9
Su Pegbayaꞌ nu Peneligan ni Isus mukaꞌ su Ketendananen
Naa danaan kini, mibuang dinaan metau dau dig lawasu. Gempantek dadema puꞌ peneligan mau ni Isus, puꞌ minitaꞌu iin gupia, su Kaunutan ta. Mukaꞌ gempantek pa pagid mibaalu amu sakup nu Kaunutan ta. Pia duuni getaw ndiꞌ metuudan dun puꞌ peneligan mau ni Isus, yamu pasiꞌ, mituudan amu dun. Naa, kagina suminalabuuk namu tu Kaunutan, mikpaitaꞌ amu dig launan getaw puꞌ peneligan nau niin. Saꞌ medenaꞌan nu getaw su pigbetadu, iini sembagen ku dinilan, Kanaꞌ ba mbantang sugdaanu nu nga samasakupu tituluꞌan ku gaan mukaꞌ penginumen ku? Naa, duuni nga samau peneligan ni Isus, mukaꞌ su nga ngudan nu Kaunutan ta sampay si Pedro, saꞌ mpanaw ilan, tendugen nilan su sawa nilan samasakup nilan. Kanaꞌ ba dema mbantang duuni sawau samasakupu tundug sia dinaan? Mbantang ba si Bernabe mukaꞌ naan laaki ndiꞌ sugdaan nu nga pektuꞌunan nami, kaas subay mengimbaal ami adun megleketubuꞌ? Mukaꞌ duun pai sembagu. Pinenggiꞌ duuni sundalu, gumastu bain dig lawasen sinegayen meksundalu? Pinenggiꞌ pa pagid, duuni memula belagen gubas. Ndiꞌ bain maan dig bunganen? Mukaꞌ pa pagid saꞌ duuni megingat karniru. Ndiꞌ ba mesuꞌat inumenen su gatas karniru? Metuud, kinilawan laak taluꞌ ki sembagu kini, laak maꞌantu dai Palinta nu Megbebayaꞌ. Puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Palintanen pingumbilin ni Moises, “Ndiꞌ mpia egbeden sug babaꞌ nug baka mu, saananen meglegiik.” Naa, pingmaꞌanan dun ba nu Megbebayaꞌ baka laak? 10 Ndaꞌ bami mesambingayay dun nu Megbebayaꞌ puꞌ su getaw megdaru, saꞌ su meglegani, saanan nilan mengimbaal, subay duuni pedetengen nilan gilas nilan di sengkuꞌ? 11 Naa su metuud mekatag di Megbebayaꞌ, maꞌniin pimula nami di ginaa niu. Gempia dayun sengkuꞌan ami pelum di pigamut niu dinami. 12 Saꞌ pekpelaban diniu nu ngag duma mekpetuꞌun diniu su kegleketubuꞌ nilan, subay labi pami mekepelab dun.
Dagid bisan kiai pegbayaꞌu, ndaꞌu pegbiaꞌay, puꞌ tekaw buus mekesabaꞌu mbelebagan su keksigwag tu Gempia Petenday mekatag dini Kristu. Baa, pia taꞌ alanduni mbianan ku, mektigelu dun adun ndiꞌu mbelebagan su Gempia Petenday. 13 Puꞌ misuunan na niu daan tuꞌu puꞌ ki nga mengimbaal ditug Balay Pengedapan tu Megbebayaꞌ, malap nilani gaan nilan dia. Mesama da su ngag belian nu getaw Judea, pegilasan ilan di gilak saꞌ mekanu ilan. 14 Naa, maꞌnia dademai megukit Gempia Petenday, pinalinta nu Kaunutan puꞌ subay pegemutan ilan nu nga ukitan nilan.
