7
नाक्‍मुचा आ पर्बम शेंशो
मुर आन कली मनाक्‍तीने। मुर आन कली नाक्‍ताक्‍नी हना, इन कली यो नाक्‍नीम। रोमी २:१; १कोरिन्‍थी ४:५ दोपा नाक्‍तीनी, मोपा नाक्‍चा पुंइसीनीनी। दोपा पुक्‍शा गेनीनी, मोपान पुक्‍शा ताइनीनी। यसैया ३३:१; मर्कूस ४:२४ मारदे इन लोक्‍ब आ मिक्‍चीम बाक्‍शो कसीङगर ताइनीनी। मिनु इन मिक्‍चीम बाक्‍शो मुढा चहिं मताइनीनी? इन मिक्‍चीम मुढा बाक्‍त हना, दोपा इन लोक्‍ब कली ‘इ मिक्‍चीम बाक्‍शो कसीङगर फेत्‍नुङ’ देंने चाप्‍नीनी ङा? कपटी, ङोंइती इन मिक्‍चीम बाक्‍शो मुढा फेत्‍तीने। मिनु ला मिक्‍च ठीक ताइब दुम्‍शा, इन लोक्‍ब आ मिक्‍चीम बाक्‍शो कसीङगर फेत्‍तीने।
हेंथे थिपाइक्‍चा मदुम्‍शो थोव़क कुचुम कली मगेने, पोव़ आन ङोंइती इन मोती मब्‍वारदीने। मारदे हना दिम्‍नीम। मिनु बिर लेश्‍शा इन कली ग्राम्‍थ पीनीम। मत्ती १०:११; लूका २३:९
परमप्रभुमी इन पुंइशो नेंब
लूका ११:९-१३
परमप्रभु यावे कली पुनीने। मिनु इन पुंइशो ताइनीनी। मालीने, मिनु इन माल्‍शो थित्‍नीनी। बाक्‍नी? दे लाप्‍चो ख्रोकोल पने। मिनु गे ओव़चा ताइनीनी। मर्कूस ११:२४; यूहन्‍ना १४:१३; येरमीया २९:१३-१४ मोपतीके सुम पुंइबा, मेकोमी आ पुंइशो ताइब। सुम माल्‍बा, मेकोमी आ माल्‍शो थिप्‍ब। सुम ओव़ङा? दे लाप्‍चो ख्रोकोल पाइबा, मेको ओव़चा ताइब। गे नु बाक्‍ब सुइ इन तौमी ‘शोब्‍ले जाइनुङ’ दे पुंइतु हना, शोब्‍ले आ पा ङा फुल्‍लु जचा गेनीनी ङा? 10 ‘ङांइ ब्‍वाइनुङ’ दे पुंइतु हना, ङांइ आ पा ङा बुस्‍स ब्‍वचा गेनीनी ङा? 11 गेपुकी मरिम्‍शो बाक्‍तीनी हना यो, इन तमी तौ आन कली रिम्‍शो थोव़क गेस जोक्‍नीनी। इन पशो क्‍येङा स्‍वर्गमी बाक्‍ब इन आफोमी आ कली पुंइब आन कली रिम्‍शो थोव़क मगेब ङा?
