6
Omi merumeru, tamamiuyao sinamiuyao Guiau boeana eai au awaabiedi; meta laulau me i dudurai. “Tamam eo sinam u heasisiedi (ia ede laugagaeo bagubagunana ma ribahesunumana hinage), oa abo u lolo, eo tanoubu eai ta em mauri abo se helohayawa.” Omi tamadiyao hinage, nanatumiuyao tabu au heouyalayaladi na au eogoeogoidi mo, bena se tubu Guiau ena sibasiba eo ena guguia boeana eai.
Omi heaheari tauauau, ami tanuagayao, tatao wa, au awaabiedi ma matamatausimiu eo ma tabutabubumiu, eo nuamiu esega, doha Keriso au awaabiei; tabu au abiabi kailiu matadi eai mo, bena tatao au henualolodi, na doha Keriso ena heaheari, Eaubada nuana au abi ma‐nuamiu; au paisoa ma nuatulolomiu, doha hinage Guiau arinai, nige doha tatao aridi eai. Au nuatui hinage paisoa lolona esau tau esau i abi, meta abo i abiuioi Guiau arinai, tau wa ena ia tauauauna e taugaibu mo. Omi tanutanuaga, au abi hinage doha nei aridi eai, tabu au ribahematausi: au nuatui hinage ami tanuaga galewa eai; ia hinage tatao nige i heasisinapaidi.
Tauataiena ena iala, eo ena aba adidiri.
10 Egu tataoyao e, riba ohina ede ina, au adidiri Guiau boeana eai, eo ena adidiri gigiborina eai. 11 Eaubada ena iala luludi maudoidi au luidi, omi diabolo ana sanapu baaea abo au guduguduidi. 12 Paana ede ita nige ta haipoipoi tatao aridi eai, na tepo saesae tataodi, eo gigibori tataodi, eo teina tanoubu ta masigirina guiaudi, eo earua baaeadi galewa dimodi eai, meta mo maeda ta haipoipoi. 13 Arinai ede Eaubada ena iala luludi au abiheohidi; ena asubena baaea ie lage abo au adidiri au gudugudui, au guduguduheohidi abo au totoro. 14 Au totoro riba mamohoina au auau duaduariedi taumiu eai, eo nuapoumiu eai laulau dudurai arinai au heopeaei. 15 Aelaulaumiu loni evaneliana arinai au sumadi i henonohamiu. 16 Teina mo ie sae ariri, sunuma opeana au abi arinai baaea tauna ena alahia alaalasidi gamagamagaridi abo au unuhebosodi. 17 Abihemauri ououna au abi, eo Earua ena elepa, ia ede Eaubada ena riba. 18 Au uura huia gamagamagari, uura gamagamagaridi eo aiaiboda Earua boeana eai, arinai hinage au nuatu komakomani hetabu tataodi gamagamagari enadi au aiboda samasamadudu. 19 Eo eau enagu hinage, au lau‐uura bena riba wa abo se leama awagu abo ea dabari ma nuakipikipigu evanelia eamuyamuina abo ea hemasaraha, 20 debana eai eau tauwasaduaiena ma auaugu; bena ea riba ma nuakipikipigu, i lolo ea riba doha nei. 21 Na, eau wasagu bena au ataiei, eo edohagu, Tukiko, egu tau ea gadosisiei, ia hinage heaheari tauna lolona Guiau boeana eai, ginauri gamagamagari abo i heribakomakomanimiu. 22 Hesabana ede ina ia ea hetamariyawa wasamai bena au ataiei, eo arinai nuamiu se biga.
23 Ema tataoyao e loni bena au abi, eo gadosisi hinage ma sunumana, Eaubada, Tamana, arinai i laoma, eo Guiau Iesu Keriso arinai hinage. 24 Isi gamagamagari, eda Guiau Iesu Keriso se gadosisi mamohoiei, ainauia bena abo se abi.*
* 6:24 Roma eai se uri, Epeso tataodi enadi, Tukiko nimana eai.