25
निप्‍स पाइश्‍शो मीश आल
स्‍वर्ग ङा राज्‍य ओदेंशो दुम्‍ब, १० जना मीश आलमी तेल बत्ती कुरशा, ग्‍युम्‍ले ग्रुम्‍थ लाइनीम। लूका १२:३५-३६; प्रकाश १९:७ ५ जना निप्‍स पाइश्‍शो बाक्‍नीम। ५ जना चहिं निप्‍स मपाइश्‍शो बाक्‍नीम। निप्‍स मपाइश्‍शोपुकीमी बत्ती कुरशा तेल मकुरनीम। निप्‍स पाइश्‍शोपुकीमी चहिं तेल यो कुरनीम। मिनु ग्‍युम्‍ले जाक्‍ची जाक्‍शा यो मजाक्‍मेनु, नेल्‍ल मुकु जिशा इप्‍नीम।
मिनु १२ बजे नाक्‍दो ‘ग्‍युम्‍ले जाक्‍त, ग्रुम्‍थ लन’ देंशा ब्रेश्‍शो नेंनीम। मिनु छुल छाल बोक्‍शा, आन बत्ती का का पा जेत्‍नीम। मिनु निप्‍स मपाइश्‍शोपुकीमी निप्‍स पाइश्‍शो आन कली ‘आंइ बत्ती काप्‍चा चिक्‍ताक्‍म, इच्‍ची खोइ तेल आंइ कली यो गेचा नकी’ दे पुंइनीम। तन्‍न निप्‍स पाइश्‍शोपुकीमी ‘गो आंइ कुरशो तेलमी गो नेल्‍ल इं बत्ती आन कली मजाक्‍दीप्‍ब। पसल लशा ग्‍याप्‍शा, चाक्‍शा दाङीन’ देंनीम। 10 मिनु मेकोपुकी तेल ग्‍याप्‍थ लमानु, ग्‍युम्‍ले जाक्‍ब। मिनु लचा कली सासीशा बाक्‍ब आन कली ग्‍युंबे भोज खिंमी ओंइशा, लाप्‍चो चोक्‍नीम। लूका १३:२५
11 मिनु नोले तेल ग्‍याप्‍थ लाइबपुकी यो जाक्‍शा ‘प्रभु, लाप्‍चो रोक्‍शा गेचा नकी’ देंनीम। 12 मिनु प्रभुमी ‘नोफा दाइश्‍शा नेनीने, गो इन कली मतुइक्‍नन्‍नी। सु ननी?’ देंब। मत्ती ७:२३ 13 मेको खोदेंशो पा इन प्रभु गेना जाक्‍ब, दे मतुइक्‍नीनी। मोपतीके गेना हना यो सासीशा बाक्‍कीन। मत्ती २४:४२-४४
होव़प लेश्‍शा हिसाब पाइब
लूका १९:१२-२७
14 ओदेंशो यो दुम्‍ब, मुर कामी ‘रागी हिरथ लाइनुङ’ दे थुं पशा, लचा ङोंइती आ गेय पाइब आन कली ब्रेश्‍शा, आ शोंप आन गुइमी गेब। 15 आन पने चाप्‍चा ङा गेय तुइश्‍शा, का कली ५ टलेन्‍ट, का कली टलेन्‍ट निक्‍शी, का कली टलेन्‍ट का योक्‍शा गेशा वोइश्‍शा लाइब। रोमी १२:६
16 होव़प गाक्‍म चोटी ५ टलेन्‍ट ताक्‍बमी ग्‍याप्‍तीक लेयतीक पचा गोइब। मिनु मोपा का ङा निक्‍शी सेल्‍ब। 17 टलेन्‍ट निक्‍शी ताक्‍बमी यो में मोपा का ङा निक्‍शी सेल्‍ब। 18 टलेन्‍ट का ताक्‍बमी चहिं आ होव़प आ शोंप लाइश्‍शा थिम्‍शा ख्रुइश्‍शा वोइक्‍ब।टलेन्‍ट का नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब क्‍येट बाक्‍ब।
