31
अय्‍युबमी “गो ठीक पाइब नङ” देंशो
मिनु अय्‍युबमी “गो सुइ मीश आल आन कली मरिम्‍शो थुंम मकोव़चा कली, आं मिक्‍च नु कबल पाता। मत्ती ५:२८-२९ मिनु परमप्रभुमी इर रे आं कली गे‍बा? नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शोमी मार शोंप गेबा? मार, ठीक मपाइब आन कली शुश हिंचा ङा श्‍‍येत मदुम्‍बा ङा? मरिम्‍शो पाइब आन कली खतम दुम्‍तीकेम मसुम्‍बा ङा? परमप्रभुम आं पशो नेल्‍ल तुइक्‍ब। मिनु आं गाक्‍शो नेल्‍ल कोव़ब। अय्‍युब २३:१०
गो हेंथे गाक्‍शो बाक्‍‍ती हना, दूली लां गाक्‍शो बाक्‍ती हना, परमप्रभुमी आं कली ठीक नाक्‍तीकेमी नाक्‍तील। मिनु मेकोमी आं गेना हना यो रिम्‍शो पशो तुइक्‍ब। गो ठीक लां रे ग्‍येत्‍थ लुक्‍च लशो बाक्‍ती हना, आं थुंम आं मिक्‍चीम दाक्‍शो खोदेंशो पा पशो बाक्‍ती हना, आं गुइमी ग्रांग्रा दिशो गेय पशो बाक्‍ती हना, आं ख्रुम्‍शो अन्‍न अरुम जामेक्‍ल। मिनु आं शोक्‍शो मारेइ मारेइ तुल्‍सीमल। उत्‍पत्ती २६:१६
आं कली मीश मुरुम हेंथे गाक्‍पाइक्‍ती हना, गो आं नेक्‍था ङा मुर आन लाप्‍चोमी बाप्‍शा बाक्‍शो बाक्‍‍ती हना, 10 आं मीश अरु मुर आन वाइलीम दुम्‍शा लल। मिनु अरु मुर मेको नु इम्‍मल। २सामुएल १२:३२ 11 मारदे हना मेको थम मरिम्‍शो गेय बाक्‍ब। मेको निसाफ पचा कली मरिम्‍शो बाक्‍ब। 12 मेको जम्‍शा लतीकेम सोइक्‍ब मी खोदेंशो बाक्‍ब। मेकोमी आं बाक्‍शो मारेइ मारेइ खतम पोक्‍‍ब।
13 गो आं वाइलीम वाइल आन थुं मनुशो लोव़ पाता हना, सिक्‍सी पपाइक्‍तामी। 14 परमप्रभु आं पर्बम बोक्‍मेनु, गो मार पाइनुङा? मेकोमी आं कली लोव़ पथ ब्रेत्‍ताक्‍व हना, गो मार लोव़ लेत्नुङा? 15 आं ममा आ कोव़जम आं कली सेल्‍बम मेको आन कली यो मसेला ङा? मेकोमीन आंइ कली आंइ ममा आ कोव़जीम मसेला ङा? हितोपदेस १४:३१; मत्ती २५:४०
16 गो प्रुङग आन कली आन माल्‍शो थोव़क मगेशो बाक्‍‍ती हना, आन वोंइश बेक्‍शो मीश मुर आन कली ङाक्‍पाइश्‍शो बाक्‍‍ती हना, अय्‍युब २९:१२ 17 गो आं जचा थोव़क आं कान जशो बाक्‍‍ती हना नु रोम रोइक्‍च आन कली योक्‍शा मगेशो बाक्‍‍ती हना, मोदेंशो दुम्‍ल। 18 गो रोम रोइक्‍च आन कली आन आफोमी खोदेंशो पा थुल्‍तामी। गो जरमेसीङ रेन आन वोंइश बेक्‍शो मीश मुर आन कली वारच पाइक्‍तामी। अय्‍युब २९:१६ 19 गो प्रुङग आन कली वा मफेक्‍शो ताता हना, नाक्‍दो फेक्‍तीक मबाक्‍शो बाक्‍त हना, 20 मेको आन कली आं भेडा आन ऊन रे सेल्‍शो फेक्‍तीकेम महोपाइक्‍तीके मेकोपुकीम आं कली आसीक मगे‍शो बाक्‍‍तेक्‍म हना, 21 गो रोम रोइक्‍च आन कली मरिम्‍शो पशो बाक्‍ती हना, ठेयब लाप्‍चोम बाक्‍बपुकीमी ‘गे ठीक पाइब बाक्‍नीनी’ देंशो बाक्‍तेक्‍म हना, रूथ ४:१-१० 22 आं बला आं ची रे दोक्‍ल। आं गुइ जिक्‍‍शा दोक्‍ल। 23 तन्‍न गो परमप्रभु आ गेशो हिंचा ङा श्‍येत तशा हिंनुङ। मिनु गो मेको आ ठेयब मान ततीके फाल्‍ने मचबु।
