10
Su Pigad Pegliaun su nga Tautau Diwata
Naa Mingumpated, mauyaꞌan ku ndiꞌ niu selingawan su mibianan nu nga ginepuꞌay nami getaw Israel suminakup dini Moises kanugdiin. Su kegawaꞌ nilan diag benwa Ehipto, pinendingan ilan nu gabun migabay dinilan, launan nilan. Ndaꞌ dailan dema mekaꞌiday saꞌ mikelaad ilan dig dagat paingalan dun su Gempula Dagat. Ki kebian nilan di gabun mukaꞌ dig dagat, lepeng mibunagan ilan gelaꞌ tubig tuꞌus puꞌ sakup nailan ni Moises. Mukaꞌ mikaꞌaan ilan gelaꞌ di gaan gumimaw bigay dinilan nu Megbebayaꞌ, sampay su tubig bigayen dinilan, mikaꞌinum ilan dun gelaꞌ, puꞌ ininum nilan su gumimaw tubig gumiwaꞌ tug batu pinukaꞌ nu Megbebayaꞌ. Laak sug batu, iini tantu maꞌananen si Kristu su migdunut dinilan, puꞌ iini pigenatan nu gininum nilan. Pia maꞌantu, meliang dinilani liliag dun su Megbebayaꞌ, kaas metibaꞌi minatay diag limawaꞌ.
Naa, ki nga mipenggulaula kia, mibaal na penenggiꞌan dinita, adun mesuunan ta gupia puꞌ melaatig deksuꞌanen ki mayak ita di melaat, maaꞌ danu mipenggulaula nu nga ginepuꞌay nami kanugdiin. Kaas ndiꞌ ta mpia pektemuyen su ngag ledawan. Puꞌ lendasan laak nu tautau diwata. Duuni ngag duma nu nga ginepuꞌay nami miktamuy dun, mipeduma ilan dayun di nga pilebuꞌan nu Megbebayaꞌ. Puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Mingingkud su nga getaw, adun maan ilan mukaꞌ meginum ilan. Laak migbuat ilan dayun adun meglekebibu ilan megbebulek, deksuꞌanen meglaat pekesuunan.” Subay ndiꞌ ita megdusa, puꞌ duunig duma dinilan migdusa, kaas sendaw da, pilebuꞌanig duaꞌ laksaꞌ buꞌ telu ngibu tawan. Mukaꞌ subay ndiꞌ ta pengindanan su Kaunutan maaꞌ nu kengindan diniin nu ngag duma getaw kanugdiin, puꞌ pinatay ilan nu nga mamak. 10 Subay ndiꞌ ita megbensi tu Megbebayaꞌ maaꞌ danilan, puꞌ pinatay ilan nu sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit tinduꞌen mekpatay dinilan.
11 Naa, ki nga mipenggulaula kiin, mibaal na penenggiꞌan di gempia pegliaun nu ngag duma. Kaas misulat dadema, adun metituluꞌ dinita nga pektetubuꞌ nandaw, puꞌ sungu melengkebig benwa.
12 Mendadi, adini samasakup ta laungen puꞌ metau na megbayaꞌ di gayaken, subay mekpetubud gupia, puꞌ mbuus mpegdaangan! 13 Pia taꞌ alanduni kengindan mbianan niu, mbianan gusay nu nga sama kilawan niu. Laak kagina meseligan su Megbebayaꞌ, ndiꞌen begay penemalan amu pengindanay tu gendiꞌ niu megaga tigelay. Saꞌ mpengindanan namu, begayan amu niin pebian niu di kektigel niu, adun ndiꞌ amu mpegdaangan.
14 Kaas uu Mingumpated petailen ku, subay pegliaun niu su kektamuy tug ledawan. 15 Yamu nga pegyegaan ku, metelisebutay amu, kaas ki sinulatu kini, pegdelendem niu gupia saꞌ metuud saꞌ kanaꞌ. 16 Ki keglumpuk ta maan ita gindan tu kepatay ni Kristu, mekpaladpalad ita tu Megbebayaꞌ mekatag dig bitang tu tasa, dayun saꞌ minum ita dun, mailasan ita duguꞌ ni Kristu. Saꞌ memeta ita pan pelum, dayun aanen ta, mailasan daita dema lawas ni Kristu. 17 Kagina salabuuk dai pan kia, saꞌitada sug lawas ni Kristu, pia melaun ita, lepeng salabuuk lawas daita, puꞌ mailasan ita tu salabuuk pan.
