3
Keriso: Tauataiena ena aipate, hesabana ede i laulau.
Egu tataoyao e, riba wa ohina ede ina, au kode Guiau boeana eai. Riba ea uriuriuioidi wa arimiu eai arinai nuagu nige i tomatoma, emi dobila lolona meta. Kedewa au komakomanidi, tatao se paisoa baaea au komakomanidi, eo isi buluma tau nigo tataodi au komakomanidi hinage. Ita peritome mamohoina ede, Eaubada tau aihelahui Earua boeana eai, eo ta kode Keriso Iesu boeana eai, hinage buluma nige ta nuatudaoiei. Eau mo taba buluma ea nuatudaoiei. Ena tau esau ena nuatu i ene buluma i sunumaei eau hinage: asubena hehaligigi‐haionana eai se heperitomegu, eau boga Isaraela mamohoina, urutubugu ede Beniamina, eau Heberu tauna, Heberu tataodi matadi eai; laugagaeo matana eai eau Parisea tauna; ea adidiri ariri, ekalesia ea hebaaea; laulau dudurai laugagaeo matana eai ea dudurai. Na, egu ginauri saesaedi wa, meta ea ene abo ea abigabaedi Keriso debana eai. Mamohoi egu nuatu ea ’ne ginauri gamagamagari abo ea abigabaedi egu Guiau Keriso Iesu nuatusaesaena debana eai. Hinage ia debana eai ginauri gamagamagari ea abigabaedio, ea ’ne isi bii mo, Keriso bena ea abi, eo ia boeana eai bena se lobaigu, eaubom egu laulau dudurai nige ea abi, laugagaeo laulau duduraina ede meta, na meta mo Keriso sunumana eai, laulau dudurai wa Eaubada arinai i laoma, sunusunumagu eai. 10 Ia bena ea ita tahutahunuai, eo ena torouio gigiborina hinage bena ea ita, eo ena amamna maegu abo ai heoiesegaimai, ena mate arinai abo ea patuesega. 11 Ginauri esega mo ea aipatei, mate torouiona eai bena ea lage.
12 Nige ea ’ne ea lageo, hinage sora nige ea lolokomakomani, na hesabana ea laulau, ginauri aisana debana eai Keriso Iesu i toaigu bena abo ea italobai. 13 Egu tatayao e, nige egu nuatu ea ’ne ea itayao: teina ginauri esega mo ea adidiriei, murigu ginauridi ea nuahuiedi, ginauri matagu eai nimagu ea loloilaei aridi eai, 14 ea tau adiadidiri sigasigana eai, maisana abo ea abi, ia ede Eaubada ana paisoa saesaena Keriso Iesu boeana eai. 15 Arinai gamagarida ena ta lolo komakomani, eda nuatu abo ta nuatui doha ede meta, ena nuamiu udoi Eaubada meta hinage abo i hemasarahayawa. 16 Taiede, sigasigana wa ta lage arinai, meta dobila me ita ta laulauwatai, eo meta ginauri me hinage ta nuanuatui.
17 Egu tataoyao e, au laulauwataigu: hinage isi se laulau nei doha au nuatuidi, arinai doha au laulauwataimai. 18 Huia gamagari ea heribamiu wa, hinage ma doudougu ta ea heribauioimiu, tatao gamagari headi edi laulau se abidi doha isi Keriso ena satauro ana waiunu. 19 Isi abo se mate, edi eaubada ede bogadi, edi taumaeamaea se ribapasipasiei, tanoubu ginauridi mo se nuanuaiedi. 20 Ita eda eanua tahunuana ede galewa eai, arinai hinage Tauhemaurida, Guiauna Iesu Keriso, ta bagibagiei. 21 Tauda baaeadi ia abo i heharihariudi, bena abo se ginauridi doha ia tauna namanamarina, ia abina i ata ena paipaisoa eai ginauri gamagaridi i hetohonadi, ia abo se awaabiei.