4
Keriso: Tauataiena ena adidiri, eo ena aba kode iwala boeadi eai.
Egu tataoyao ea gadosisiaririemiu e, eo ea nuanuaiemiu, egu abakode eo egu korona omi, au toro‐tamotamomosiesegaimiu Guiau arinai, omi ea gadosisiemiu.
Ea awanorilau Euodia arinai, eo Sinetuke arinai, Guiau boeana eai isi taudi labui bena nuadi esega. Eo oa hinage agu sagu mamohoina, ea awanorilaowa arim eai, nei sisine ne nabada wa maeguyao evanelia ta arinai ai paipaisoa, u saguidi, eo Kelemani hinage, eo headi hinage agu sasaguyao, isi esadi se uridio mauri bukana eai.
Huia gamagamagari au kode Guiau arinai: hinage ea ribauio, ea ’ne, Au kode. Emi laulau gamagamagari au abi komakomanidi tatao gamagaridi abo se ita. Guiau ena laoma i hanahanau. Tabu ginauri esau arinai au modedaoi; na ginauri gamagamagari au uuraedi, eo au aibodaidi ma lautoimiu, emi awanori au hemasarahadi Eaubada arinai. Eaubada ena loni, se nuatudadaasaeai wa, earuamiu eo nuamiu abo i sogohididinidi Keriso Iesu debana eai.
Egu tataoyao e, riba ohina ede ina, ginauri saha eo saha riba tohotohonadi ede, eo ginauri saha eo saha se dudurai, eo ginauri saha eo saha se lolo, eo ginauri saha eo saha se aa, eo ginauri saha eo saha itaitadi se lolo, eo ginauri saha eo saha wasadi se lolo; taba ena lolo i ota, eo taba ena aihelahui i ota, teina ginauridi ta au nuanuatuidi. Meta ginauridi se heatamiu wa, hinage au abidio, eo au ataiedio, eo au itadi arigu eai wa, abo au abiwataidi: loni ena Eaubada abo maemiu.
10 Na Guiau boeana eai ea kode ariariri, paana teina huia ta emi nuatu arigu eai ie tubu adiadidiriuio; nabada wa au nuatuigu hinage, na nige emi dobila. 11 Nige ea ’ne ginauri esana ea hedeha: abisaha abisaha ea hearodi, abidi ea ata nuagu i amna mo. 12 Ginauri ea dedeha abina ea ata, eo ginauri ea abi hegamagari abina ea ata hinage: dimo gamagaridi eai, eo ginauri gamagamagari aridi eai, bogagu ie sese, eo ea guriam, eo egu ginauri se gamagari, eo egu ginauri nige’e, taiede aridi eai se heatagu, 13 ginauri gamagamagari abina ea ata ea ginauriwataidi Keriso debana eai, ia tauheadidirigu ede.
14 Taiede emi abi se lolo egu nuadubu arinai au nuanuatuigu. 15 Na omi Pilipi taumia ina au nuatui hinage evanelia abahetubuna eai, Makedonia ea laugabaei wa, nige ekalesia bodana esau se uriurima arigu eai ginauri mosena eo ginauri abina hesabadi, na omibom mo. 16 Tesalonia eai hinage ma esega, ma labui, emi ainauia au hetamariama, egu gogogesagesa eai au saguigu. 17 Taiede ainauia mo nige ea nuatui: na uaua mo arimiu eai bena i tubu hegamagari. 18 Eau maisana maudoina ea abiyao, ea abi hegamagari; bogagu ie seseo, paana Epaperota nimana eai ginauri wa, arimiu eai se laoma, ea abidio; aitalasam lolona, panena i amna, arinai Eaubada nuana i lolo. 19 Egu Eaubada emi saha emi saha gamagamagari abo i lediwa doha ena gogo hedebasaena eai Keriso Iesu debana eai. 20 Eaubada Tamada abo se hedebasae, i lau e, huia gamagamagari nige nosina. Amen.
21 Hetabu tataodi gamagamagari Keriso Iesu boeana eai au lautoiedi. Eda tataoyao ina, maeguyao se lautoiemiu. 22 Hetabu tataodi gamagaridi eo Kaisara ena numa tataodi hinage se lautoiemiu.
23 Eda Guiau Iesu Keriso ena ainauia omi gamagarimiu maemiu. Amen.*
* 4:23 Roma eai se uri, Pilipi tataodi enadi, Epaperota nimana eai.