7
Nga Tituluꞌan mekatag dig Duayan
Naa mendadi, sembagen ku namu mekatag di sinaak niu dia sinulat niu.
Saꞌ sug laki, gempia da ndiꞌ megawid duayan. Laak kagina melauni megdusa nemun, libun laki, diadia gempia duuni sawanen, adun ndiꞌ mpegdaangan. Laak ki nga megawid na duayan, libun laki, subay iini baalenen sug betad meksenlangan. Puꞌ kanaꞌ nug libuni megbayaꞌ dig lawasen, puꞌ megbayaꞌ dun su sawanen. Miksama dademaig laki, kanaꞌ iini megbayaꞌ dig lawasen, puꞌ iini megbayaꞌ dun su sawanen. Diadia, subay ndiꞌen pekpingetani sawanen. Laak taang dun adun menamal amu menenabi nga santaꞌ gebii, mesuꞌat mekpiningetay amu, saꞌ meksinenguꞌay amu. Dayun, subay puliꞌan niu gusayig betad niu megduay, adun ndiꞌ amu mpegdaangan ni Satanas, sabaꞌ ndiꞌ amu sia metau megbayaꞌ di gayak niu.
Iini mitaluꞌu dun, adun mbuangi kegawid niu duayan, kanaꞌ nu pinalinta. Mauyaꞌan ku tantu, penunggilingan niau sia, ndaꞌi sawau, laak misuunan ku, bigayan nu Megbebayaꞌ su nga sakupen, saladuaꞌ, tinawan, bisan su tinawan mektigel di ndaꞌi sawanen. Diadia lain tinawani bigay dun nu Megbebayaꞌ.
Naa yamu nu nga ndaꞌ pa pegawid duayan, libun laki, mukaꞌ yamu nu nga mibalu na, taluꞌu diniu, tumuꞌ maulayun damu gusay ndaꞌi sawa niu, maꞌniin dinaan. Dagid saꞌ ndiꞌ amu pasiꞌ metau mektigel di gayak niu, subay megawid amu duayan, puꞌ tumuꞌ pa megawid amu duayan, sabayaꞌ melamug di guned niu su gayak niu. 10 Yamu nu nga megawid na duayan, palintau diniu, ndiꞌ mesuꞌat belengen nug libun su sawanen. Kanaꞌu delendeman laak, puꞌ pinalinta nu Kaunutan. 11 Laak, saꞌ upama duunig libun belengeneni sawanen, ndiꞌ na mpia penginsuaan puliꞌ. Mesuꞌat da, saꞌ megeksud ilan nug daan sawanen. Palintau dadema diniu puꞌ subay ndiꞌ belengen nug laki su sawanen.
12 Naa yamu nu ngag duma pelum, taluꞌu diniu saꞌ upama duunig laki mikpetuud na, laak ndaꞌ pa pekpetuud su sawanen, asa senguꞌen nu sawanen su keksala nilan gusay megbenwa, subay ndiꞌen belengen. (Laak danaan da teluꞌen, kanaꞌ nug daansamaꞌ taluꞌ nu Kaunutan ta.) 13 Naa maꞌantu dadema, saꞌ upama duunig libun mekpetuud na, laak su sawanen ndaꞌ pa, dayun senguꞌen nu sawanen su keksala pa nilan gusay megbenwa, subay ndiꞌen belengen. 14 Puꞌ su sawa nu getaw mekpetuud na dini Isus, pia ndaꞌ pa pekpetuud, metelimaꞌ nu Megbebayaꞌ sabaꞌ nug dumanen mekpetuud na, puꞌ dialem senlangan pailan gusay. Puꞌ saꞌ kanaꞌ maꞌantu, su nga gembataꞌ nilan, ndiꞌ metelimaꞌ nu Megbebayaꞌ. Laak kagina maꞌantu, metelimaꞌen dailan dema. 15 Dagid, saꞌ mauyaꞌan nu kanaꞌ mekpetuud belengenen su sawanen mekpetuud na, mesuꞌat bukaꞌ dun su mauyaꞌanen. Saꞌ kiai mbianan, ndaꞌi megbelabag dun, puꞌ inggat amu nu Megbebayaꞌ metubuꞌ amu di kelinaw. 16 Puꞌ yaꞌa mekpetuuda na, ndaꞌ mu mesuunay saꞌ magak mui sawa mu mekpetuud pa ditu Kaunutan adun megawen dadema.
Ndiꞌ na Kambat Pelinen su Kebetang nu nga Sakup
17 Mendadi saladuaꞌ diniu, pia taꞌ alanduni kebetangen su kegenggat diniin nu Megbebayaꞌ sumakup diniin, subay iin gusayi kebetangen, lepeng tu kebetang bigay diniin nu Kaunutan. Kiniig betad tituluꞌu dig lumaun pikumpungan nu sakup. 18 Su kedawat mu di kegenggat diniꞌa nu Megbebayaꞌ, alandun mai kebetang mu? Mituꞌusan ka na tuꞌus nu nga getaw Judea? Tituluꞌu diniꞌa, ndiꞌ mu belengay su tuꞌus kiin. Laak dagid saꞌ ndaꞌa metuꞌusay tuꞌus nu nga getaw Judea, ndiꞌa na kambat tuꞌusan. 19 Puꞌ saꞌ mituꞌusan ka, saꞌ ndaꞌ, ndaꞌi pantagen. Puꞌ iini pemilangen nu Megbebayaꞌ, su kekpetuud ta tu Palintanen. 20 Kaas diadia subay megbatag da gusayi kebetangen su kegenggat diniin nu Megbebayaꞌ sumakup diniin. 21 Gulipen ka ba su kegenggat diniꞌa? Naa petuyangen na. Laak saꞌ mesuꞌat lekaten ka, subay mekpelekata. 22 Puꞌ maꞌniin ma, adin su gulipen su kegenggat diniin nu Kaunutan, iini pemilangen nu Kaunutan biluy na. Maꞌnia dademai getaw kanaꞌ gulipen su kegenggat diniin, pemilangen ni Kristu gulipenen na. 23 Maꞌniin amu daan nu gulipenen, puꞌ gembagel gupiaig bayad nu Megbebayaꞌ su kesaluyen diniu. Kaas ndiꞌ mpia mekpaulipen amu tu samataw niu. 24 Kaas, uu Mingumpated, pia kenduni kebetang niu su kedawat niu di kegenggat diniu nu Megbebayaꞌ, subay iin gusayi kebetang niu, saꞌ sumalabuuk amu tu Megbebayaꞌ.
