5
Su Mekepiidpiid dia Pikumpungan nu nga Mekpetuud
Naa, duun tantui midengegu puꞌ duun daw pelum diniui migdusa gupia! Melaat lai daan gupia, puꞌ bisan dia nga kanaꞌ mekpetuud ditu Megbebayaꞌ, ndaꞌi megdusa maꞌantu. Puꞌ duun dawig duma niu, pinggulaulanen tu ginaꞌinaꞌen, su sawa nu gamaꞌen, mekepiidpiid gupia. Bisan maꞌantu, megangyaꞌ pamu gusay! Tumuꞌ pa sia melegenan amu! Naa, taluꞌu diniu, subay puaꞌen niu ki getaw kiin di pikumpungan niu. Danaan, bisan kini dau melayuꞌ diniu, ki ginau, maꞌniin da ditu niu. Kagina ditu nai ginau, mukaꞌ pigwekilanu padun nu Kaunutan ta si Isus, pigdelendemu na su gempia ginukuman di getaw kia minggulaula melaat. Naa, subay mekumpung amu, dayun saꞌ mekumpung namu, naan, maꞌniin dia dau niu. Naa, kagina bigayan ita nu Kaunutan ta si Isus di pegbayaꞌen, utidan niu dayun ki getaw kia di pikumpungan niu, pegwakil niu na dini Satanas, adun mpeglaatanig lawasen. Iini baalen niu dun adun megawen su gimuuden di gendaw mukum su Kaunutan ta si Isus tu tibaꞌan getaw.
Mendadi mauma dema mangyaꞌ amu? Ndiꞌ mpia! Suunan niu su penteluꞌen laung, “Saꞌ duuni maikaꞌ petulin pan melamug di pan, ndiꞌ maiben tumulini tibuuk pan.” Naa saꞌ maꞌantu, subay uaꞌen niu sug daan petulin pan, saꞌitada sug daan pigbetad niu mekesalaꞌ. Dayun saꞌ mekpetuud amu tu tinituluꞌu kini, maꞌniin namu nug begu pan ndaꞌi petulin dun, su maꞌaan nu getaw Israel dig Lumpuk nilan gindan ditug Liniusan. Naa misuunan ku puꞌ inugasan namu daan di salaꞌ. Puꞌ si Kristu, su maaꞌ nu nati karniru baalen guliden dig Lumpuk tug Liniusan, mibaal na guliden ta, kaas mibayad nai salaꞌ ta. Kagina maꞌantu, subay metubuꞌ ita di ndaꞌig limbung ta, maꞌniin meglumpuk ita Lumpuk tug Liniusan, puꞌ ndaꞌiduni petulin pan linamug di pan ta, saꞌitada, ndaꞌidun nai melaat delendeman ta mukaꞌ dupangan ta, puꞌ iin naig dunutan ta, su gempia delendeman ta mukaꞌ su metuud.
Naa su sala sulat piwitu diniu, mitaluꞌu diniu puꞌ ndiꞌ mpia megduma amu lelayun di nga getaw megdusa. 10 Laak saꞌ suminulatu maꞌantu, su misugatan ku dun, kanaꞌ nu nga kilawan ndaꞌ pekpetuud, nga megdusa, nga mesaku, nga tulisan, saꞌ su nga mektamuy tug ledawan. Puꞌ saꞌ pegliaun niu sia ilan, subay megawaꞌ amu sia dig lumbang kini. 11 Iin pasiꞌi sinulatu dun, puꞌ adun ndiꞌ amu megduma di getaw laungen memated dinita samasakup ta dini Kristu, asa megdusa da gusay, saꞌ mesaku, saꞌ mektamuy tug ledawan, saꞌ menampalaksa, saꞌ megbebulek, saꞌ tulisan. Bisan dungan laak ita dinilan maan, ndiꞌ lai mpia. 12-13 Dagid su nga getaw dig liu, saꞌitada su nga sama kilawan ta ndaꞌ pasiꞌ pekpetuud dini Kristu, kanaꞌu metau mukum dun. Mukum dun su Megbebayaꞌ. Laak dagid, subay ukumen ta su penggulaula nu nga samasakup ta, puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Su samasakup niu lelayun melaati gulaulanen, subay utidan niu di pikumpungan niu.”