24 गो सुन कली थमा सुइश्‍शो नङ हना, क्‍येख सुनमी आं कली रिम्‍शो ब्रोंइचा गेब, दे मिम्‍शो नङ हना, भजन संग्रह ५२:९ 25 गो आं ठेयब शोंप तशा शुश ग्‍येरसीशो बाक्‍ती हना, आं शुश मारेइ मारेइ बाक्‍शो आ पर्बम आं कली रिम्‍शो बाक्‍चा गेब, दे मिम्‍शो नङ हना, 26 गो नां गे कोव़शा मेको कली ठेयब सेल्‍शो नङ हना, तास्‍ला आ दारस कली ठेयब सेल्‍शो नङ हना, ब्‍यवस्‍था ४:१९ 27 मेकोम आं थुं कली ख्रुइश्‍शोमी हेंथे मिम्‍ब सेल्‍शो बाक्‍ती हना, मेको कली पुक्‍पु पाइक्‍चा कली आं गुइ क्‍युक्‍शो बाक्‍ती हना, 28 मेको नेल्‍ल सजाइ तचा ङा पाप दुम वा। मारदे हना गो स्‍वर्गम बाक्‍ब परमप्रभु आ पर्बम दूली लोव़ पाइब दुम्‍ङ वा।
29 गो आं कली काइ मदाक्‍बपुकीमी श्‍येत जशो तशा ग्‍येरशो बाक्‍ती हना, मेको आन कली मरिम्‍शो दुम्‍तीकेम सुमानु, ग्‍येरसीशो बाक्‍ती हना, हितोपदेस २४:१७; भजन संग्रह ५:५; भजन संग्रह ३५:१३-१४ 30 गो ‘मेकोपुकी बेक्‍मल’ दे सराप चीले पा पाप मपङ। १ पत्रुस ३:९ 31 आं गेय पाइब नेल्‍लेम गेनायो ‘अय्‍युब आ भोजम मुर मरूम’ मदेंम। 32 अर्को रागी ङा मुरपुकी गेनायो लांम इप्‍चा ममाल्‍म। लां गाक्‍ब आन कली गेना हना यो आं खिं ङा लाप्‍चो रोक्‍शो बाक्‍‍त। न्‍यायाधीस १९:२०-२१; १ पत्रुस ४:९; हिब्रू १३:२ 33 अरु मुरपुकीम आन हेंथे पशो ख्रुइक्‍चा माल्‍शो खोदेंशो पा, गो आं थुंमी आं मरिम्‍शो पशो मख्रुइक्‍तु। 34 मारदे हना गो हुलपुकीम मार देंनीमी, दे हिंती। मिनु खिं खिं ङा आन शुक्‍शी पतीक रे शुश हिंती। मोपतीके गो सिक्‍सी पा बाक्‍‍ती। गो खिं रे मग्रूङ।
35 गो आं लोव़ नेंब का बाक्‍शो हना, नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शोमी आं लोव़ लेत्‍तल। आं कली दोस गेशा ब्रेक्‍शो ब्रेक्‍स ते बाक्‍बा? अय्‍युब २३:३-७ 36 थमा पा, गो मेको आं बलाम लाम्‍सीङ वा। गो मेको सिरपेच खोदेंशो पा गुक्‍सीङ वा। 37 मिनु आं पशो गेय नेल्‍ल मेको कली शेंदु वा। गो मेको आ ङोंइती ठेयब मुर कली ग्रुम्‍थ लशो खोदेंशो पा लङ वा।
38 आं रू आं कली दोस गेशा ग्रीशो बाक्‍त हना, मेकेर ङा खप नेल्‍ल ङाक्‍शो नम हना, 39 मेकेर वाशो मार मार मथाप्‍थु, जशो बाक्‍‍ती हना, मेको रू आ होव़प कली श्‍येत गेशो बाक्‍‍ती हना, 40 चेरब आ पा ङा चोंक चू वामल। क्‍योव़ज आ पा ङा सुवा वामल” देंमाक्‍त। मोपा अय्‍युबमी आ लोव़ थुमा बाक्‍त।