2
Från död till liv
Ni var [andligt] döda i era överträdelser och synder som ni förut levde (vanemässigt vandrade) i. Ni följde den här generationens (tidsålderns ande) och världens sätt (ordnade samhällssystem med föränderlig etik och moral). Ni var styrda (kontrollerade) av den lägsta atmosfärens herraväldes furste, den ande som fortfarande är verksam i olydnadens barn [de rebelliska, de som inte tror, de som går emot Gud]. Bland dessa var vi alla tidigare, när vi ständigt följde köttets (vår fallna gamla naturs) begär (lustar), och lydde kroppens impulser och sinnets tankar. Vi var i vårt naturliga [syndiga] tillstånd på väg mot straffdomen [Guds vrede mot synden], på samma sätt som resten av mänskligheten ...
[Vers 1-7 är en enda lång mening med flera bisatser i grekiskan. Det inledande resonemanget ”ni var döda” lämnas medvetet utan svar i vers 3. Lösningen på detta andliga dilemma kommer nu i nästa vers.]
 
Men Gud, som är så rik (obegränsad, överflödande) i nåd, på grund av sin stora (intensiva, underbara) osjälviska, utgivande kärlek som han älskat oss med, även när vi var [andligt] döda genom [våra egna] tillkortakommanden (synder), gjorde oss levande tillsammans med Kristus. [Han gav oss samma liv som Kristus själv, samma liv som uppväckte honom från de döda.] Av nåd (kraft, gudomlig favör som inte förtjänas) har ni blivit frälsta (trygga, upprättade, bevarade, helade, försörjda, befriade, fria från synd och får evigt liv med Gud efter döden). [Den grekiska verbformen uttrycker en fullbordad handling ”ni har blivit frälsta” som resulterar i något som sker nu ”ni är frälsta”.] Han har uppväckt oss tillsammans med honom, och satt oss [gett delat säte] med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tidsåldrar bevisa (visa på) hur omätbart (gränslöst, överflödande) rik hans nåd är, hur stor hans godhet är mot oss som är förenade i Kristus Jesus.
För det är genom nåd (Guds kraft, oförtjänta favör) som ni är frälsta [räddade från domen] genom tro. Frälsningen kommer inte från er själva, den är en gåva från Gud. Den kommer inte från gärningar [goda handlingar och eget arbete], och det för att ingen ska kunna skryta och bli högfärdig. [Det är inte ett resultat av vad någon någonsin kan göra, så ingen kan själv ta äran för detta.] 10 För vi är Guds hantverk (skapade och formade av Gud), transformerade (omformade, skapade på nytt) i Kristus Jesus för [att vi ska kunna utföra] goda gärningar (arbete), som Gud redan har förberett för oss att vandra i.
Kristus förenar hedningar och judar
11 Kom därför ihåg att ni förut var hedningar i köttet, ni kallades oomskurna av dem som [bara] genom ett ingrepp gjort av mänskliga händer i köttet kallar sig omskurna.
[Omskärelsen av judiska pojkar är ett tecken på Guds eviga förbund med Abraham, se 1 Mos 17:10-12. Redan på Mose tid gjorde Gud klart att det inte räckte med det fysiska tecknet. Hjärtat behövde också omskäras, se 5 Mos 10:16; 30:6; Jer 4:4. Ceremonin utförs på den åttonde dagen efter födseln och kallas ”Brit mila”. Hebreiska ordet för omskärelse är ”mila” och förbund heter ”brit”.]
 
12 Kom ihåg att ni då levde utan (var separerade från) Kristus, utestängda från medborgarskap (utan en medborgares rättigheter) i Israel, och främlingar utan någon del i löftesförbundet. Ni var utan hopp och utan Gud i den här världen. 13 Men nu, i Kristus Jesus har ni som en gång var så långt borta kommit nära, genom Kristi blod.
14 För han är vår frid (harmoni och enhet), han har skapat (format) oss båda [jude och hedning] som en [kropp], och har brutit ner den skiljemur som fanns mellan oss, 15 genom att i sitt [eget korsfästa] kött ta bort fiendskapen, orsakad av lagen med sina bud och stadgar.
[Runt templet fanns en skiljemur för att påminna om att hedningar inte fick gå in i templet. Där fanns skyltar med texten: ”Ingen främling får träda innanför templets inhägnad! Den som överträder bär själv ansvaret för sin död, som kommer att bli följden.” Hittills har två varningsskyltar hittats. Den första hittades 1871 och finns på Istanbuls arkeologiska museum. Ett fragment från en annan sten som hittades 1936 finns i Jerusalem på Israel Museum.]
Han gjorde detta för att från de två [jude och hedning] i sig själv skapa en ny människa, och på så vis bereda frid, 16 och återförena båda i en kropp till Gud genom korset, och därigenom i honom själv döda fiendskapen. 17 Han kom och predikade de glada nyheterna om frid till er [hedningar] som var långt borta och [frid] till dem [judarna] som var nära. 18 För det är genom honom som vi båda genom [den helige] Anden har tillträde till Fadern [så att vi kan närma oss honom].
 
19 Därför är ni inte längre främlingar (okunniga, utan del i frälsningen) och flyktingar (som saknar en medborgares rätt), utan ni delar medborgarskapet med de heliga (Guds eget folk) och tillhör Guds familj. 20 Ni är kontinuerligt uppbyggda [som ett heligt tempel] på apostlarnas och profeternas grund, med Jesus Kristus själv som hörnstenen [som är den första stenen i bygget och alla andra stenar riktas efter]. 21 I honom är hela byggnaden (huset) tätt sammansluten (hopbunden, hopsvetsad) och fortsätter att växa (höja sig) till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni [hedningar] sammanfogade [med judarna], för att forma en fast boning [till att vara ett heligt tempel] för Gud i (genom) Anden.