33
अय्‍युब, मुल आं लोव़ नेनीन। आं देंशो लोव़ नेल्‍ल नोफा दाइश्‍शा नेनीन। कोव़ङीन, गो लोव़ लेत्‍चा कली ठीक दुम्‍शो बाक्‍नुङ। आं शोव़ लोव़म ब्रीशो बाक्‍ब। गो आं लोव़मी ‘गो रिम्‍शो थुं पाइश्‍शो मुर नङ’ दे कोंइनुङ। गो मार लोव़ देंनुङा, मेको थमा बाक्‍ब। परमप्रभु आ सोक्‍तीम आं कली सेल्‍ती। मिनु नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब सक्ति पाइश्‍शोमी आ ब्रोंइतीक सोक्‍त गेती गे चाप्‍नीनी हना, आं लोव़ लेत्‍तीनी। इन देंचा माल्‍शो लोव़ ङोंइतीन मिम्‍तीन। मिनु गो नु लोव़ पने। परमप्रभु आ ङोंइती गो यो इन खोदेंशोन नङ। गो यो खप केन सेल्‍शो नङ। अय्‍युब १०:९ गे आं कली तशा महिनीन। गो इन कली श्‍येत मगेनुङ।
गो इन देंचा माल्‍शो लोव़ नेल्‍ल नेंता। मिनु इन ब्‍वाक्‍शो नेंता। गे ‘गो दोस मताइब नु हेंथे मपाइब बाक्‍नुङ। गो मरिम्‍शो मपाइब, गेना हना यो रिम्‍शो पाइब बाक्‍नुङ’ अय्‍युब १६:१७; अय्‍युब २७:६; अय्‍युब ३१:१-४० 10 मो हना यो ‘परमप्रभुम आं दोस थिन्‍ना थिन्‍न बाक्‍ब। मेकोमी आं कली आ जोरी सत्रु मिम्‍शो बाक्‍ब। अय्‍युब १३:२६; अय्‍युब १९:११ 11 आं खोइलीम ठेंङरो थोक्‍ताक्‍नी। आं लां नेल्‍ल कोव़शा, वोइक्‍नीनी’ दे लोव़ पाइतीनी। अय्‍युब १३:२७ 12 तन्‍न गे दूली मिम्‍ब बाक्‍नीनी। गो इन कली लोव़ लेत्‍नन्‍नी। बेक्‍शा लाइब मुर आन क्‍येङा परमप्रभु ठेयब बाक्‍ब। 13 गे मारदे परमप्रभु नु इन थुं मनुशो लोव़ पाइनीनी। मिनु गे ‘मेकोम आं लोव़ काइ मलेप्‍ब’ देंनीनी? 14 परमप्रभुमी खेयप का निक्‍शी लोव़ पाइब। तन्‍न मुरपुकीम मेको मरुप्‍‍नीम। 15 ङोमुमी, नाक्‍दो ततीकेमी, निन्‍द्रा पशोनु, बेक्‍शा लाइब मुर ब्राख्‍येम गोल्‍शा इम्‍‍मानु, अय्‍युब ४:१२-१६ 16 परमप्रभुम मेको आन नोफा नेंब सेल्‍ब। मिनु मेको आन कली शेंदानु, ‘परमप्रभु आ लोव़ बाक्‍माक्‍त’ दे तुइक्‍नीम। अय्‍युब ३६:१० 17 मेकोमी मुर आन कली आन मरिम्‍शो पशो रे रिम्‍शो सेल्‍चा कली नु मेको आन ठेयब लेत्‍तीक तेक्‍चा कली लोव़ पाइब। 18 परमप्रभुम मेको कली बेक्‍चा रे प्रोंइचा दाक्‍ब। मेको आन कली तरवार रे प्रोंइचा दाक्‍ब। 19 मिनु मुर खाइक्‍स ङा खाइक्‍स पा आन ब्राख्‍‍येम इप्‍शा, सजाइ ताइनीम। मिनु आन रुश गेना हना यो ख्रिंख्रि पाइनीम। 20 मोपा मेकोपुकीम आन जचा थोव़क ग्रांग्रा दीनीम। मिनु थम ब्रोव़शो जचा थोव़क यो मदाक्‍नीम। 21 मिनु मेको आन रां गेयशा सोव़नीम। मिनु मेको आन ख्रुइश्‍शो रुश तांइसीनीम। 22 मेको आन सोक्‍त लचा चिक्‍शो बाक्‍ब। मेको आन ब्रोंइतीक नाक्‍त नुप्‍चा चिक्‍शो बाक्‍ब। 23 मो हना यो मेको मुर आन दातेमी का कली परमप्रभु आ हजार हजार स्‍वर्ग ङा गेय पाइब कामी वारच पा, मेकोमी ‘मेको रिम्‍शो थुं पाइश्‍शो मुर बाक्‍ब’ देंत हना, 24 मिनु मेकोमी मुर कली शिशी पा ‘मेको मुर कली बेक्‍चा रे प्रोनीन। मेको कली प्रोंइतीक थोव़क गो नु बाक्‍ब’ देंत हना, भजन संग्रह ४९:८-११ 25 मेको मुर आ श्‍ये ठिटा के खोदेंशो पा नक दुम्‍ब। मेको आ ठिटा ना ङा खोदेंशो दुम्‍‍ब। भजन संग्रह १०३:५ 26 मिनु मेकोमी प्रार्थना पवानु, परमप्रभुमी नेंब। मेको परमप्रभु आ ङोंइती बाक्‍शा, ग्‍येरसीशा कुम्‍सो पाइब। परमप्रभुम मेको आ ठीक पतीक लेंशा ङोंइती ङा खोदेंशो सेल्‍ब। 27 मिनु मेको मुरुम मुर आन बाक्‍‍तीक जाक्‍शा, मेको आन कली ‘गो पाप पाता। गो ठीक पतीके कली दूली सेल्‍ता। गो आं तचा माल्‍शो सजाइ मतङ। 28 मेकोमी आं सोक्‍त कली बेक्‍तीक रे प्रोंइतु। मिनु गो छेङछेङ तचा कली ब्रोंइती’ देंब।
29 परमप्रभुमी एको नेल्‍ल बेक्‍शा लाइब मुर आन पर्बम पाइब। खेयप निक्‍शी, खेयप सां सम्‍म मो पाइब। 30 बेक्‍चा चिक्‍शो मुर आन कली तुरसुम लचा रे लेप्‍पाइक्‍ब। मोपा ब्रोंइ‍तीक छेङछेङ लें‍शा ताइनीम। भजन संग्रह ५६:१४; भजन संग्रह १०३:४; भजन संग्रह ११६:९ 31 नेनीन अय्‍युब आं लोव़ नोफा दाइश्‍शा नेनीन। गे सिक्‍सी पा बाक्‍कीन। गो लोव़ पाइनुङ। 32 इन देंचा माल्‍शो मारेइ लोव़ बाक्‍त हना, आं कली देनीन। गे ब्‍वाक्‍कीन। मिनु गो इन पोन बोक्‍नुङ। 33 तन्‍न इन देंचा माल्‍शो लोव़ मबाक्‍‍त हना, सिक्‍सी पा आं लोव़ नेनीन। मिनु गो इन कली रुप्‍तीक लोव़ शेंनुङ” दे एलीहुम देंमाक्‍त।