3
Paana ede teina eau Paulo, Iesu Keriso ena tauauaugu omi Murimuri‐tataomiu debamiu eai, au ataieyao wa Eaubada ena ainauia hepahepaisoaina i leama arigu eai omi enamiu, riba eamuyamui arigu eai i hemasarahadimao; doha hinage nabada wa egu leta begana arinai ea uridiwa. Arinai, ena au hasiri, egu sonoga Keriso ena ribayamuyamui arinai abo au nuatui, nabada wa hari isi eai wa, nige i masaraha tatao nanatudiyao aridi eai, doha ina huia ta Earua i hemasarahayama ena aposotolo eo peroveta tabudi aridi eai. Murimuri‐tataodi abo se hemala ginauri saesaedi helemai tauabidi, eo tauda esega mo, eo ena ribahesunuma tauabidi hinage Keriso boeana eai evanelia debana eai.
Arinai eau heaheari se hetorogu ta Eaubada ena ainauia debana eai, se leama arigu eai wa, gigiborina paipaisoana eai. Eau hetabu tataodi gamagamagari aridi eai ea hegagiriaririegu, teina ainauia se leama eau arigu eai, Keriso ena ginauri saesaeariridi abo ea lauguguiaei Murimuri‐tataodi aridi eai, eo tatao gamagamagari ribayamuyamuidi heoiesegaina abo ea heitadi, ia ede tanoubu se hetuhetubu wa Eaubada boeana eai se toreyamui, ia ginauri gamagamagari i hetubudi, 10 bena huia ta teposaesaeariri tataodi eo gigibori tataodi galewa sonogana udoi udoi abo se itadi ekalesia arinai. 11 Ena nuatu nige ena abalautom wa ia ede eda Guiau Iesu Keriso arinai i hemamahoiei. 12 Ia boeana eai ta nuakipikipi, eo ia boeana eai hinage eda abalau ma nuaadidirida ta abi, eda sunuma eai ia debana eai. 13 Arinai ea henua omi tabu nuamiu se beruberu paana baaea lailai ea hearodi debamiu eai, meta emi abahedebasae paana ede.
14 Paana ede teina ea turibono eda Guiau, Iesu Keriso Tamana, matana eai, 15 ia arinai boga gamagamagari galewa eo tanoubu eai, esadi se ata’o, 16 ia abo i ainauiaimiu, ena namanamari lolo ariridi debadi eai, nuaboeamiu eai abo se headidirimiu ia ena gigibori eai, ia ena Earua eai; 17 Keriso bena abo i miamia nuamiu eai, sunuma eai; omi lam’miu se toredobiedi eo paamiu se heotaesegai gadosisi boeana eai. 18 Abo au ita, maemiu hetabu tataodi gamagamagari, Keriso ena gadosisi laina, eo lohana, eo uihana ie dobi, eo saesaena; 19 eo Keriso ena gadosisi abo au nuatui, nuatuina nige abina se ata, Eaubada ena monauboriboriri gamagamagari hinage arinai abo se hemonaumiu.
20 Ginauri gamagamagari ta aiboda, eo ginauri gamagamagari ta nuatui, ia abina ie ata i ledimaaririedi, gigibori wa boeada eai i paipaisoa debana eai, 21 ia se hedebasae, ekalesia arinai Keriso Iesu debana eai, isi gamagamagari i lau e, huia nige nosina. Amen.