8
Ki Gaan Bitang tu Pekenuan di ngag Ledawan
Naa su sinaak niu ditu sinulat niu mekatag di ginilak di ngag ledawan pektemuyen nu getaw. Metuud, launan ta, duun dawi sinuunan ta mekatag di nga maitaꞌ mukaꞌ di nga ndiꞌ maitaꞌ. Laak, duunig duma mekpelabawlabaw sabaꞌ nu sinuunanen. Taluꞌu diniu, tumuꞌ mekpinetailay ita, adun megisegi kekpetuud nu ngag duma ta. Puꞌ saꞌ duun diniui samasakup ta laungen dun puꞌ duuni sinuunanen, kulang pai sinuunanen. Laak su getaw mekpetail pasiꞌ tu Megbebayaꞌ, iini misuunan tantu nu Megbebayaꞌ.
Kaas, mekatag dig betad maan di genat ilak tu ngag ledawan, misuunan ta puꞌ su ngag ledawan, minget laak ndaꞌi pantagen. Misuunan ta dadema puꞌ salabuuk dai Megbebayaꞌ, kanaꞌ melaun. Melaun daw daani paingalan dun diwata, saꞌ ditug langit, saꞌ dinig dibabaw lupaꞌ. Laak pia melaun dawig diwata mukaꞌ nga kaunutan daw, ita, misuunan ta puꞌ salabuuk dai Megbebayaꞌ, ki Gamaꞌ ta. Iin dademai puunan nug launan biwat di gekleb langit buꞌ lupaꞌ, mukaꞌ metubuꞌ ita puꞌ adun megdedengeg iin. Sala tawan dadema laaki Kaunutan ta, si Isukristu. Pibaal diniin nu Megbebayaꞌ sug launan biwaten, mukaꞌ iini puunan gusay nu ketubuꞌ ta.
Laak duuni nga samasakup ta, ndaꞌ pa nilan suunay puꞌ ndaꞌi pegbayaꞌ nu ngag ledawan. Tigaman nilan gusay sug ledawan, kaas sampay nandaw, saꞌ aanen nilan sug daansamaꞌ ginilak dig ledawan, laung nilan dun metamuy nilani tautau diwata. Kagina ndaꞌ pa metuuk dig delendeman nilan su metuud, laung nilan dun melemuꞌan nu gaan kia sug delendeman nilan. Laak dagid, misuunan ta kanaꞌ gaani mekepemilang dinita mekesuun adun medawat ita nu Megbebayaꞌ. Saꞌ ndiꞌ ta aanen sug betang, ndaꞌiduni pantagen. Saꞌ aanen ta pasiꞌ, ndaꞌ da gusayi pantagen. Laak pia ndaꞌiduni geligen dinita, subay peglengilamay niu kig buangen diniu kini. Puꞌ tekaw buus mpegdaangan dun su nga samasakup niu ndaꞌ pa metuuk dig delendeman nilan su metuud. 10 Naa yamu, duuni sinuunan niu mekatag di metuud. Duun dademai samasakup ta ndiꞌ pa metau memiliꞌ di gempia gulaula mekatag tu ginilak dig ledawan. Iin, saꞌ upama maitaꞌen amu maan diag balay pektemuyan tug ledawan, mpalinig delendemanen, kaas mpeduma maan. 11 Kaas saꞌ mpenggulaula maꞌantu, puun tu sinuunan niu mpeglaatan niu sia su kekpetuud nu mimated diniu kia, puꞌ ndiꞌ pa metau. Laak su kepatay ni Kristu, ginantiꞌen dadema su getaw kia. 12 Kaas, maꞌniin mekesalaꞌ amu dini Kristu pebian di salaꞌ niu di mimated diniu kia, su ndiꞌ pa metau memiliꞌ di gempia. Lepeng mingelan niu sug delendemanen. 13 Kaas, saꞌ mpegdaangani samasakupu sabaꞌ nu kaꞌaan ku, tumuꞌ pa ndiꞌu maꞌaani karni, adun ndiꞌu mesabaꞌ su salaꞌ nu samasakupu.