17
क्‍योरशा चढ़ेतीके
मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली “गे हारून, मेको आ तौपुकी नु इस्राएली नेल्‍ल आन कली ‘परमप्रभु यावेमी अरेशो मार बाक्‍ब देंशा हना, सुमी इस्राएली आन बाक्‍तीकेमी ब्‍यफ, भेडा नु क्‍यारश क्‍योरबा, मिनु परमप्रभु यावे आ ङोंइती चढ़ेचा कली ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीकेम मचाक्‍बा, मेको मुर साइश्‍शो आ पर्बम दोस ताइब। मेकोमी साइक्‍तीके आ मुर रे तिल्‍चा पुंइसीब। उत्‍पत्ती ९:६ मोपतीके इस्राएलीपुकीमी आन क्‍योरशा चढ़ेतीके आन बाक्‍तीके रे ग्रुंइशा, परमप्रभु यावे आ ङोंइती चाक्‍चा माल्‍नीम। मेकोपुकीमी आन क्‍योरतीक बस्‍तु भाव चढ़ेब आ बाक्‍तीकेम, ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीके आ ङोंइती चाक्‍शा, दुशा बाक्‍तीक आ पर्बम चढ़ेचा माल्‍नीम। मिनु चढ़ेबमी मेको आ हुश ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीके आ ङोंइती बाक्‍शो परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीकेम ब्रुइक्‍चा माल्‍ब। मिनु बोंसो परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पपाइश्‍शो सेल्‍चा कली चोचा माल्‍ब। मेकोपुकीमी मोपा वोल कली चढ़ेशा, आंम कली तेल्‍लेम खोदेंशो सेल्‍ने मचाप्‍नीम। एकोम परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ नेल्‍ल आन पाला सम्‍म गेना हना यो कली अरेतीके बाक्‍ब’ दे‍‍नो” देंत। ब्‍यवस्‍था १७:१७
मिनु परमप्रभुमी “मेको आन कली ‘इस्राएली नु मेको नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर चोशा चढ़ेतीके चढ़ेचा दाक्‍ताक्‍म हना, ब्‍यवस्‍था १२:१४ मिनु मेको ग्रुम्‍तीक ताम्‍बु आ ओव़तीके मचाक्‍थु, परमप्रभु यावे कली मचढ़ेप्‍तु हना, मेको मुर कली आ मुर आन दाते रे तिल्‍चा माल्‍नीम’ दे माइक्‍मी।
हुश मब्‍वचा, दे अरेशो
10 इस्राएली नु मेको आन दातेम बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर सुइमी हुश ब्‍वाम्‍तेक्‍म हना, गो मेको हुश ब्‍वाइब कली मरिम्‍शो पाइनुङ। मिनु मेको मुर कली आ मुर आन दाते रे क्‍याम्‍नुङ। लेवी ३:१७ 11 मारदे हना मेको बस्‍तु भाव आन हुशेम ब्रोंइतीक सोक्‍त बाक्‍ब। मिनु गो मेको हुश इन कली चढ़ेतीकेमी इन पाप क्‍याम्‍तीक गेय पचा कली गेता। मारदे हना हुशेम पाप क्‍याम्‍तीके बाक्‍ब। हिब्रू ९:२२ 12 मोपतीके गेपुकी नु गेपुकी नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर सुइमी हुश ब्‍वचा मदुम्‍ब, दे गो इस्राएली आन कली देंशो बाक्‍नुङ। 13 मिनु सुइ इस्राएलीपुकी नु गेपुकी नु बाक्‍ब अर्को रागी ङा मुर सिखार ग्‍यारशा, ग्‍याइश्‍शा मारेइ साइक्‍तीनी हना, मेको आ हुश नेल्‍ल जारशा, खपीम सुम्‍चा माल्‍ब।
14 मारदे हना मारेइ मारेइ के ब्रोंइतीक सोक्‍त हुशेमी बाक्‍ब। मोपतीके गो इस्राएली नेल्‍ल आन कली ‘गे तेकोइ जन्‍तु, बस्‍तु भाव आन हुश ब्‍वचा मदुम्‍ब। मारदे हना नेल्‍ल जन्‍तु आन ब्रोंइतीके हुशेम बाक्‍ब। मेको सुमी ब्‍वाइबा, मेको क्‍याम्‍चा पुंइसीब। उत्‍पत्ती ९:४
15 मिनु इस्राएली नु अर्को रागी ङा मुर नेल्‍लेमी, सुम आंमा बेक्‍शो मारेइ मारेइ नु ब्‍वाकी ङा जन्‍तुम साइश्‍शो मार मार ब्‍वाम्‍तेक्‍म हना, मेको आन वा मुरशा, चिक्‍सीचा माल्‍नीम। मिनु नां मरिक्‍म सम्‍म ग्रांग्रा बाक्‍चा माल्‍नीम। मिनु नोले मेको ग्रांग्रा मदिशो दुम्‍नीम। लेवी ११:४०; लेवी २२:८; प्रस्‍थान २१:३३-३६; प्रस्‍थान २२:३०; प्रेरित १५:२० 16 तन्‍न मेकोपुकीमी आन वा ममुरथु, मचिक्‍साक्‍म हना, मेको आन पशो आ पर्बम मेको दोस ताइब दुम्‍नीम’ दे हारून नु आ तौ आन कली देनो” दे परमप्रभु यावेमी देंत।