19 मिनु शुश बर्स नोले होव़प लेश्‍शा जाक्‍ब। मिनु आ गेय पाइब आन कली ब्रेश्‍शा ‘दोशो दोशो सेल्‍नी, कोंइदीनी’ दे का का पा हिल्‍लो पाइब। 20 मिनु ५ टलेन्‍त ताक्‍बमी आ ङोंइती जाक्‍शा ‘हजुर, ५ टलेन्‍त गेतीनी। मिनु मार मार पा गो अर्को ५ टलेन्‍ट सेल्‍ता। मुल १० दुम्‍त’ देंमेनु, 21 आ होव़पमी ‘रिम्‍शो पाप्‍तीवी। थमा सुइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍ते। इच्‍ची खोइ तशोमी शुश सेल्‍शा, रिम्‍शो गेय पाप्‍तीवी। मोपतीके शुश अधिकार गेनन। ग्‍येरसीशा बाक्‍स’ देंब। मत्ती २४:४५-४७ 22 मिनु टलेन्‍ट निक्‍शी ताक्‍बमी जाक्‍शा ‘हजुर, टलेन्‍ट निक्‍शी गेतीनी। मिनु मार मार पशा, अर्को टलेन्‍ट निक्‍शी सेल्‍ता। मुल ४ दुम्‍त’ देंमेनु, 23 मेको कली यो ‘रिम्‍शो पाप्‍तीवी। इच्‍ची खोइ तशोमी शुश सेल्‍शा, रिम्‍शो गेय पाप्‍तीवी। थमा सुइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍ते। मोपतीके शुश अधिकार गेनन। ग्‍येरसीशा बाक्‍स’ देंब।
24 मिनु टलेन्‍ट का ताक्‍ब जाक्‍शा ‘हजुर, गे शिशी मपाइनीनी। मशोक्‍शो रिक्‍नीनी, मक्राप्‍शो खुप्‍नीनी, दे तुइश्‍शो नङ। 25 मोपतीके गो हिंती। मिनु इन टलेन्‍ट ताक्‍शा, मारेइ मपथु, थिम्‍शा ख्रुइश्‍शा वोइक्‍ता। मुल फेश्‍शा चाक्‍ता। लतीन’ देंब। 26 मिनु आ होव़पमी ‘मरिम्‍शो थुं पाइश्‍शो अल्‍से, गोमी मशोक्‍शो रिक्‍नुङ, मक्राप्‍शो खुप्‍नुङ, दे तुइश्‍शो नवे हना, एको आं गेशो टलेन्‍ट का लाइश्‍शा, अरु आन कली गेशा, आ चाइक्‍ब पपाइक्‍चा ममाल्‍नेवे ङा? 27 मो पशो नवे हना, आं टलेन्‍ट क्‍येङा यो आ चाइक्‍ब ताक्‍चा तङ वा। 28 एको टलेन्‍ट ताक्‍शा, ५ टलेन्‍टमी १० टलेन्‍ट सेल्‍ब कली तेम्‍शा गेचा’ 29 मारदे हना शुश थीब आन कली तेम्‍शा, शुश बारपा गेचा पुंइसीनीम। इच्‍ची खोइ थीब आन इच्‍ची खोइ यो रोइक्‍चा पुंइसीनीम। मत्ती १३:१२; हितोपदेस ११:२४-२५ 30 एको काम मलाप्‍शो अल्‍से कली ग्रुंइशा, लाङगा ङा छिङछिङमी ताइक्‍तीने। मेकेर मुरपुकी आन ख्रुइ शेप्‍शा ङाक्‍नीम।
नेल्‍ल निसाफ पचा पुंइसीनीम
31 रागीम जरमेशो परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबपुकी नु आ छेङछेङमी जाक्‍शा, आ ठेयब नित्‍तीकेम निस्‍सीब। मत्ती १६:२७; प्रकाश २०:११-१३ 32 मिनु आ ङोंइती नेल्‍ल रागी ङा मुर खुम्‍सीनीम। गोठलामी भेडा नु क्‍यारश आन कली ग्‍युरा नु पेरा गे तिल्‍शो खोदेंशो पा रोमी १४:१०; मत्ती १३:४९ 33 पिपमी भेडा आन कली ग्‍युरा गे क्‍यारश आन कली पेरा गे वोइक्‍ब। इजीकीएल ३४:१७
