12
Su nga Tinawan Begay nug Balakat nu Megbebayaꞌ
Naa, duun dademai sinaak niu di sulat niu mekatag di nga tinawan begay nug Balakat nu Megbebayaꞌ.
Mauyaꞌan ku, Mingumpated, mesuunan niu gupia su metuud. Naa, misuunan na niu su ndaꞌ pamu sakup tu Megbebayaꞌ, mitalin amu di melaun bianan, adun pektemuyen niu su ngag ledawan kanaꞌ pektetubuꞌ. Kagina maꞌantu, nandaw pesuun ku diniu, saꞌ duuni getaw pingepuꞌan nug Balakat nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ mesuꞌat mektuyud dini Isus. Maꞌantu dadema ndaꞌi getaw mekektaluꞌ, “Si Isusi Kaunutan,” subay pengepuꞌan dadema nug Balakat nu Megbebayaꞌ.
Naa, ki nga tinawan begay nug Balakat nu Megbebayaꞌ tu nga sakupen, megleginis. Laak iin dai megbegay dun, sug Balakat nu Megbebayaꞌ. Migininisan dadema sug bianan nu tagikul ditu samasakup ta, asa salabuuk su Kaunutan tagikulen. Migininisan su tinawan nu nga sakup nu Megbebayaꞌ, adun megabang ilan di nga samasakup, laak iini megbegay tinawan dig launan, su Megbebayaꞌ, adun diadia, metau megabang. Launan ta mekpetuud dini Isus, saladuaꞌ bigayan ita tinawan, tuꞌus puꞌ pingepuꞌan ita nug Balakat nu Megbebayaꞌ. Iini begayan ita niin dun, puꞌ adun mebangan ta sug launan samasakup ta. Maꞌantu, duuni getaw begayan nug Balakat nu Megbebayaꞌ tinawan pegweliinen su metuud tituluꞌan nu Megbebayaꞌ. Duun pa pagidi sala begayan nug Balakat kia tinawan kekpesuunen tu medalem sinuunan. Duun pai sala begayan nug Balakat nu Megbebayaꞌ tinawan sumalig gupia ditu Megbebayaꞌ. Duun pai sala begayan nug Balakat tinawan meneguliꞌ pegladu. 10 Duun dademai begayan tinawan mekenggulaula tu mekesalebuꞌ, salai begayan tinawan megwali taluꞌ nu Megbebayaꞌ, salai begayan tinawan mengilala tinawan, saꞌ pigenatanen sug Balakat nu Megbebayaꞌ, saꞌ kanaꞌ. Salai begayan tinawan metau mektaluꞌ di pikebitan ndaꞌen mesabut, salai begayan tinawan megulug tu taluꞌ nu mekektaluꞌ dig lain pikebitan. 11 Launanen, sug Balakat nu Megbebayaꞌi pigenatan nu tinawanen kia, puꞌ begayen tu getaw diadia, ki tinawan lepeng tu mauyaꞌan nug Balakat nu Megbebayaꞌ.
Salabuuk Lawas, Melauni Sengkapan
12 Naa, petanggiꞌ ta deliꞌ si Kristu di maꞌniin salabuuk lawas, melauni sengkapanen. Pia migininisan su sengkapanen, salabuuk daig lawasen. 13 Launan ta, pia getaw Judea, saꞌ su nga kanaꞌ getaw Judea, pia sesuguꞌen nug duma, saꞌ su kanaꞌ sesuguꞌen, su kekpebunag ta tubig, pisalabuuk ita nug Balakat nu Megbebayaꞌ diniin, adun mbaal ita maꞌniin salabuuk lawas. Bigay dadema dinita ki salabuuk Balakaten.
14 Naa, sug lawas nu getaw, melauni sengkapanen, kanaꞌ laak salabuuki sengkapan nug lawas. 15 Pinenggiꞌ metau mektaluꞌi nga sengkapanen. Mendadi mektaluꞌ su geksud, “Kagina kanaꞌu kemet, kanaꞌ dau dema sengkapan nug lawas.” Bisan kiai teluꞌenen, sengkapan da gusay nug lawas. 16 Mukaꞌ saꞌ upama mektaluꞌ su telinga, “Kagina kanaꞌu mata, kanaꞌ dau dema sengkapan nug lawas. Bisan kiai teluꞌenen, sengkapan da gusay nug lawas.” 17 Saꞌ upama matai tibuuk lawas, mekedengeg ba? Saꞌ upama telingai tibuuk lawas, mekesapu ba? 18 Laak iini tantu kebetangen, su kebaal dun nu Megbebayaꞌ, pigbetangen su kelaun sengkapan nug lawas getaw, puꞌ kiin demai mauyaꞌanen. 19 Puꞌ saꞌ upama salabuuk dai sengkapan nug lawas, kanaꞌ metaluꞌ lawas. 20 Laak su kebetangen, melauni sengkapanen, laak salabuuk daig lawas.
21 Mukaꞌ padun, saꞌ pinenggiꞌ mekektaluꞌ su mata, ndiꞌ mesuꞌat teluꞌenen tu kemet, “Ndaꞌig labetu diniꞌa.” Ndiꞌ dadema mesuꞌat mektaluꞌ su gulu tu geksud, “Ndaꞌig labetu diniu.” 22 Laak dagid pia su nga sengkapanen batik ta dun maikaꞌi sekegen, ndaꞌ metibuukig lawas saꞌ kulang dia. 23 Mukaꞌ su nga sengkapanen batik ta dun ndaꞌig lagaꞌen, petubudan ta gupia ingatay. Su nga sengkapanen batik ta dun ndiꞌ mpia bentayan, peksibaꞌan ta selukay. 24 Su nga sengkapanen melengas bentayan pasiꞌ, ndaꞌig baalan ta sumeluk dun, ndiꞌ ba? Betad nu Megbebayaꞌ, pigbetangen sug lawas getaw, adun su sengkapanen gembabaꞌ, iin su pegbesaan pa di ngag dumanen, 25 adun meksalabuukig lawas, puꞌ mektinagikulay su nga sengkapanen. 26 Kaas, saꞌ upama melegenani salabuuk sengkapanen, mpeduma su ngag launanen. Saꞌ pinenggiꞌ pegbesaani salabuuk, leliagen dun su ngag launanen.
27 Naa maꞌantu yamu, lawas amu tuꞌu ni Kristu, kada sala tawan diniui sengkapanen. 28 Iini tinduꞌ nu Megbebayaꞌ dia pikumpungan nu nga sakupen. Beknanen, tinduꞌen su nga peneliganen, keduaꞌen su nga megwali taluꞌ nu Megbebayaꞌ, ketelunen su nga mektituluꞌ. Dayun su nga mekenggulaula tu mekesalebuꞌ, mukaꞌ su nga meneguliꞌ pegladu, su nga metau megabang, su nga metau meguit tu nga samasakupen, sampay su nga metau mektaluꞌ di pikebitan ndiꞌen mesabut. 29 Peneligan ba ni Isus kig launan kini? Megwali ba kig launan kini? Mektituluꞌ ba kig launan kini? Mekenggulaula ba mekesalebuꞌ kig launan kini? 30 Metau ba meneguliꞌ pegladuig launan kini? Mekektaluꞌ baig launanen kini di pikebitan ndiꞌen mesabut? Metau ba megulug dunig launanen kini? 31 Kaas subay penggengeten niu dig delendeman niu su mauyaꞌan niu di nga metaas pa tinawan begay nug Balakat nu Megbebayaꞌ. Mukaꞌ pesuun ku na diniu ki tampusan gempantag bianan.