11
Kaas, penunggilingay niau, maaꞌ dadema nu kenunggilingu dini Kristu.
Su Pangyu di Gulu selian Mekpungun
Naa yamu, penalan ku amu, puꞌ medelendem niau lelayun, mukaꞌ piktalentenan niu su piktuꞌun ku diniu. Naa, iini mauyaꞌan ku mesuunan niu puꞌ si Kristu, iini megbayaꞌ tu ngag laki, su dadema ngag lakii megbayaꞌ tu sawanen, mukaꞌ su Megbebayaꞌi megbayaꞌ dini Kristu. Kaas, saꞌ mekpungun amu nga sakup ni Kristu, saꞌ duunig laki menenabi atawaka megwali taluꞌ nu Megbebayaꞌ dayun memangyu, mpengumpiiden si Kristu. Maꞌnia dademaig libun, saꞌ menenabi atawaka megwali taluꞌ nu Megbebayaꞌ dia pikumpungan niu, laak ndaꞌ pasiꞌ pemengyuayi gulunen, maꞌniinen dadema mipengumpiid su sawanen. Puꞌ lepeng ikudan su gulu nug libun. Laak saꞌ ndiꞌ memangyu sug libun, tumuꞌ pai pekudenen siai gulunen. Laak dagid, kagina gempiid saꞌ ekisan, subay memangyu. Kig laki pasiꞌ, ndiꞌ na kambat memangyu saꞌ menenabi atawaka megwali dia pikumpungan niu, puꞌ lingaw main nu palas nu Megbebayaꞌ, mpaitaꞌen su kelengas nu pegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ. Sug libun pasiꞌ, subay memangyu daan, puꞌ lingaw laak iin nu palas nug laki. Puꞌ ndiꞌ ba metuud, kanaꞌ nug libuni pigenatan nug laki kanugdiin. Puꞌ pigenatan nug libun sug laki. Mukaꞌ kanaꞌ iini biwat dun nu Megbebayaꞌ sug laki, adun megabang tug libun, puꞌ iini biwat dun sug libun, adun megabang tug laki. 10 Kaas, adun mpaitaꞌen di nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit puꞌ mekpetuud tu sawanen, mpia memangyu sug libun dia pikumpungan niu. 11 Laak dagid, pia maꞌantu, puun tu keksalabuuk ta ditu Kaunutan, mekpaingabang sug libun ditug laki, mukaꞌ mekpaingabang dadema sug laki ditug libun. 12 Puꞌ pia sug lakii pigenatan nug libun kanugdiin, sug libun nai megbataꞌ dig laki. Mukaꞌ sug launanen, biwat nu Megbebayaꞌ.
13 Mendadi, pegdelendem niu gupia saꞌ gempia menenabi sug libun ditu Megbebayaꞌ dia pikumpungan niu sinegay ndaꞌ kemangyu, saꞌ ndiꞌ mpia. 14 Ndiꞌ ba metuud, genat di pikpuunan nug launan, gasal nug laki gempiid saꞌ metaasig buuken? 15 Laak, saꞌ metaas pasiꞌig buuk nug libun, kiai kelengasen, puꞌ bigay diniin sug buuken adun metabun di gulunen. 16 Naa, saꞌ duuni getaw mpauk tulimaꞌ tu tituluꞌan ku kini, sembagen ku puꞌ ndaꞌig lain tituluꞌan ku mukaꞌ ndaꞌig lain betad nu nga pikumpungan nu nga sakup nu Megbebayaꞌ.