34 मिनु पिपमी आ ग्‍युरा गे राप्‍शो आन कली ‘आं आफ आ आसीक तशोपुकी, आं नेक्‍थान जाक्‍कीने। रागी सेल्‍चा ङोंइती एको राज्‍य इन कली सेल्‍शा वोइश्‍शो बाक्‍त। मुल बाक्‍कीने। 35 मारदे हना गेपुकीमी गो जचा मतथु बाक्‍ङानु, जचा गेतीनी। तूतू दाक्‍ङानु, तूचा गेतीनी। इन मतुइश्‍शो मुर इन खिं जाक्‍ङानु, बाक्‍चा गेतीनी। यसैया ५८:७ 36 फेक्‍चा मतङानु, फेक्‍चा गेतीनी। रोइ पङानु, कोव़तीनी। जेल्‍खानमी चोक्‍शा वोइय्‍यीमीनु, ग्रुम्‍थ जाक्‍तीनी’ देंब। 37 मिनु मेकोपुकीमी ‘प्रभु, इन कली गेना जचा मतनीनु, जचा गेका, तूचा मतनीनु तूचा गेका, 38 मतुइश्‍शो बाक्‍नीनु, बाक्‍चा गेका, फेक्‍चा मतनीनु, फेक्‍चा गेका, 39 गेना इन कली रोइ पशा नु जेल्‍खानमी चोक्‍सीनीनु, ग्रुम्‍थ जाक्‍का ङा?’ देंनीम। 40 मिनु पिपमी ‘नोफा दाइश्‍शा नेनीने, आं लोक्‍ब नेल्‍ल क्‍येङा महिक्‍सीशो आन कली मार मार गेतीनी, मेको आं कली गेशो ननी’ देंब। मत्ती १०:४२; हितोपदेस १९:१७; हिब्रू २:११
41 मिनु आ पेरा गे राप्‍शो आन कली हिरशा ‘सराप तशोपुकी, गो नु मबाक्‍कीने। सैतान नु आ गेय पाइब आन कली गेनायो मकाप्‍ब मी वोइश्‍शो बाक्‍ब। मेकेर लने। प्रकाश २०:१०,१५ 42 मारदे हना गो जचा मतङानु, जचा मगेयीनी। तूतू दाक्‍ङानु, तूचा मगेयीनी। 43 इन मतुइश्‍शो मुर इन खिंमी जाक्‍ङानु, बाक्‍चा मगेयीनी। फेक्‍चा मतङानु, फेक्‍चा मगेयीनी। रोइ पङानु, जेल्‍खानमी चोक्‍शा वोइय्‍यीमीनु, ग्रुम्‍थ मजाक्‍नी’ देंब। 44 मिनु मेकोपुकीमी यो लोव़ लेश्‍शा ‘प्रभु, गेना इन कली जचा मतशो, तूचा मतशो, बास माल्‍शा गाक्‍शो, फेक्‍चा मतशो, रोइ पा बाक्‍शो, जेल्‍खानमी चोक्‍शा वोइश्‍शो तका नु वारच मपका ङा?’ देंनीम। 45 मिनु पिपमी मेको आन कली ‘नोफा दाइश्‍शा नेनीने, महिक्‍शो आइक्‍च मुर आन कली मार मार वारच मपनीनु, मेको आं कली यो मपनी’ देंब।
46 मिनु मेकोपुकी गेना हना यो सजाइ ततीकेमी लाइनीम। परमप्रभु आ ङोंइती ठीक दुम्‍शोपुकी चहिं गेना हना यो परमप्रभु यावे नु बाक्‍चा ततीकेमी लाइनीम” दे शेंताक्‍मी। यूहन्‍ना ५:२९; याकूब २:१३