5
Tauataiena ena lau: ia Eaubada natuna lolona.
Omi Eaubada au laulauwatai, doha merumeru lolodi, eo gadosisi boeana eai au laulau, doha hinage Keriso i gadosisieda, eo iabom i moseuioi ita debada eai, ena ainauia panena i amna eo ena aitalasam Eaubada arinai.
Na laulau baaea, eo laulau bii, eo ginauri se lelehiedi, tabu esadi se ribaedi arimiu eai, doha omi hetabu tataomiu. Eo riba bii hinage, eo riba eauyaure, eo talawasi, teina laulau ta nige se lolo; na taba au aihelahui mo. Paana ede teina ta au nuatui, tauitaitadio, eo taubiibii, eo taulelelelehi (oitau aihelahuina meta), isi taba nige edi tupo Keriso eo Eaubada edi basileia eai. Tabu tau esau ena ribaribagaibu aridi eai i boraimiu; paana teina ginauri ta debadi eai awayagara nanatunayao Eaubada ena ouyalayala abo se hearo. Arinai tabu au patulau aridi eai, paana omi beabeana wa au masigiri, na huia ta omi au marao Guiau boeana eai: au laulau doha marana nanatunayao (paana mara aniona ta lobai lolo gamagamagari eo laulau dudurai, eo riba mamohoina eai), 10 au aipate emi laulau eai Guiau nuana au helolo. 11 Masigiri ena paipaisoa nige aniodi, tabu au patulau aridi eai, na taba au hemasarahadi mo. 12 Paana ta taumaeamaea ena edi laulau eamuyamui se ribaribaedi. 13 Na ginauri gamagamagari se hemasarahadi marana eai abo se masamasaraha: ginauri gamagamagari edi aba hemasaraha wa ia ede marana. 14 Arinai si ene,
“Oa taueno e, u toro, mate eai u torohai,
abo Keriso mara i leawa.”
15 Au itakomakomani na au laulau, nige doha tatao eauyaure na doha tatao sonoga, 16 emi huia au miahelolo, paana asubenadi se baaea. 17 Arinai tabu au supusupu, na Guiau nuana au ita lobai. 18 Tabu waina i heyauyauremiu, doha au nomnomdaoi; na Earua taba i hemonaumiu; 19 om. au hairibagogo ma nuamiu, salamo eo wana, eo galewa wanadi au wanawanaedi Guiau arinai; 20 huia gamagamagari ginauri gamagamagari aridi eai Eaubada, eo Tamana, au aiaitoiei, eda Guiau Iesu Keriso esana eai. 21 Esau esau au haiawaabiuioimiu Eaubada matausina boeana eai. 22 Sisine maitawasora omi monemiuyao mamohoi au awaabiedi doha Guiau au awaabiei. 23 Paana tau monena wa uruuruna ede, doha hinage Keriso, ekalesia, ia tauna wa, ia uruuruna ede, eo tauhemaurina. 24 Arinai doha ekalesia Keriso se awaabiei, hinage sisine wa monediyao mamohoi ginauri gamagamagari aridi ea se awamamohoiedi hinage. 25 Tatao maitawasora monemiuyao au gadosisiedi doha hinage Keriso ekalesia i gadosisiei, eo debana eai iabom i moseuioilaei, 26 ia bena i hetabuei, eo i heaa, goila eai i deuri, eo riba debana eai hinage, 27 iabom bena i ainauiauioi ekalesia lolodumadumana, nige biina begana, eo nige wowoeana begana, nige ariariri, na ekalesia wa ia i hetabuei, eo nige ena baaea. 28 Hinage doha ede meta tatao monediyao taba se gadosisiedi doha ede taudi se gadosisiuioidi. Ia monena i gadosisiei iabom hinage i gadosisiuioi. 29 Paana ede nabada wa i laoma ina huia ta nige tau esega iabom bulumana i ouyalayalauioi; na i heai, eo i hebiga, doha hinage Guiau ekalesia ena abiabina. 30 Ia tauna eaudi ede ita, eo ia bulumana hinage, eo ia siadana. 31 Arinai ede tau wa tamana sinana i laugabaedi, abo i patulau ia monena arinai, isi taudi labui abo bulumadi esega dumaduma mo. 32 Riba ta ribayamuyamui lailai; na Keriso eo ekalesia ribana wa ea ribaribaei. 33 Taiede omi gamagarimiu, esau eo esau, tau wa ia monena abo i gadosisiei doha iabom i gadosisiuioi; eo sine wa hinage monena abo i nanabuei.