्‍नीम। ब्रोंइशा बाक्‍ब मुर आन रागीम मेको मथिंसीब। 14 मिनु खप आ लुक्‍च लशोमी ‘मेको गो नु मबाक्‍ब’ देंब। मिनु समुन्‍द्रमी यो ‘मेको गो नु मबाक्‍ब’ देंब। 15 मुरुमी सुनमी रुप्‍तीके ग्‍याप्‍‍ने मचाप्‍नीम। चांदी नाक्‍शा यो मेको कली थाप्‍‍‍ने मचाप्‍नीम। हितोपदेस ३:१३-१५ 16 रुप्‍तीके कली ओफीर ङा सुन, शुश क्येट लाइब ओनीक्‍स नु साफीर माइश्‍शो हीरामी यो ग्‍याप्‍ने मचाप्‍नीम। 17 सुन नु सिसा आस क्‍येङा तुइक्‍तीके नु रुप्‍तीके ठेयब बाक्‍ब। क्‍येख सुन के गहाना नु यो मेको फाइक्‍ने मचाम्‍सीब। 18 ल‍ल मूगा नु टल्‍केब फुल्‍लु आ पर्बम लोव़ पचा ममाल्‍ब। तुइक्‍‍तीक थुं मोती आन क्‍येङा यो शुश क्येट लाइब बाक्‍ब। भजन संग्रह १११:१०; हितोपदेस १:७, ९:१० 19 एथीयोपीया रागी ङा पुश्पराज माइश्‍शो हीरा मेको नु उइक्‍थ दुम्‍ने मचाप्‍ब। मेको क्‍येख सुनम ग्‍याप्‍‍‍‍ने मचाप्‍नीम।
20 मिनु तुइक्‍तीक थुं ते रे जाक्‍बा? मिनु रुप्‍‍तीके ते बाक्‍बा? 21 मेको ब्रोंइशा बाक्‍ब नेल्‍ल आन ङोंइती रे ख्रुइश्‍शो बाक्‍ब। मेको सरीङम बेरब चिक्‍ब आन क्‍येङा यो ख्रुइश्‍शो बाक्‍ब। 22 जाम्‍शा लतीके नु बेक्‍पाइक्‍बमी ‘गो मेको आ पर्बम नेंशो ला बाक्‍नस्‍कु’ देंनीस।
23 तन्‍न परमप्रभुमी मेको आ लां तुइक्‍ब। मेको ते रे जाक्‍बा मेको यो तुइक्‍ब। हितोपदेस ८:२२-३१ 24 मारदे हना मेकोमी रागी आ एर ओंथ नेल्‍ल ताइब। मिनु सरीङ आगा ङा मारेइ मारेइ नेल्‍ल आन कली कोव़ब। 25 मेकोमी फश कली सक्ति गेप्‍तु। मिनु समुन्‍द्र आ सांद वोइक्‍तु। 26 मेकोम ‘दोशो रेउ यिचा माल्‍बा’ मेको अरेप्‍तु। मिनु बुंबु कली आ लां कोंइताक्‍व। 27 मेना मेकोम रुप्‍तीक नु तुइक्‍तीक कली तशा ‘एकेर बाक्‍ब। मोदेंशो दुम्‍चा माल्‍ब। मेको रिम्‍शो बाक्‍ब’ देंमाक्‍त। 28 मिनु मेकोमी मुर आन कली ‘परमप्रभु यावे कली मान पा हिंतीके तुइक्‍‍तीक बाक्‍ब। मरिम्‍शो पतीक रे ङोन बाक्‍चा रुप्‍तीके बाक्‍ब’ देंत” दे अय्‍युबमी देंमाक्‍त। भजन संग्रह १११:१०; हितोपदेस १:७