15 Laak naan, ndaꞌu daan pegbiaꞌay su pegbayaꞌu maꞌnia, mukaꞌ kanaꞌ iini sinulatu dun ini, adun mekpamutu diniu. Tumuꞌ pai unusanu, sabayaꞌ di mekpamutu diniu. Migangyaꞌ pau pagid di kegukitu di ndaꞌig bayad dun, kaas mpauku gupia saꞌ mawiꞌ sia dinaan su pigangyaꞌu. 16 Puꞌ saꞌ megukitu laak Gempia Petenday, ndiꞌu mpia mangyaꞌ, puꞌ sinuguꞌ dau laak megukit dun. Baa, saꞌ ndiꞌu megukit, mekelelaatlelaatu! 17 Saꞌ upama megukitu sekat laak tu mauyaꞌan ku, mpia tindananu, laak dagid saꞌ sekat tu gelalu, subay megukitu dun, saꞌ tindanan saꞌ ndiꞌ, puꞌ pigwakil dinaan nu Megbebayaꞌ. 18 Saꞌ maꞌantu, taꞌ alandun dayuni tindan dinaan? Iin mai tindan dinaan, mekegukitu Gempia Petenday di ndaꞌig bayad dun, pia duuni pegbayaꞌu mekpebayadu.
19 Naa duun pa pagidig delendeman ku, puꞌ pia ndaꞌi getaw mekegbayaꞌ dinaan, mikpaulipenu tug launan getaw, adun melaun getawi magaku sumakup dini Kristu. 20 Kaas, saꞌ meguliugu tu nga getaw Judea, meginetaw Judeau, adun duun dinilani magaku sumakup dini Kristu. Saꞌitada, pia ndiꞌu kambat dumunut tu Palinta pingumbilin ni Moises, pegbetaden ku gusay su maaꞌ danu pigbetad nu nga getaw mekpetuud ditu Palinta. Mingmaꞌniau dun adun magaku ilan sumalig pagid dini Kristu meglegawen dinilan. 21 Dayun saꞌ meguliugu pelum ditu nga kanaꞌ getaw Judea, pegbetaden ku su maaꞌ danilan nga getaw ndaꞌi seliganen tu Palinta, adun magaku dailan dema sumakup dini Kristu. Laak ndiꞌu pemilasen su Palinta nu Megbebayaꞌ, puꞌ mekpetuudu gupia ditug begu Palinta ni Kristu. 22 Dayun saꞌ megdumau pelum di samasakup ta ndaꞌ pa mpanteki kesaligen, pegbetaden ku maaꞌ danug daniin, adun megiseg su kekpetuuden. Kaas su ngag launan pedumau, maaꞌ danilanig betadu adun saꞌ mesuꞌat, duuni nga magaku megawen puun dini Kristu, pia taꞌ pebianay.
23 Kaas pia taꞌ alandunig baalen ku, launanen, penggulaulaan ku adun mesigwag su Gempia Petenday, adun melauni mekpetuud dun. Iini mingmaꞌniau dun, puꞌ adun mpedumau di kepepia nu Megbebayaꞌ di nga mikpetuud dun. 24 Naa misuunan niu puꞌ saꞌ duunig lumbaꞌ, melauni gubek, laak sala tawan dai mekedaag mukaꞌ sugdaan. Naa yamu nga sakup ni Kristu, subay pengmaꞌnia amu, gebek amu gusay, adun sugdaan amu, saꞌitada, subay dunutan niu gusay si Kristu, adun mesugdaan amu niin ditu gekbus langit. 25 Su nga megayep maꞌnia, diadia ektakenen su tegelen gebii gendaw, adun meglegintau gupia megayep. Mengmaꞌnia adun begayan sugda mpupus da, laak ita, ektaken tai tegel ta, adun malap tai sugda ndiꞌ mengikteb. 26 Kaas saꞌ maꞌantu, mengmaꞌniinu nu menandeng gubek tu pegengayanen. Saanan ku mektituluꞌ di nga getaw, maꞌniinu nu menuntuk lelayun mesugati suntukenen, puꞌ mesugati tituluꞌu. 27 Pengmensuun ku mukaꞌ pemesaitan kuig lawasu adun tugas, saꞌitada pegliaun kui melaat gayaku sia, puꞌ sikna ukitan ku su ngag duma mekatag di metuud, mpauku saꞌ ndiꞌ dau sugdaan nu Megbebayaꞌ.