3
Guds plan uppenbarad: evangeliet till hedningarna
Av den anledningen [att jude och hedning är en kropp som tillsammans formar ett Guds tempel, se 2:11-22], är jag, Paulus, en fånge för Jesus Kristus, för er hedningars skull ...
[Meningen är oavslutad, något som inte är ovanligt i den antika brevstilen. Efter en beskrivning av apostelns uppgift återupptas den påbörjade meningen antingen i vers 8 eller 14.]
 
Jag antar att ni har hört om den nåd som tilldelats mig med tanke på er (för er skull). Hur jag fick veta mysteriet (hemligheten) genom en direkt uppenbarelse, som jag just nu kortfattat skrivit till er om [ Ef 2:1-20]. När ni läser detta kan ni förstå min insikt (kunskap) om Kristi mysterium (hemlighet) [den dolda, gömda planen om Kristus], som i tidigare generationer inte var känd (avslöjad) för människor, på det sätt som hemligheten nu genom [den helige] Ande har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter: Att hedningarna nu är medarvingar [med judarna], medlemmar av samma kropp och delaktiga i samma löfte i Kristus genom evangeliet (det glada budskapet).
 
Jag har blivit en tjänare av detta evangelium genom Guds nåd (oförtjänta favör), som gavs till mig genom hans verksamma mäktiga kraft.
Den goda nyheten om frälsningen!
[Några år tidigare, när Paulus skrev Första Korintierbrevet från just Efesos, kallade han sig själv den minste bland apostlarna, se 1 Kor 15:9. Nu benämner han sig som den minste bland de heliga - de troende. Om ytterligare några år, i mitten på 60-talet e.Kr. kallar han sig ”den störste bland alla syndare”, se 1 Tim 1:15.]
Till mig, den minste av de minsta bland de heliga (Guds folk), var denna nåd (favör, privilegium) anförtrodd för att:
Berätta den goda nyheten (förkunna) för hedningarna
om Kristi ofattbara (oändliga, utan slut, omöjlig att räkna) rikedom.
Upplysa (öppet lägga fram fakta inför) alla människor vad planen [om hedningarnas frälsning] innebär, detta mysterium som genom tidsåldrar fram till nu varit dolt hos Gud, som skapade allting [genom Jesus Kristus].
[Paulus använder ofta antydningar till den lokala kontexten i sina brev och ger det en ny och djupare mening. Här använder han det grekiska ordet ”mysterion” som bokstavligt översatt betyder ”hemlighet”, vilket var ett vanligt förekommande uttryck i andra religiösa sammanhang i Efesos. Guds hemlighet är ingen hemlighet som bara några få utvalda får veta om, utan ett nu avslöjat mysterium: Gud är allas Gud.]
 
10 Syftet var att furstar och väldigheter i den himmelska rymden genom församlingen skulle få se Guds mångfacetterade (mångfaldiga) visdom. 11 Detta i enlighet med den eviga plan (beslut, syfte) som han [Gud] utförde (lät ta form) i [personen] Kristus Jesus vår Herre. 12 I honom [Jesus] har vi frimodighet och fritt tillträde (en oreserverad frihet utan fruktan) med tillförsikt, genom tron på honom. 13 Därför önskar jag att ni inte tappar modet (blir uppgivna, modfällda, paralyserade, stannar upp) på grund av mina lidanden (problem, den pressade situation jag är i) för er skull, det är i stället en ära för er [att jag får lida för att evangeliet ska gå ut till hedningarna].
Bön för församlingen
14  [Detta är Paulus andra bön i detta brev, den första står i Ef 1:15-23. I grundtexten är vers 14-21 en enda lång väl strukturerad mening. Bönen börjar och avslutas med lovprisning. Själva bönen har flera delar där resultatet av varje stycke leder vidare till nästa del.]
Av den anledningen [att vi är frälsta genom nåd, Ef 2:1-10, och att vi alla troende är en kropp i Kristus, Ef 2:11-12], böjer jag mina knän inför Fadern. 15 Från honom har varje familj (ras, stam, släkte) i himlen och på jorden fått sitt namn (karaktär). [Anledningen till ordvalet är att grekiska ordet för familj ”patria” är snarlikt fader, grekiska ”pater”.]
16 Jag ber att han, från sin härlighets rikedom,
ska ge er kraft så att ni blir styrkta i er inre människa genom hans Ande,
 
17 så att Kristus genom er tro faktiskt lever (bor, har ett permanent hem) i era hjärtan.
[Jag ber också:]
Att ni ska bli djupt rotade och stadigt grundade i osjälvisk kärlek (Guds utgivande, ovillkorliga kärlek).
18 Detta resulterar i att ni, tillsammans med alla de heliga (Guds folk) kan förstå
bredden och
längden och
höjden och
djupet [i Guds kärlek, alla dimensioner i det andliga templet, se Ef 2:21],
19 så att ni kan lära känna (personligen få erfara) Kristi kärlek,
som övergår (är överlägsen) all kunskap (ren teoretisk kunskap).
Detta resulterar sedan i att ni kan bli fullständigt fyllda med hela Guds fullhet.
[Detta är crescendot och det slutgiltiga målet i bönen. Att de kristna blir en kropp som är helt fylld och överflödande av Gud själv, och med en fullständig gudsnärvaro ibland dem.]
 
20 Nu till honom som genom sin kraft verkar i oss och förmår göra långt mer än vad vi kan begära (be, önska, fråga) eller ens tänka (drömma, fantisera om). 21 Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheternas evighet, amen.