6
Mekpaukum su nga Meksesegaꞌay tu Samasakupen laak
Naa saꞌ duuni pigbelikegan nu nga samasakup dia niu, mauma dema dumangat amu dia nga gukum kanaꞌ ta samasakup? Subay musay dun su nga piglegetawan nu Megbebayaꞌ. Ndaꞌ niu ba mesuunay puꞌ ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, su piglegetawan nu Megbebayaꞌi mukum tu tibaꞌan getaw? Saꞌ maꞌantu ukumen niu su tibaꞌan getaw, ndiꞌ bamu metau mukum tu gembabaꞌ pigbelikegan niu nemun? Ndaꞌ ba niu dema mesuunay puꞌ ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw itai mukum tu nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit? Saꞌ maꞌantu, labi paita metau mukum tu gembabaꞌ baalen di kegbenwa ta dinig lumbang kini. Mendadi saꞌ duuni pigbelikegan niu, mauma dema paukum niu dia nga gukum ndaꞌi gelalen di pikumpungan niu nga sakup ni Kristu? Iini mitaluꞌu dun diniu adun mpiid amu. Ndaꞌidun baig duma niu metau mukum di pigbelikegan nu nga mikpetuud? Laak dagid iini pinggulaula niu, saꞌ duunig duma niu mauyaꞌanen dengatenen su samasakupen, dumangat pelum ditu nga gukum kanaꞌ mekpetuud dini Kristu. Ndiꞌ mpia!
Naa kumalenged duun pai biselaan niu, dinaag namu gupia nu kekinilawan niu. Tumuꞌ saladuaꞌ diniu, saꞌ pelaatan nug dumanen, tigelenen da. Saꞌ pegdaawan, maꞌantu dadema. Laak mekpelaat amu pasiꞌ tug duma niu, megdaaw damu dema! Bisan su kepetedan niu, pelaatan niu mukaꞌ pegdaawan da niu. 9-10 Naa, misuunan niu mabuꞌ puꞌ su nga mekesalaꞌ getaw, ndaꞌiduni mekeseled dun di Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ. Kaas ndiꞌ niu melimbunganig lawas niu, puꞌ pia sala tawan, ndaꞌiduni megdusa mekesalabuuk tu nga suminakup tu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, mesama su megdusa, su mektamuy dig ledawan, su meglelingay, su menggulaula mekepiidpiid tu samalakinen, saꞌ samalibunen, su tulisan, su mesaku, su megbebulek, su menampalaksa, saꞌ su megdaaw. 11 Mukaꞌ duun diniui maꞌniai gandang pigbetaden. Laak dagid, tumuꞌ inugasan amu di salaꞌ nemun, pigwakil na niu pa pagidig lawas niu tu Megbebayaꞌ, mukaꞌ pimilang namu niin mekesuun miksekat di pegbayaꞌ nu Kaunutan ta si Isukristu mukaꞌ tug Balakat nu Megbebayaꞌ su pektemuyen ta.
Iini Metubuꞌ ita dun, adun Megdedengeg su Megbebayaꞌ
12 Naa duuni mektaluꞌ puꞌ ita nga sakup ni Kristu, mesuꞌat penggulaulaan ta dawig launan mauyaꞌan ta. Metuud, laak dagid duunig baalen ta ndiꞌ mekpaiseg di kekpetuud ta. Kig launan mauyaꞌan ta, mesuꞌat baalen ta, laak naan, ndiꞌu begayig baalen ku mengulipen dinaan. 13 Duun pelumi mektaluꞌ puꞌ iini binaal dun nu Megbebayaꞌ su tian nu getaw, adun mbesug di gaan, mukaꞌ iini binaalen dun su gaan adun mbesug dun su tian. Metuud lai, laak dagid ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, pengikteben nu Megbebayaꞌ su tian mukaꞌ su gaan. Laak sug lawas, ndaꞌ da mbaal adun megdusa, puꞌ iini mibaal dun adun mektamuy tu Kaunutan. Mukaꞌ megingat su Kaunutan tug lawas nu nga sakupen. 14 Dekag minatay su Kaunutan, pitubuꞌ puliꞌ nu Megbebayaꞌ. Ita dema, saꞌ matay naita, petubuꞌen ita niin puliꞌ pebian di ginuungen.
15 Misuunan na niu mabuꞌ puꞌ kig lawas niu, sepik na nug lawas ni Kristu. Saꞌ maꞌantu, gempia ba lamugui sepik nug lawas ni Kristu ditug lawas nug libun meglaat pekesuunan? Ndiꞌ lai mpia! 16 Ndaꞌ niu ba mesuunay puꞌ su getaw mampuꞌ diag laat libun, lepeng salabuuk dig lawasen? Kanaꞌ ba gempantek kanugdiin di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Ilan duaꞌ, lepeng salabuuk ilan dig lawas.” 17 Laak su getaw sumalabuuk ditu Kaunutan ta si Isukristu, mbaal ilan duaꞌ nu Kaunutan salabuuk di ginaa. 18 Kaas pegliaw niui gayak niu tug libun mukaꞌ tug laki saꞌ kanaꞌ sawa niu, puꞌ dusa. Sug lain salaꞌ, saꞌ mekesalaꞌ dun su getaw, ndaꞌig labeten dig lawasen, laak saꞌ megdusai getaw, mekesalaꞌ di tudalis lawasen. 19 Misuunan na niu dadema mabuꞌ puꞌ pegbenwanan nug Balakat nu Megbebayaꞌ sug lawas niu mukaꞌ iini bigay diniu nu Megbebayaꞌ, puꞌ lepeng namu balay pengedapan tu Megbebayaꞌ. Kanaꞌ namu megbayaꞌ dig lawas niu. 20 Puꞌ sinaluy namu nu Megbebayaꞌ di gembagel gupia bayad. Kaas ini baalen niu dig lawas niu, su mekpededengeg tu Megbebayaꞌ.