6
मथीब आन कली शिशी पचा
होस पांइसीने, मुर आन ङोंइती कोंइचा कली प्रुङग आन कली शिशी मपने। मारदे हना मोदेंशो पाइब आन कली स्‍वर्गम बाक्‍ब इन आफोमी इनाम मगेब।
श्‍येत जाइब, मथीब आन कली मारेइ गेनीनु, इन ङोंइती तुराही मतापीने। कपटीपुकीमी ग्रुम्‍तीक खिंमी, लांमी मुर आन कली आन रिम्‍शो पतीके कोंइशा ठेयब सेल्‍पांइसीनीम। नोफा दाइश्‍शा नेनीने, मेको आन तचा ङा इनाम मारेइ मलीब। १कोरिन्‍थी १३:३ श्‍येत जाइब, मथीब आन कली मारेइ गेनीनु, इन ग्‍युरा गुइमी गेशो, पेरा गुइ कली यो मतुइक्‍पाइक्‍थु गेने। मत्ती २५:३७-४०; रोमी १२:८ मोदेंशो पा इन गेशो ख्रुइश्‍शोम बाक्‍ब। मिनु ख्रुइश्‍शो यो नेल्‍ल तुइक्‍ब इन आफोमी इन कली इनाम गेब।
प्रार्थना पचा शेंशो
परमप्रभु यावे कली प्रार्थना पनीनु, कपटीपुकीमी पशो खोदेंशो पा मपने। मेकोपुकीमी ग्रुम्‍तीक खिंमी, लांमी मुर आन कुल राप्‍शा कोव़पांइसीशा, प्रार्थना पाइनीम। नोफा दाइश्‍शा नेनीने, मेको आन तचा ङा इनाम मारेइ मबाक्‍ब। गे चहिं परमप्रभु यावे कली प्रार्थना पनीनु, इन खिं ओव़शा, लाप्‍चो चोक्‍शा, सुइ आन मतुइक्‍थु, ख्रुइश्‍शोमी बाक्‍ब इन आफ कली प्रार्थना पने। मिनु ख्रुइश्‍शो यो नेल्‍ल तुइक्‍ब इन आफोमी इन कली इनाम गेब। परमप्रभु यावे कली प्रार्थना पनीनु, अर्को रागी ङा मुरपुकीमी खोदेंशो पा हेंथे शुश लोव़ मपने। मारदे हना शुश लोव़ पशोमी आन पुंइशो ताइनीम, दे मिम्‍नीम। यसैया १:१५ मेको आन पशो खोदेंशो मपने। मारदे हना पुंइचा क्‍येङा ङोंइती इन आफोमी इन माल्‍शो तुइश्‍शो बाक्‍ब। ओदें प्रार्थना पने ‘स्‍वर्गम बाक्‍ब आंइ आफ, इन नें ठेयब बाक्‍ल। लूका ११:२-४; इजीकीएल ३६:२३ 10 इन राज्‍य जाक्‍ल। स्‍वर्गमी इन दाक्‍शो खोदेंशो पा रागीमी यो मोदेंशोन दुम्‍ला। लूका २२:४२ 11 काबु नाक्‍त ङा जचा थोव़क मुलाक्‍ती आंइ कली गेने। 12 आंइ मरिम्‍शो पशो क्‍याम्‍शा गेने। मारदे हना गो यो आंइ कली मरिम्‍शो पाइब आन कली माफ गेतक। मत्ती १८:२१-३५ 13 सैतानमी आंइ थुं हिरपाइक्‍चा मगेने। आंइ कली सैतान रे प्रोनीने। मारदे हना राज्‍य, सक्ति नु छेङछेङ गेना हना यो इन के नम’ आमेन। यूहन्‍ना १७:१५; १कोरिन्‍थी १०:१३; १इतिहास २९:११-१३ 14 इन कली मरिम्‍शो पाइब आन कली माफ गेतीनी हना, स्‍वर्गमी बाक्‍ब इन आफोमी यो इन कली माफ गेब। मर्कूस ११:२५ 15 माफ मगेतीनी हना, इन आफोमी यो इन कली माफ मगेब।
बर्त बाक्‍चा शेंशो
16 बर्त बाक्‍नीनु, राव कीशो कुल मसेलीने। कपटीपुकीमी आंइ बर्त बाक्‍शो तांइसेक्‍ल, दे आन कुल राव कीपा कोंइनीम। नोफा दाइश्‍शा नेनीने, मेको आन तचा ङा इनाम मारेइ मबाक्‍ब। यसैया ५८:५-६ 17 गेपुकी चहिं बर्त बाक्‍नीनु, चांमी तेल ख्रेक्‍शा, कुल चिक्‍शा, इन बुं जिप्‍शा बाक्‍कीन। 18 मो पाइतीनी हना, इन बर्त बाक्‍शो ख्रुइश्‍शोमी बाक्‍ब। मिनु ख्रुइश्‍शो यो नेल्‍ल तुइक्‍ब इन आफोमी इन कली इनाम गेब।