18 Naa, pegdelendem niu deliꞌ sug betad nu getaw Israel. Ndiꞌ ba metuud, su nga maan betang pengilak tu Megbebayaꞌ, pebian dun, megduma ilan di kektamuy diniin? 19 Pengmaꞌanan ku ba puꞌ sug ledawan, duuni pantagen? Saꞌ su gilak dun, duun bai pantagen? 20 Ndiꞌ dadema tuꞌu, puꞌ sug betang pengilak nu nga kanaꞌ mekpetuud tu Megbebayaꞌ, iini pengilakan nilan su menenulay, kanaꞌ nu Megbebayaꞌ. Mpauku saꞌ meglimbang amu di menenulay. 21 Kaas, saꞌ minum amu di tasa gindan tu Kaunutan, ndiꞌ mpia minum daamu dema dig danu menenulay. Saꞌ maan amu tu pekaanan nu Kaunutan, ndiꞌ mpia aanen niu dadema sug danu menenulay. 22 Melengas ba pepengimbeguun ta su Kaunutan di menenulay? Laung niu dun ba puꞌ gembagel pai pegbayaꞌ ta di pegbayaꞌ nu Kaunutan?
23 Naa, ndaꞌidun laungi geligen ta. Metuud, laak dagid kanaꞌ nug launan baaleni mekabang di kekpetuud ta. Metuud ndaꞌi geligen ta, laak dagid ndiꞌ pegiseg nug launaneni kekpetuud nu ngag duma ta. 24 Puꞌ ndiꞌ ta mpia tagikulen su kebetang ta laak, saꞌ melengas, saꞌ kanaꞌ. Subay tagikulen dadema su kebetang nug duma ta. 25 Naa, saꞌ maꞌantu, pia taꞌ karniay duni pekseluyen ditu tebuꞌan, mesuꞌat da aanen niu, ndiꞌ na kambat saaken ditu meninda saꞌ daansamaꞌ ginilak tug ledawan. Mesuꞌat aanen niu di kanaꞌ duaꞌduaꞌig delendeman niu dun. 26 Maꞌaan ta sug launan ginis gaan, puꞌ ndaꞌ ba mesulat kanugdiin di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Danu Kaunutan su tibuuk lumbang sampay sug launan bitang dun.”
27 Mukaꞌ saꞌ duun demai getaw ndaꞌ pekpetuud ditu Kaunutan megenggat diniu maan diag balayen, mukaꞌ saꞌ meliag damu media, aan niu da su gilak diniu. Ndiꞌ niu dadema iin saakay saꞌ daansamaꞌ ginilak tug ledawan su sedaꞌan, puꞌ ndaꞌig labeten saꞌ duaꞌduaꞌig delendeman niu dun. 28-29 Laak dagid saꞌ duuni samasakup niu teluꞌenen puꞌ ginilak na di pekenuan su sedaꞌan dia, ndiꞌ na niu mpia aanen, adun ndiꞌ mpelaatan nu samasakup niu su pinggulaula niu.
Mendadi duun dayuni miktaluꞌ, “Kagina ndaꞌi geligen ku, taꞌ mai pegeliꞌan ku dun aanay sabaꞌ nu geligen nug dumau? 30 Saꞌ mekpaladpalad dau dun tu Megbebayaꞌ, dayun aanen ku, taꞌ mai pegdenaꞌenu dun nu ngag dumau mekatag di pipeladpeladan ku?”
31 Kaas pia taꞌ alanduni baalen niu, saꞌ maan amu, saꞌ minum amu, subay menggulaula amu dun adun megdedengeg su Megbebayaꞌ. 32 Kagina maꞌantu, subay peksibaꞌan niu su pegbetaden niu, adun ndiꞌ amu mekesalaꞌ tug delendeman nu nga getaw Judea, saꞌ su nga kanaꞌ getaw Judea, sampay su ngag duma di pikumpungan niu tu Megbebayaꞌ. 33 Maꞌnia dademai pegbetaden ku, puꞌ adun mekpeleliagu di tibaꞌan getaw meksekat dig launan baalen ku. Petuyangen ku na su kepia dinaan, puꞌ pektalentenan ku laak su kepia di ngag launan getaw, adun megawen ilan di salaꞌ.