5
PRAKTISKA KONSEKVENSER - Hur lever man det kristna livet i nåd? (5:1-6:10)
Frihet - inte bundenhet!
Det var för denna frihet som Kristus satte oss fria, fortsätt därför att stå fasta och låt inte ett nytt slavok läggas på er.
[Omskärelsen av judiska pojkar är ett tecken på Guds eviga förbund med Abraham, se 1 Mos 17:10-12. Redan på Mose tid gjorde Gud klart att det inte räckte med det fysiska tecknet. Hjärtat behövde också omskäras, se 5 Mos 10:16; 30:6; Jer 4:4.]
 
Se (lyssna noga nu), jag Paulus säger er, om ni låter er omskäras så blir Kristus till ingen nytta för er. Jag försäkrar er igen att den som låter sig omskäras är skyldig att fullgöra hela lagen. Ni som försöker bli förklarade rättfärdiga genom lagen har blivit separerade från Kristus (Kristus kan inte verka i er). Ni har förlorat (fallit ur) nåden. För genom [den helige] Anden, genom tro (förtröstan), väntar vi (hoppas vi ivrigt) på rättfärdigheten som är vårt hopp. För [om vi är] i Kristus betyder omskuren eller oomskuren ingenting. Det enda som spelar någon roll är om vi har en tro som ständigt visar sig (gång på gång kommer till uttryck) genom osjälviskt utgivande kärlek.
 
Ni löpte loppet väl, vem har hindrat er (gjort att ni ändrat riktning) från att följa sanningen? Denna övertalning (som förleder er) är inte från honom som har kallat er [till friheten i Jesus]. Det räcker med lite jäst [ett litet fel, några få falska lärare] för att hela degen ska jäsa (syras) [hela tron ska förvrängas, eller hela församlingen bli missledd]. 10 Jag har förtroende för er i Herren att ni tänker på annat sätt. Men den som ständigt förvirrar er (stör er frid, rör upp era känslor), vem det nu än är, så ska han få bära sin dom.
11 Syskon (bröder och systrar i tron), om jag fortfarande predikade omskärelse [som några anklagar mig för], varför förföljs jag fortfarande? I så fall skulle korsets stötesten vara borta. 12 Jag önskar att de som sprider oro bland er (skapar förvirring, försöker driva bort er från tron) [gick hela vägen och] kastrerade sig.
Anden - inte köttet!
13 Syskon (bröder och systrar i tron), ni är ju kallade till frihet. Låt bara inte den friheten bli en ursäkt för att tillåta er gamla natur (köttet) att agera (låt inte nåden bli en ursäkt för själviskhet, och att handla i egen kraft), utan tjäna i stället ständigt varandra i kärlek (genom osjälvisk, utgivande kärlek). 14 För hela lagen [om mänskliga relationer] sammanfattas i en mening [ett enda bud från 3 Mos 19:18]:
”Du ska osjälviskt älska (utgivande) din nästa som dig själv.”
 
15 Men om ni kontinuerligt biter och sliter sönder varandra (sårar genom inbördes strider), se upp så att ni inte förgör varandra.
16 Jag säger er: vandra hela tiden i (lev ständigt ert liv i) Anden! Då kommer ni inte att ge efter för köttets onda önskningar (den fallna naturens begär). 17 För köttet (den fallna mänskliga naturen, vår egen mänskliga styrka och kraft) har ständigt en stark längtan att undertrycka Anden, och Anden har ständigt en stark längtan att undertrycka köttet. De är helt motsatta varandra [i konstant konflikt med varandra] så att ni inte kan göra vad ni vill (era goda intentioner). 18 Men om ni är ledda av [den helige] Anden, står ni inte under lagen.
Köttets gärningar
19  [Paulus utvecklar kontrasten mellan köttet och Anden genom två olika uppräkningar. Den första med femton onda gärningar står i kontrast med en kortare lista som kollektivt kallas ”andens frukt”. De femton ”köttets gärningar” är inte tänkta att vara en fullständig lista, den avslutas med ”allt sådant” i vers 21. Den till synes kaotiska uppställningen utan någon större struktur är också ett litterärt sätt att visa på den oreda som ondskan ställer till med. Detta i kontrast med andens frukt som är fint strukturerad i tre tripletter.]
Nu är köttets gärningar (den mänskliga naturens handlingar) uppenbara (välkända), de är:
sexuell omoral (otukt)
[Det grekiska ordet ”pornea” används här och grundordet betyder ”att sälja sig till slaveri”. Pornografi är ett sammansatt ord av just detta ord ”pornea” och ”grafo”, som betyder ”något skrivet eller tecknat”. Pornografi är en beskrivning antingen i text eller grafiskt av någon som säljer sig sexuellt.]
 
