30
अय्‍युब आ थुं लुक्‍च लशो
मिनु अय्‍युबमी “मुल ठिटापुकी आं कली तशा शुक्‍शी पा रिस्‍साक्‍म। मेको आं क्‍येङा ठिटा बाक्‍नीम। मेको आन आफ आन कली गो आं क्‍‍यारश भेडा खाल पाइब कुचुमपुकी नु काथा वोइक्‍चा यो मशिरशो मिम्‍शो नङ। अय्‍युब १९:१८ मेको आन गेय आं कली शोर गाक्‍शो बाक्‍त। मारदे हना मेको आन सक्ति ग्‍युम्‍ने थुम्‍शो बाक्‍‍त। मेकोपुकी शुश प्रुङग नु शोव़लु बेक्‍शो बाक्‍‍तेक्‍म। मेकोपुकी गोरशो सोव़शो रागीम आन जचा थोव़क माल्‍तेक्‍म। मेकोपुकीम हिक्‍सी ङाम्‍शो सुवा, बुटा आन स‍फा सेक्‍शा जाइनीम। मिनु मार मार आन शाक्‍श दोम्‍तेक्‍म। मेकोपुकी मुर आन दाते रे तिल्‍चा पुंइसीशो बाक्‍तेक्‍म। मुरपुकीम मेको आन कली खेदा पशो खोदेंशो पा ग्रीतेक्‍म। मेकोपुकी सोव़शो खोलामी, पुक्‍खी आगा नु ब्रोल्‍शो सेरथे फुल्‍लु मेर बाक्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी बुटा आन आगामी ग्रीतेक्‍म। मिनु बुटा आगामी बुक्‍तेक्‍म। मेको निप्‍स मपाइश्‍शो, महिक्‍सीशो मुर बाक्‍तेक्‍म। रागी रे तिल्‍शा खेरचा पुंइसीशो बाक्‍तेक्‍म।
मुल गो मेको आन शुक्‍शी पतीके कुम्‍सो दुम्‍ती। आं पर्बम शुक्‍शी लोव़ ला पाइनीम। भजन संग्रह ६९:१३; बिलाप ३:६३ 10 मेकोपुकीम आं कली ग्रांग्रा दि‍शो मिम्‍‍नीम। आं क्‍येङा ङोन बाक्‍‍नीम। आं कुलुम तोक्‍चा मुने मपाइनीम। अय्‍युब १७:६; मत्ती २६:६७ 11 मारदे हना परमप्रभुमी आं लिब्रा प्राक्‍शा, आं कली श्‍येत गेतीके, मेकोपुकीम आं ङोंइती ‘मारेइ मारेइ पने चाप्‍नीक’ दे मिम्‍नीम। 12 आं ग्‍युरा गे थम मरिम्‍शो मुर बोक्‍नीम। मिनु आं खोइली ग्रेक्‍पाइक्‍नीम। मिनु मेकोपुकीम आं गाक्‍तीक लां तेक्‍नीम। 13 मेकोपुकीम आं लां प्रेत्‍नीम। आं श्‍येत तेम्‍नीम। मिनु सुइमी मेको आन कली ‘मोदेंशो मपचा’ दे मतेक्‍नीम। 14 मेकोपुकी ठेयब पोव़लाम रिक्‍थ्री मरिक्‍थ्री पा ओव़नीम। मेकोपुकी ब्रेश्‍शो गारो रे नेम्‍मुशा जाक्‍नीम। 15 मिनु गो शुश हिंना हिंन बाक्‍नुङ। मेकोम आं मान ततीक फशेम खोदेंशो पा हुरुर पा योल्‍पाइक्‍तु। आं शोंप बाक्‍शा रिम्‍शो दुम्‍तीके गोस्‍स खोदेंशो पा जाम्‍शा लत।
16 मुल आं थुं बेक्‍ना बेक्‍न लशो बाक्‍ब। मिनु श्‍येत जतीक नाक्‍त ला लीशो बाक्‍नीम। 17 नाक्‍दो आं रुश शुश खाइक्नीम। मेको खाइक्‍तीके गेनायो मनाइक्‍ब। 18 परमप्रभुमी आ ठेयब सक्तिमी आं वा फ्रुप्‍ब। मिनु वाम शुरम खाइश्‍शो खोदेंशो पा खाइक्‍ब। अय्‍युब ७:५; अय्‍युब १६:८ 19 मेकोमी आं कली हिलोम ब्‍वारशो बाक्‍ब। मिनु गो फुरक नु पुलु खोदेंशो दुम्‍शो बाक्‍नुङ।
20 गो इन कली ‘वारच पाइय्‍यीनी’ दे पुंइता। तन्‍न गे आं कली लोव़ मलेत्‍तीनी। गो इन कली राप्‍शा रिम्‍शा बाक्‍ती। तन्‍न गे आं कली मकोव़यीनी। अय्‍युब १९:७; भजन संग्रह २२:३ 21 गे आं कली ठेयब श्‍येत गेब दुम्‍शो बाक्‍नीनी। इन ठेयब सक्तिमी आं कली खेदा पाइनीनी। 22 गे आं कली क्‍युक्‍शा फश गिवारम बेरपाइक्‍तीनी। मिनु आं थुं लुक्‍च लपाइक्‍तीनी। 23 गे आं कली साइक्‍नीनी, गो मेको तुइश्‍शो बाक्‍नुङ। ब्रोंइशो नेल्‍ल मेको लां लाइनीम।
24 थमा पा, मेकोमी प्रुङग आन कली श्‍येत मगेब। मुर श्‍येत जशा ‘वारच पाइय्‍यीनी’ दे ग्रीनीम। 25 मार, गो श्‍येत जशो मुर आन पर्बम मङाक्‍ङा ङा? मार, प्रुङग आन पर्बम आं थुं मखाइक्‍म ङा? 26 मो हना यो गो रिम्‍शो दुम्‍तीक आस पाता। तन्‍न मरिम्‍शो कका जाक्‍त। छेङछेङ रिम्‍शा बाक्‍ती। तन्‍न छिङछिङ कका जाक्‍त। 27 आं थुं गेना हना यो ग्‍येत्‍थ लुक्‍च दुम्‍ब। गो गेना हना यो श्‍येत जचा माल्‍नुङ। 28 गो क्‍येर नाक्‍दोम गाक्‍नुङ। गो ग्रुम्‍तीकेमी ‘वारच पाइय्‍यीनी’ दे पुंइनुङ। 29 गो सिवार आन लोक्‍ब दुम्‍शो बाक्‍नुङ। हुहुचील आन वारच दुम्‍शो बाक्‍नुङ। 30 आं कुशुल क्‍येर दुम्‍शा, आं रुश नेल्‍ल चोइनीम। 31 आं बीना रोंका पा ग्रीब। आं बांसुरी ङाक्‍शो मुर आन कली ताप्‍शो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।