Sug Lebungan Gindan tu Kepatay nu Kaunutan
(Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20)
17 Naa, duun pa tituluꞌu diniu, laak ndiꞌu amu penalan. Saꞌ daw mekpungun amu adun mektamuy amu, kanaꞌ kepiaig deksuꞌanen, segaga kelaatan dawig deksuꞌanen. 18 Beknanen, duuni migukit dinaan puꞌ saꞌ daw mekpungun amu, mekpinigpinig amu. Naa duuni metuudanu dun. 19 (Duun daan tuꞌu diniui ndiꞌ meksalabuuk, puꞌ adun mailala gupia saꞌ adin su ngag duma niu suminakup tantu.) 20 Kaas, saꞌ meglumpuk amu maan daw gindan tu Kaunutan, kanaꞌ amu meksalabuuk. Saꞌ maꞌantu, kanaꞌ nug lebungan gindan tu Kaunutan su kaꞌaan niu. 21 Saꞌ timpu na meglebungan diadia, aanenen daw dayun sug daniin lebungan. Ndiꞌ daw amu meginelatay, kaas duun pa dawi megutem mukaꞌ duun daw dademai megbebulek na. 22 Masiꞌ, ndaꞌidun maig balay niu kaꞌaanan niu mukaꞌ kainuman niu? Mauyaꞌan ba niu pemilangen niu su pikumpungan nu nga sakup nu Megbebayaꞌ ndaꞌig lagaꞌen, mukaꞌ pengumpiiden niu pa pagid su nga kulangi gaanen muiten diag lumpuk niu? Taꞌi mpiau teluꞌen diniu? Penalan ku bamu? Baa, ndiꞌ lai mesuꞌat.
23 Naa kini naig betad mialapu ditu Kaunutan, mukaꞌ tinituluꞌu dayun diniu. Su Kaunutan si Isus, su gebii ketipunen, su ndaꞌ pa metipu, minalap pan. 24 Sikna mikpaladpalad tu Megbebayaꞌ, pimetanen su pan, dayunen pentulunay dia nga sakupen. Kaliꞌ pektaluꞌ, “Kini sug lawasu, gumantiꞌ diniu. Kini, aan niu lelayun, puꞌ adun medelendem niau.” 25 Maꞌnia dadema, benaꞌ mitubus ilan maan, minalap sala tasa penginumen, kaliꞌ pektaluꞌ, “Ki penginumen kini, iin sug duguꞌu, kig bian nug begu pasad nu Megbebayaꞌ tu getaw puun tug duguꞌu. Kaas saꞌ inumen niu ini, bisan nanu, medelendem niau.”
26 Naa saꞌ maꞌantu, sampay mateng puliꞌ dini su Kaunutan ta si Isus, kada maan amu di pan kia mukaꞌ minum amu di tasa kia, metakesiꞌan niu su kesalig niu di kepatayen. 27 Mendadi, saꞌ duuni getaw maan di pan mukaꞌ minum di tasa nu Kaunutan, asa ndaꞌ pengganget dig delendemanen su maꞌanan nug baalenen, naa maꞌantu, peksudiꞌanen su Kaunutan, kaas mekesalaꞌ dig lawas ni Isus mukaꞌ dig duguꞌen. 28 Mendadi, saꞌ meglumpuk amu maan gindan tu Kaunutan, diadia subay unaanen peksimaꞌay sug delendemanen. Dekag pa aan tu pan mukaꞌ minum dayun di tasa. 29 Puꞌ adini getaw maan tu pan kia mukaꞌ minum di tasa, asa ndiꞌen mesabuti maꞌanan nug lawas nu Kaunutan, maukum sabaꞌ nu kaꞌaanen mukaꞌ kainumen. 30 Kaas, iini melaun diniui melubay dun mukaꞌ megladu, sampay duun diniu dademai matay, puꞌ ginukuman na dinilan nu Megbebayaꞌ. 31 Saꞌ unaan ta pa peksimaꞌay sug delendeman ta, ndiꞌ ita dayun maukuman nu Megbebayaꞌ. 32 Laak pia maꞌantu, saꞌ upama ukuman ita nu Kaunutan, dayun pengmensuun ita niin pa pagid, metituluꞌan ita, adun ndiꞌ ita mpeduma ukumay di nga sama kilawan ta ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw.
33 Kaas uu Mingumpated, saꞌ meglumpuk amu maan gindan tu Kaunutan, peginelatay amu, dekag pamu aan. 34 Laak saꞌ duun diniui megutem, subay maan deliꞌ dia da balayen, adun ndiꞌ amu ukuman nu Megbebayaꞌ saanan niu meglumpuk.
Naa su ngag duma sinaak niu di sulat niu, tituluꞌu da diniu saꞌ matengu dia niu.