orenhet (orena, smutsiga tankar),
lössläppthet (ett liv vältrande i festande, lyx och mat, ett sexuellt utsvävande liv) [den primära synden i Sodom och Gomorra, se 2 Pet 2:6],
20 avgudadyrkan (tillbedjan av en mänskligt gjord gud, något annat som tar Guds rättmätiga plats),
missbruk av droger (ockultism, trolldom, verklighetsflykt),
[Det grekiska ordet ”pharmakeia” betyder drog som ändrar sinnesstämningen. Droger var vanligt vid hednatemplen för att försättas i trans. Det är en temporär behandling som inte tar tag i det grundläggande problemet.]
 
hat (ovänskap, bitterhet),
stridigheter (smutskastning av den andra parten, konflikter, sådan bitterhet som hellre splittrar än att erkänna sitt eget fel),
avund (viljan att få vad någon annan har, med den sjuka önskan att också den andre ska förlora vad den har),
okontrollerat temperament (ilska, vrede),
själviskhet (en som är helt upptagen med att få sina egna önskningar och begär uppfyllda och utan att tänka på andra människor),
splittring (delning, uppdelning, man lämnar någon man varit lojal mot, man överger, agerar rebelliskt),
falska läror (sekter, elittänkande, separation och slutenhet i en grupp),
21 missunnsamhet [plural i grekiskan] (stark avundsjuka som leder till handlingar för att ta ifrån det som någon annan har),
fylleri (dryckenskap, alkohol och drogkonsumtion för att uppnå berusning),
vilt festande [plural i grekiskan] (ett liv som bara går ut på att få underhållning och nöje)
och allt annat sådant.
 
De som gör detta (vanemässigt lever så) [ger sig hän åt köttets gärningar - sexuell omoral, avgudadyrkan, hat, omåttlighet osv, se vers 19-21] ska inte ärva Guds rike. [ Apg 10:42]
Andens frukt
22 Men Andens frukt är [”frukt” är i singular, den helige Ande producerar bara en sorts frukt som innehåller följande komponenter]:
kärlek (att älska osjälviskt utgivande),
glädje (att vara lycklig och känna tillfredsställelse),
frid (att vara i harmoni, fri från oro),
tålamod (att ha ett balanserat temperament, visa överseende med andra när de gör fel, stå fast även under prövning och yttre press),
vänlighet (att vara snabb att hjälpa, att vara ärlig och öppen),
godhet (att vara generös),
trofasthet (att vara lojal och pålitlig),
23 mildhet (styrka under kontroll, rätt balans av känslor och vrede, fri från hämndlystnad och bitterhet),
självkontroll (att behärska sina känslor och impulser).
[Dessa nio komponenter är fint strukturerade och kan delas in i tre triader. De tre första kommer från Gud och bor i den troendes hjärta. De följande tre har mer att göra med förhållandet till andra människor. De tre sista är generella inre kvaliteter. På samma sätt som ”köttets gärningar” har denna lista inte ordet ”och” mellan några punkter. Detta skrivsätt, som kallas asyndeton, gör att själva slutsatsen betonas som är:]
Lagen är inte emot något av detta.
[Däremot är lagen mot varje punkt i ”köttets gärningar”. Den som bryter mot ett enda bud är skyldig i allt, se Jak 2:10.]
 
24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött (den fallna mänskliga naturen) med dess lidelser (impulser) och begär (lustar, åtrå).
 
25 Om vi lever genom Anden, låt oss också välja att marschera (vandra i linje med, följa och leva vårt liv) efter Anden.
[Här används ett annat ord för ”vandra” än i vers 16. Grekiska ”stoicheo” härstammar från ordet ”rad”. En militärisk term för att stå på rad, vandra i linje och marschera. Ordet beskriver hur en soldat går i takt med raden framför. Varje steg är aldrig kortare, aldrig längre, utan alltid exakt anpassat till personen framför. På samma sätt ska den troende följa den helige Ande i en jämn takt. Ordet beskriver ett lärjungaskap och ett liv som rättar sig efter Kristus, under Andens ledning.]
 
26 Låt oss
sluta att söka tom ära (då man själv vill ta äran och bli upphöjd),
inte utmana (irritera, tävla mot) varandra,
och inte vara avundsjuka på varandra.
[Grammatiskt hör denna vers ihop med föregående som en motpol till att vandra i Andens fotsteg. Uppmaningen refererar till stridigheterna som Paulus nämner om i vers 15, och i nästa stycke ger instruktioner för, se Gal 6:1-10. Eftersom Galaterbrevet skickades som ett rundbrev till flera församlingar inom samma område, gäller uppmaningen även rivalitet mellan olika församlingar som är förödande för Kristi kropp.]