4
Tauataiena ena lau, Keriso boeana eai eo Earua ena woeawoea eai.
Eau Guiau ena tauauaugu, ea awanori‐laowa omi abo au laukomakomani emi abalaulau eai arinai se eogahaimiu wa, ma nuatudobidobiuioimiu eo ma iilalolomiu, eo emi nuatoatoa se laulau mo, au hainuatuuioimiu gadosisi boeana eai, au aipate Earua ena nuaheoiesega abo au sogohi loni ena abaaudidinimiu eai. Tauna esega mo, eo Earua esega mo, doha hinage se eogahaimiu wa edi eogahaimiu sunuma esega mo boeana eai; Guiau esega mo, eo sunuma esega mo, eo bapatiso esega mo. Eaubada hinage tatao gamagamagari Tamadi esega, ia tatao gamagaridi i saetawatawaidi, eo ia tatao gamagaridi i nuhuridi eo ia ginauri gamagaridi boeadi eai ie mia. Na, ita gamagarida esau ana, esau ana, ainauia se leamao enada Keriso ena ainauia nonoina se heaigonogonoaieda. Arinai i ene, “Ia i awasae ewa eai, tauauau gamagaridi i toaidi i woealaedi, ainauia abo i mosedi tatao aridi eai.” (Na, si ene i awasae wa, arinai ta nuatui ia i dobibagunama wa tanoubu ubuna eai, e nige’e wa? 10 Ia i dobima ia ede hinage i awasae, galewa gamagaridi i saetawatawaidi, ginauri gamagamagari bena abo i hemonaudi.) 11 Ia tatao headi i ainauiaidi aposotolo eai se lau; tatao headi peroveta; eo tatao headi, evanelia taulauguguiaena, eo tatao headi, taulaulausui eo taulaulauheata; 12 hetabu tataodi bena abo se helolodumadumaesegaidi, eo heaeai paisoana bena abo se paisoaei, eo Keriso tauna bena abo se tarinisae: 13 Ita gamagarida eda sunuma esega eo Eaubada Natuna ta nuatui wa, arinai abo ta hemala taulolodumaduma, i lau e Keriso ena monauboriboriri lailaina wa ita hinage abo gonogonoada; 14 i lau, i lau e tabu ita merumeru, hari lauheata, hari lauheata se earusaeda se earudobeda, doha mana i eohoida, eo tatao mo edi sibasiba, eo edi lauheata borabora, arinai se weseida ita bena se boraida. 15 Na riba mamohoina mo ta ribaribaei gadosisi boeana eai, ginauri gamagamagari aridi eai ta tubu ia boeana eai, ia wa, Keriso uruuruna ede; 16 ia arinai tauna se ohihai se tubei komakomani eo se heoiesegai, eau esau ana paisoa eo eau esau ana paisoa, doha eau gamagamagari se paisoa komakomani abo tauna se ohihai arinai abo se helai, eo sibasiba arinai ie tubu gadosisi boeana eai.
17 Teina ea heribamiu ta, eo Guiau boeana eai ea ribahemasarahaeawa, omi tabu au laulau doha Etene isi edi nuatu gaibu eai se laulau. 18 Edi nuasibasiba se hemasigiri, isi edi supusupu debana eai Eaubada ena mauri se miamurimuriei paana ede nuamatadi se gibugibu; 19 nuadi se tomatoma arinai nuadi se lau esegadumaduma baaea arinai, eo laulau biibii gamagamagari se lauwataidi ma adidiridi. 20 Na, omi Keriso nige se heatamiu doha meta: 21 ena au ene ia au ataiei, eo i heatamiuo riba mamohoina eai Iesu boeana eai. 22 Tau beabea wa, emi laulau nabada wa au lauhaidi au gabahesuaradi, ia i baaea doha nuaboeamiu eai i boraboraimiu; 23 omi nuamiu earuadi bena se heharihariudi; 24 eo tau harihariuna au lui, iaede se hetubu Eaubada ana ao eai, laulau dudurai mamohoina eai wa eo tabuna eai.
25 Arinai riba borabora au gabahesuara, tau esau esau, ma helena‐taumia, riba mamohoina mo taba se ribaei, paana ita tau esega eauna udoi udoi ede. 26 Ena au ouyalayala tabu emi laulau se baaea, tabu emi ouyalayala i otahai i lau e mahana i dui, 27 tabu diabolo ena sorasora au mosei. 28 Tauaiyahari tabu i aiyahari uio, na taba nimana eai i paisoa mo, paisoa mamohoi i paisoa, abo enana i abi, gonoana taudeha enadi i mosedi. 29 Tabu riba baaea esau awamiu eai i lulagema, riba lolodi mo, arinai tatao au riba hesibasibadi, eo riba wa tauataiena emi aba ainauiaidi. 30 Eaubada ena Earua Tabuna tabu u henuaamamna, ia debana eai heiheinoimiu se toreyao, i lau e abihemauri asubenana i lagema. 31 Kalapi gamagamagari, eo siaiau, eo ouyalayala, eo heasiwolewole, eo arina baaea, au gabaudoiedi, eo nuatu baaea gamagamagari, 32 esau, esau au abiloloei, ma nuabigabigamiu, emi baaea au hainuatugabaedi, doha hinage Eaubada Keriso debana eai emi baaea i nuatugabaedio.