परमप्रभु आ दाक्‍शो पचा
12 गेमी दोदेंशो पपांइसीचा दाक्‍नीनी, गे यो मुर आन कली मोदेंशो पने। मारदे हना परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ नु परमप्रभु यावे आ लोव़ पाइब आन शेंतीक लोव़ मेकोन बाक्‍ब। मत्ती २२:३६-४०; रोमी १३:८-१०; गलाती ५:१४
13 आइक्‍च लाप्‍चो रे ओव़ङीन। मारदे हना जाम्‍शा लतीक लाप्‍चो ठेयब नु लां ब्रेम्‍शो नु ग्‍युप्‍शो बाक्‍ब। मोपतीके शुश मुर मेकेर गाक्‍नीम। लूका १३:२४ 14 गेना हना यो ब्रोंइतीक लतीक ङा लाप्‍चो आइक्‍च नु आ लां गाक्‍चा श्‍येत बाक्‍ब। मेको लां थिप्‍बपुकी का निक्‍शी ला बाक्‍नीम। मत्ती १९:२४; प्रेरित १४:२२ 15 होस पांइसीने। मारदे हना परमप्रभु यावे आ लोव़ दूली शेंबपुकी बोक्‍नीम। मेकोपुकी भेडा खोदेंशो तांइसीनीमी। मेको आन थुं चहिं फर के खोदेंशो बाक्‍नीम। मत्ती २४:४,५,२४; २कोरिन्‍थी ११:१३-१५ 16 मेको आन पशो गेय तशा, रिम्‍शो नम, दे मरिम्‍शो नम रुम्‍सीब। चू रवामी अङगुर सिप्‍बा ङा? सिउंडी आ बोटमी फोव़शी सिप्‍बा ङा? 17 रिम्‍शो फल रवामी ब्रोव़शो फल सिप्‍ब, मरिम्‍शो फल रवामी मब्रोव़शो फल सिप्‍ब। मत्ती १२:३३ 18 रिम्‍शो फल रवामी मब्रोव़शो फल मसिप्‍ब। मरिम्‍शो फल रवामी यो ब्रोव़शो फल मसिप्‍ब। 19 मरिम्‍शो फल सिप्‍ब रवा कली तिम्‍शा शी चोइनीम। मत्ती ३:१०; यूहन्‍ना १५:२,६ 20 मोपतीके मेको आन सिश्‍शो फल तशा, रिम्‍शो नमी, दे मरिम्‍शो नमी तुइक्‍नीनी।
21 आं कली प्रभु, प्रभु देंशा ला स्‍वर्ग ङा राज्‍य ओव़चा मताइनीम। स्‍वर्गमी बाक्‍ब आं आफ आ दाक्‍शो पाइबपुकी ला ओव़चा ताइनीम। रोमी २:१३; याकूब १:२२ 22 मेको नाक्‍त शुशेमी आं कली ‘हे प्रभु, हे प्रभु, गोपुकीमी इन नेंमी नोले दुम्‍ब लोव़ मपका ङा? इन नेंमी वोल आन कली मखेरका ङा? चिन्‍ड नु छक लाक्‍चा ङा गेय मपका ङा?’ देंनीम। लूका १३:२५-२७; येरमीया २७:१५ 23 मोदेंब आन कली ‘गो इन कली गेनायो मतुइक्‍तन्‍नी। ए मरिम्‍शो पाइबपुकी, ङोन लने’ दे हुइक्‍नुङमी। मत्ती २५:१२; २तिमोथी २:१९
नेंशो लोव़ पचान माल्‍ब
24 सुमी आं लोव़ नेंशा, आं देंशो पवा, मेको निप्‍स खाप्‍शा, खिं सेल्‍ब खोदेंशो बाक्‍त। मेकोमी आ खिं सेरथे फुल्‍लु तारी सेल्‍तु। 25 मिनु ठेयब रेउ यिशा, भोल यिशा, फशेमी हुरदानु, मेको खिं मब्रे। मारदे हना सेरथे फुल्‍लु तारी सेल्‍शो बाक्‍त। 26 सुमी आं लोव़ नेंशा, आं देंशो मपवा, मेको शोर गाक्‍शो मुर खोदेंशो बाक्‍त। मेकोमी आ खिं बाल्‍वामी सेल्‍तु। 27 मिनु ठेयब रेउ यिशा, भोल यिशा, फश पवानु, मेको खिं ब्रेश्‍शा योल्‍त। मिनु मेको के ठेयब खती दुम्‍त” दे येसुमी शेंदीमी बाक्‍त।
28 येसुमी शेंने थुमानु, मेकेर देल्‍शो शुश मुरुमी आ शेंशो आ पर्बम छक लाक्‍मा बाक्‍त। प्रेरित २:१२ 29 मारदे हना सास्‍त्रीपुकीमी शेंशो खोदेंशो ममाइ, तन्‍न सक्ति पाइश्‍शो मुर बुदी शेंदा बाक्‍त। यूहन्‍ना ७:१६-४६