इन थुं शोंप गे महिरदीने
19 एको रागीमी शोंप खुप्‍शा, खेक्‍शा मवोतीने। मारदे हना बुस्‍सुम ख्रोइक्‍ब, खिया जोइब, खुइपुकीमी खुइ पाइनीम। 20 स्‍वर्गमी इन शोंप वोतीने। मेकेर बुस्‍सुम मख्रोइक्‍ब, खिया मजोइब, खुइपुकीमी यो खुइ मपाइनीम। मत्ती १९:२१; लूका १२:३३-३४; कलस्‍सी ३:१-२ 21 तेकेर इन शोंप बाक्‍बा, मेकेरन इन थुं यो लीशो बाक्‍ब।
22 इन मिक्‍च रां ङा छेङछेङ बाक्‍ब। मिक्‍च ब्राब्रा मदुम्‍शो बाक्‍त हना, इन रां नेल्‍ल छेङछेङ बाक्‍ब। लूका ११:३४-३६ 23 मिक्‍च ब्राब्रा दुम्‍शो बाक्‍त हना, इन रां नेल्‍ल छिङछिङ दुम्‍‍ब। इन रां ङा छेङछेङ नेल्‍ल छिङछिङ दुम्‍त हना, शुश छिङछिङ दुम्‍ब। यूहन्‍ना ११:१०
24 सुइमी होव़प निक्‍शी आस गेय पने मचाप्‍ब। मारदे हना का कली मदाक्‍ब, का कली दाक्‍ब। का कली मान पा टीब, का कली मान मपथु मटीब। परमप्रभु यावे नु शोंप निम्‍फा आस कली गेय पने मचाप्‍नीनी। लूका १६:१३; याकूब ४:४ 25 मोपतीके गो ‘मार जचा, मार तूचा, मार फेक्‍चा’ दे ममिम्‍तीने। मारदे हना जचा तूचा क्‍येङा ब्रोंइचा ठेयब बाक्‍ब। फेक्‍तीक क्‍येङा रां ठेयब बाक्‍ब। लूका १२:२२-३१; फिलिप्‍पी ४:६; १पत्रुस ५:७ 26 सरीङमी बेरब चिक्‍ब आन कली कोव़शा मिम्‍तीने। मेकोपुकीमी वांचेर मशोक्‍नीम, अन्‍न मखुप्‍नीम, भकारीमी मवोइक्‍नीम। स्‍वर्गम बाक्‍ब इन आफोमी मेको आन कली थुल्‍शो बाक्‍ब। मेको आन क्‍येङा शुश ठेयब मननी ङा? मत्ती १०:२९-३१; लूका १२:६-७ 27 गेपुकीमी सुर्ता पा, इन रां हात का लाइश्‍शो सेल्‍ने चाप्‍नीनी ङा? 28 मार फेक्‍चा, दे मारदे मिम्‍नीनी? लिली फू कली कोव़शा मिम्‍तीने। गिश बोइश्‍शा रिम्‍शो तांइसीनीमी। श्‍येत पा गेय मपाइनीम। पांइतो मपांइनीम। 29 पिप सोलोमन आ दारस नेल्‍ल कोंइताक्‍व हना यो, लिली फू खोदेंशो रिम्‍शो ग्‍योम्‍सीशो मबाक्‍ब। १राजा १०:- 30 परमप्रभु यावेमी चीबेर बोइश्‍शा, हेम्‍शा चोचा पुंइसीब फू, घांस आन कली लायो मिश रिम्‍शो ग्‍योम्‍ताक्‍व हना, गे थमा पा थमा सुइक्‍ने मचाप्‍बपुकी इन कली मफेक्‍पाइक्‍बा ङा? 31 मोपतीके मार जचा, मार तूचा, मार फेक्‍चा, दे ममिम्‍तीने। 32 मारदे हना अर्को रागी ङा मुरपुकीमी ला मोदेंशो मिम्‍नीम। इन स्‍वर्ग ङा आफोमी इन माल्‍शो नेल्‍ल तुइक्‍ब। 33 ङोंइती परमप्रभु यावे आ राज्‍य नु आ ठीक पतीके मिम्‍शा मालीने। मिनु जचा तूचा फेक्‍चा यो ताइनीनी। रोमी १४:१७; १राजा ३:१३-१४; भजन संग्रह ३७:४,२५ 34 मोपतीके दीसा मार दुम्‍बा, दे सुर्ता मपने। मारदे हना दीसा ङा श्‍येत दीसान दुम्‍ब। मुलाक्‍ती ङा श्‍येतम दीसा ङा श्‍येत मतेम्‍दीने। प्रस्‍थान १६:१९