6
[Det är troligt att någon i församlingen hade gått till domstolen rörande detta fall där sonen var tillsammans med sin fars hustru. Kanske den förödmjukade fadern, någon av hustruns släktingar eller en grupp i församlingen.]
Hur kan någon av er som är i tvist med en annan [broder eller syster] gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför de heliga?
Vet ni inte att de heliga ska döma världen?
Om nu världen ska dömas av er,
duger ni då inte till att döma i [jämförelsevis] små saker?
Vet ni inte att vi ska döma änglar?
Ska ni då inte kunna döma i det som tillhör det här livet?
 
Men när ni har vardagliga tvister sätter ni folk till domare som församlingen inte har förtroende för.
[Paulus tänker nog tillbaka på hur han själv blev förd till rättegång i Korint när han var där första gången, se Apg 18:12-17. Gallio avslog fallet och synagogan i Korint blev offentligt förödmjukad.]
Det här säger jag för att ni ska skämmas. Finns det ingen förståndig bland er, ingen som kan vara skiljedomare mellan bröder? I stället går broder till domstol med broder, och detta inför otroende. Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er.
Varför tar ni inte hellre en oförrätt?
Varför tar ni inte hellre en förlust?
 
I stället gör ni själva orätt och roffar åt er, och det drabbar syskon (bröder och systrar i tron).
Gudsrikets lagar (6:9-17)
Tio synder
Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Sluta att bedra er själva!
[Fem sexuella synder:]
Varken sexuellt omoraliska (otuktiga, grekiska ordet ”pornea”),
eller avgudadyrkare [som utövade sexuella akter i avgudatemplen],
eller äktenskapsbrytare,
eller catamiter (den passiva partnern i en manlig homosexuell relation)
[Ordet ”malakoi” används också om mjukt tyg i Matt 11:8 och Luk 7:25, ordet kan användas för att beskriva en feminin man, homosexuell prostituerad],
 
eller män som ligger med män
[Ordet ”arsenokoites” beskriver den aktiva partnern i en manlig homosexuell relation. Ordet består av två ord, ”arsen” som betyder man och ”koitai” som betyder ”bädd”. Dessa två ord används i 3 Mos 18:22 och det är troligt att Paulus konstruerar detta nya grekiska ord för att ge en tydlig referens till just denna passage. Alla dessa fem sexuella synder omnämns centralt i Tredje Moseboken kapitel 18 och 20.]
 
10  [Fem andra synder:]
eller tjuvar,
eller giriga,
eller drinkare,
eller förtalare,
eller utsugare
 
ska ärva Guds rike.
[Talet tio används ofta i Bibeln för människans ansvar inför Gud, tio Guds ord, tiondegivande, osv. Alla dessa tio synder relaterar till de problem Paulus tar upp i detta brev. Den första delen med sexuella synder är uppenbar utifrån sammanhanget. Den andra delen börjar och slutar med stöld och rån, exakt det som Paulus talat om i vers 7-8 där man ”roffar” åt sig genom att processa mot varandra. I mitten nämner han giriga, drinkare och förtalare. Dessa tre ord sammanfattar problemen vid nattvarden i gudstjänsten som snart tas upp, se 11:17-34. När Paulus beskriver dessa människor använder han substantiven, inte verben, vilket indikerar att det inte rör sig om enstaka synder utan en aktiv livsstil i dessa synder.]
 
11 Sådana har några av er varit.
Men ni har tvättats rena,
men ni har blivit helgade,
men ni har förklarats rättfärdiga
i Herren Jesu Kristi namn
och i Anden
av vår Gud.
[Dessa sex rader hör ihop. Ni har blivit tvättade rena i dopet i Herren Jesus Kristus, se Rom 6:3. Den helige Ande är den som helgar och Gud är den som rättfärdiggör, se Rom 8:33.]
 
12  [Paulus använder sig nu av ett retoriskt grepp som kallas diatrib. En tänkt dialogpartner citeras för att sedan motsägas. Eftersom grekiskan saknar citattecken kan man inte vara helt säker på när det är ett citat eller inte. Det är inte otroligt om dessa citat ursprungligen kom från Paulus själv när han argumenterade mot judisk legalism. Tagna ur sammanhanget hade några använt dem för att stödja ohämmad frihet. Samma fyra rader återfinns nästan ordagrant i 1 Kor 10:23.]
[Ni säger:] ”Allt är tillåtet för mig”,
men allt bygger inte upp (gör nytta, jämfört med andra saker).
[Ni säger:] ”Allt är tillåtet”,
men jag tänker inte låta någonting få kontroll över (förslava) mig.
Kroppen är inte till för ohämmad sexualitet
13  [Korintierna argumenterade för att mat och sexualitet var jämförbara. Jag känner mig hungrig - och äter. Jag känner sexuell lust - och ger mig hän med prostituerade. Grekernas andlighet, och då särskilt gnosticismen, präglades av ett tänkesätt där det fysiska och andliga var åtskilda. Det spelade inte någon roll vad man gjorde med kroppen, anden var högre.]
[Ni säger:] ”Maten är till för magen
och magen för maten”,
men [då vill jag säga att] Gud ska göra slut på dem båda.
Kroppen är inte till för omoral utan för Herren,
och Herren för kroppen.
14 Gud har uppväckt Herren,
och genom sin makt ska han uppväcka även oss.
[Logiken i Paulus resonemang om sexualiteten har att göra med kroppen, som en dag kommer att uppstå. Därför spelar det roll hur vi handskas med vår kropp.]
 
15 Vet ni inte
att era kroppar är delar i Kristi kropp?
[Hör tematiskt ihop med vers 19.]
Ska jag ta delar av Kristi kropp
och göra dem till ett med en prostituerads kropp?
[Hör tematisk ihop med vers 18 där ordet ”kropp” också används två gånger.]
Absolut inte!
16 Vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad
blir en enda kropp med henne? Det heter:
De två ska bli ett kött. [ 1 Mos 2:24]
[Sexualiteten involverar hela personligheten och är inte separerad från kärlek utan hör ihop.]
 
17 Men den som är förenad med Herren
är en ande med honom.
[Hör tematisk ihop med vers 16, se orden ”förenad” och ”är en”.]
 
18 Fly sexuell omoral!
All annan synd som en människa begår är utanför kroppen,
men den sexuellt omoraliske syndar mot sin egen kropp.
 
19 Vet ni inte
att er kropp är ett tempel för den helige Ande
som bor i er och som ni har fått av Gud?
Ni tillhör inte er själva,
20 ni är köpta till ett högt pris.
Ära då Gud med er kropp!