PAULO ENA URIURI PILIPI ENADI
1
Paulo maena Timoteo, Iesu Keriso ena heaheari, hetabu tataodi Keriso Iesu boeana eai isi Pilipi taumiaina, tanutanuaga eo diakona hinage, enamiu.
Ainauia enamiu, eo loni Eaubada Tamada arinai i laowa, eo Guiau Iesu Keriso arinai i laowa hinage.
Huia gamagamagari ea nuanuatuimiu egu Eaubada ea lautoiei, huia gamagamagari egu uura gamagamagaridi eai enamiu ea awanori ma kodegu, paana au heoiesegaemiu evanelia boeana eai asubena bagubagunana eai i laoma huia ta. Meta mo ea nuanuatui, ia paisoa lolona i hetubu boeamiu eai wa, abo i heohi i lau e Iesu Keriso ena asubena eai. I lolo doha ina omi gamagarimiu ea nuanuatuimiu, paana ede omi nuagu eai ea abididinimiu, omi maeguyao ainauia tau‐abiesegaina, eo se augu eo evanelia sogohididinina eo hemamohoina eai, omi tausaguigu. Na Eaubada i itaguo, omi gamagarimiu ea nuatuaririemiu Iesu Keriso ena nuatoatoa eai. Egu uura ede ina, emi gadosisi abo i hetadada helailai arinai abo au sibasiba, eo sonoga gamagaridi abo au abidi, 10 ginauri saesaedi abo au awaloloedi; omi abo ma‐nuaaamiu eo nige emi ababaaea i lau e Keriso ena asubena eai; 11 laulau dudurai uauadi abo se hemonaumiu, isi ede Iesu Keriso debana eai se laoma, Eaubada aba‐hedebasaena eo abaaihelahuina ede.
12 Ehaguyao e, ea henua bena au nuatui, ginauri ea hearodi wa evanelia se hesagulaei abo i tadada; 13 arinai i masarahaohi, * peretoria maudoina eai, eo tatao gamagaridi aridi eai, hede Keriso debana eai se augu ta. 14 Ehadayao gamagaridi hinage Guiau boeana eai, agu auau eai ta arinai nuadi se adidiri ribana se ribaei ma adidiriaririna nige se matausi.
15 Mamohoi headi Keriso se lauguguiai ma‐aiaromagigiridi eo ma haitoremuridi; headi hinage ma nualolodi. 16 Headi wa Keriso se lauguguiaei ma luludi, nige se nuatumamohoiei, bena se nuadubuleama agu auau eai ta. 17 Na headi hinage edi gadosisi eai se lauguguia, eo se nuatui se hetorogu eau evanelia tauheribalaena ede. 18 Abo edohana nei? Hari dobila hari dobila, headi se bora, headi se riba hemamohoiei, taiede Keriso se guguiaei mo; arinai ea kokode. 19 Hedeona, abo ea kode hinage, paana ede ea nuatuiyao emi uura debana eai teina abo egu abamauri ede, eo Iesu Keriso ena Earua hinage, ena hesahesagu eai. 20 Nuagu ea alagabaeesegai egu gadosisi lailai eo egu sunuma, nige ginauri esau arinai abo ea taumaeamaea, na ma nuakipikipigu doha huia gamagamagari wa, huia ta hinage, taugu eai Keriso abo se helai, ena ea mauri e ea mate. 21 Paana ede taba ea mauri ia ede Keriso, taba ea mate meta abo i helologu hinage. 22 Ena bulumagu eai ea mauri meta me agu paisoa aniona ede: na aitea ea abihineri nige abina ea ata. 23 Paana ede eau nuagu i labulabui. Ea henua bena ea laugabaemiu, maegu Keriso abo ai mia esega, meta i lolo ariri. 24 Taiede, bulumagu eai ea miahai arimiu eai hinage abo i lolo. 25 Teina egu nuatu adidiri ta, arinai ea nuatuiyao eau abo ea miamia omi gamagarimiu maidamiu, emi tubu eo emi kode debadi eai, sunuma eai ta. 26 Omi emi nuawoiwoina Iesu Keriso boeana eai abo i hetadada lailai arigu eai, paana eau abo ea uiouiowa arimiu eai.
27 Teina mo emi riba eo emi laulau au haasikomakomani doha i patu Keriso ena evanelia arinai; ena ea laowa ea itamiu, e ea bawa udoi, emi laulau wasadi abo ea ataiedi omi au toroadiadidiri earuamiu esega, ma nuaesegamiu hinage au aipate‐adidirigogo evanelia sunumana eai, 28 emi waiunu tabu begana se hematausimiu. Meta mo isi aridi eai mate heiheinoina, na omi mo emi mauri heiheinoina, Eaubada arinai i laoma. 29 Omi arimiu eai se leawao Keriso debana eai, ia nige au nuatuwatawatai mo, ia debana eai hinage abo au amamna; 30 baaea abo au hearo doha eau lahinai au itagu wa, eo hinage huia ta wasagu au ataiei.
* 1:13 Tauiala edi aba miagogo esana, Paulo se auaui wa, isi tauitawataina.