29
ङोंइती ङा ग्‍येरशा बाक्‍शो मिम्‍शो
मिनु लेंशा अय्‍युबमी “गो ङोंइती ङा खोदेंशो बाक्ङ हना! मेना परमप्रभुमी आं कली कोव़शो बाक्‍‍त। मेना मेको आ छेङछेङ आं पिया तार बाक्‍त। मिनु गो छिङछिङम मेको आ हाम्‍सोम गाक्‍ती। भजन संग्रह १८:२९ गो आं थम रिम्‍शो नाक्‍तीम परमप्रभु आं वारच दुम्‍शा, आं नेक्‍था बाक्‍त। भजन संग्रह २५:१४ मेना मेको नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शो गो नु बाक्‍शो बाक्‍त। मिनु आं तौपुकी आं एर ओंथ बाक्‍‍तेक्‍म। मेना आं लांम दूध शाइश्‍शो बाक्‍‍त। मिनु सेरथे फुल्‍लु रे तेल के खोला शाइश्‍शो बाक्‍‍त। गो आं बाक्‍‍तीके रे सहर ङा ठेयब लाप्‍चो रे पा लाङगा आं नित्‍तीकेमी नित्‍थ लङानु, ठिटापुकीम आं कली तशा, लां प्रोंइशा गेतीमी। मिनु खूशोपुकी आं कली तशा मान पा राप्‍तेक्‍म। ठेयब मुरपुकी सिक्‍सी पा बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेकोपुकीम आन गुइमी आन शोव़ सुम्‍तेक्‍म। 10 सासन पाइब आन ब्‍वाक्‍चा देक्‍शा, सिक्‍सी पा बाक्‍तेक्‍म। 11 आं ब्‍वाक्‍शो नेंबपुकीम आं कली ठेयब सेल्‍तीमी। मिनु आं कली तशा ‘रिम्‍शो बाक्‍ब’ देंतेक्‍म। 12 मारदे हना गो ‘वारच पाइक्‍की’ देंब प्रुङग आन कली वारच पा प्रोंइतामी। वारच पाइब मबाक्‍शो रोम रोइक्‍च आन कली वारच पाइक्‍तामी। अय्‍युब ३१:१६; प्रस्‍थान २२:२१-२२ 13 मारेइ आस मबाक्‍शो मुरपुकीम आं कली आसीक गेतीमी। गो आन वोंइश बेक्‍शो मीश मुर आन थुं ग्‍येरपाइक्‍तामी। 14 गो ठीक पतीक कली वा फेक्‍सीशो खोदेंशो पा फेक्‍साक्‍यी। आं ठीक निसाफ पतीके आ वा नु आं फेटा खोदेंशो बाक्‍त। 15 गो मिक्‍च मताइब आन मिक्‍च दुम्‍ती। मिनु खोइल मदुक्‍ब आन खोइल दुम्‍ती। 16 मारेइ मथीब आन कली आन आफ खोदेंशो दुम्‍ती। गो अर्को रागी ङा मुर आन कली आन मुददा कोव़शा गेतामी। अय्‍युब ३१:१८ 17 गो ठीक मपाइब आन सक्ति नेल्‍ल खतम पोक्‍तामी। मिनु मेको आन रोइश्‍शो लेप्‍पाइक्‍ता। 18 मेना गो आं खिंम श्‍येत मजथु बेक्‍नुङ, दे मिम्‍शो नङ। मिनु गो शुश बर्स ब्रोंइनुङ, दे मिम्‍शो नङ। 19 आं शाक्‍श बारशा ब्‍वाक्‍कु बाक्‍तीक गे लाम्‍तेक्‍म। मिनु आं राशीम सीत बाक्‍त। 20 आं सक्ति गेना हना यो बाक्‍त। मिनु आं गुइ ङा लिब्रा गेना हना आप्‍ने चाप्‍शो बाक्‍ती।
21 गो लोव़ पङानु, मुर नेल्‍लेमी सिक्‍सी पा नेंतेक्‍म। मिनु नोफा दाइश्‍शा आ अर्थ नेंतेक्‍म। 22 गो आं लोव़ थुमु नोले सुइमी अरु लोव़ तेम्‍चा ममाल्‍देम। आं लोव़ मेको आन थुंमी सीत खोदेंशो पा जिन्‍ना जिन्‍न लत। 23 मेकोपुकीम बर्खा ङा रेउ रिम्‍शो खोदेंशो पा आं कली रिम्‍ताक्‍यीमी। मिनु नोले ङा रेउ रिम्‍शो खोदेंशो आन शोव़ वोक पाक्‍शा आं लोव़ नेंतेक्‍म। 24 गो ज्‍याउ रिस्‍सीङानु, आन थुं बारत। आं ग्‍येरशो कुल तशा, मेको आन कली लेम्‍तीक दुम्‍त। 25 गो मेको आन गाक्‍चा माल्‍शो लां योव़शा गेतामी। मिनु गो ‘ओं पने’ दे अरेतामी। गो पिप आ लडाइ पाइब आन दातेम बाक्‍शो खोदेंशो बाक्‍ती। गो रोंका पाइब आन कली लेम्‍ब खोदेंशो दुम्‍ती” दे अय्‍युबमी देंमाक्‍त।