Tituluꞌan tu nga ndaꞌi Sawanen
25 Naa su nga ndaꞌ pa pegawid duayan, ndaꞌi pinalinta nu Kaunutan mekatag dinilan. Laak sulatu diniu sug delendeman ku, puꞌ puun tug lelaat dinaan nu Kaunutan, meseligan mau. 26 Kagina mikpuun na nemuni gembagel kelegenay nu nga mekpetuud, delendeman ku, pia kenduni kebetang nu getaw, tumuꞌ ndiꞌen na gusay pelinen. 27 Saꞌitada, diin ka na ma gengkeman nu sawa mu? Ndiꞌa megbeleng dun. Ndaꞌa pa ma pegawid duayan? Ndiꞌa pegangut megawid dun. 28 Laak saꞌ menginsawaig begutaw, kanaꞌ salaꞌ, mukaꞌ saꞌ penginsuaanig delaga, kanaꞌ dadema salaꞌ. Laak iini mitaluꞌu dun diniu puꞌ tumuꞌ ndiꞌ megawid duayan, puꞌ mauyaꞌan ku ndiꞌ niu mbianan ki kelegenay nu nga migawid duayan nemun, ki kelegenay kilawan.
29 Uu Mingumpated, iini mauyaꞌan ku, mesuunan niu gupia puꞌ kanaꞌ na maibeni nga gendaw begay dinita. Kagina maꞌantu, taluꞌu diniu, genat nandaw, saꞌ su minginsawa na, subay penemalanen baalay su pibaal diniin nu Kaunutan maaꞌ nu pigbetad nu nga getaw ndaꞌi sawanen. 30 Maꞌantu dadema su nga getaw minlalek, subay penunggilingan nilan su nga getaw kanaꞌ milegenan. Su nga meketawa na, subay mengmaꞌniin ilan nu nga kanaꞌ pegleliagen. Su nga menaluy, subay mengmaꞌniin ilan nu nga ndaꞌi gimunen. 31 Su nga megamit pimetang di kinilawan dig lumbang kini, subay kanaꞌ gembagel di ginaa nilan su pimetang nilan. Puꞌ pekpakus paig lumbang kini.
32 Mendadi, mauyaꞌan ku, ndaꞌiduni kelibuleng niu. Naa sug laki ndaꞌ pegawid duayan, lelayun tagikulenen su Kaunutan ta adun leliagen dun su Kaunutan. 33 Su minginsawa pasiꞌ, tagikulenen lelayun su kegleketubuꞌ dinig lumbang kini, puꞌ mauyaꞌanen baalenen sug leliagen dun su sawanen. 34 Kaas migbelintengaꞌig delendemanen. Maꞌantu dadema sug libun ndaꞌi sawanen atawaka sug delaga, mauyaꞌanen baalenen sug leliagen dun su Kaunutan, adun pegwakilen tu Megbebayaꞌ su sekegen sampay sug delendemanen. Sug libun pinginsawa na pasiꞌ, metegelan megdelendem tu kinilawan pelum, adun baalenen sug leliagen dun su sawanen.
35 Kanaꞌ iini tinaluꞌu dun, adun duuni belibadu diniu. Segaga tinaluꞌu adun ebangan ku amu. Mauyaꞌan ku penggulaulaan niu su gempia. Mauyaꞌan ku dadema penemalan niu baalay su pibaal dinita nu Kaunutan di ndaꞌi galangalang niu.
36 Naa su mimbeng na, laak miksinenguꞌay ilan duaꞌ nug bimbengen ndiꞌ pailan meksenlangan, saꞌ laung nu mimbeng dun ndiꞌen mpegbesaanig bimbengen, dayun saꞌ ndiꞌen megaga su gayaken, kaas laungen subay beliꞌiin ilan, buangen niu diniin penggulaulaanen su mauyaꞌanen. Mesuꞌat dailan beliꞌiin, kanaꞌ salaꞌ. 37 Laak dagid, adin su getaw megbuklusig delendemanen puꞌ ndiꞌen penginsuaan sug bimbengen, mukaꞌ ndaꞌ dadema tegelay nug duma getaw, mukaꞌ metau megbayaꞌ di gayaken, gempia ndiꞌ menginsawa. 38 Kaas adin su menginsawa bimbengen, gempia daig baalenen. Mukaꞌ adin su ndiꞌ menginsawa, tumuꞌ pai penggulaulaanen.
39 Naa sug libun pinginsawa na, diin pa gengkeman nu sawanen, sinegay tetubuꞌ pai sawanen. Dagid saꞌ matay nai sawanen, mesuꞌat na penginsuaan nu mauyaꞌanen na pelum, laak subay samasakup tu Kaunutan ta. 40 Laak delendeman ku, leliagen paig libun, saꞌ ndiꞌ penginsuaan na puliꞌ. Mukaꞌ batiku dun dadema, iini mikpesuun dun dinaan sug Balakat nu Megbebayaꞌ.