2
Su Puun nu Kesalig nu Getaw ditu Megbebayaꞌ
Naa uu Mingumpated, su kedituun ku niu, saꞌ pigukitu diniu su metuud daansamaꞌ pigbuni nu Megbebayaꞌ, ndaꞌu peglaamay megukit maaꞌ nu getaw metaasi tinawanen. Puꞌ pigdelendemu su saanan ku dia niu, iin laaki ukiten ku diniu, si Isukristu linansang di kurus adun matay, ndaꞌig lain. Su keguliugu dia niu, ndaꞌu gupia mpebulusi kegwali diniu, puꞌ tiklabanu buus megduaꞌduaꞌ amu. Saꞌ migukitu diniu mukaꞌ mikpetendayu, ndaꞌu penunggilingay su getaw metaasi tinawanen, adun pengmetuudaneni nga getaw, puꞌ mikepengmetuud diniu, su ginuung nug Balakat nu Megbebayaꞌ saanan ku megwali diniu. Kaas su puunan nu kesalig niu dini Isus, kanaꞌ nu tinawan kilawan, puꞌ ginuung gupia nu Megbebayaꞌ.
Su Tinawan nu Megbebayaꞌ
Bisan maꞌantu, metaas tinawani pegukitu tu nga meligen nai kekpetuuden, laak kanaꞌ nu tinawan puun tu kilawan nemun. Kanaꞌ dadema puun tu nga kaunutan nu nga getaw dinig lumbang kini nemun, puꞌ mengikteb gusay su pegbayaꞌ nilan. Puꞌ iini tinituluꞌu, ki mileglud tinawan nu Megbebayaꞌ pigbuni di nga kilawan. Puꞌ su ndaꞌ pa mbaali gekleb langit buꞌ lupaꞌ, pigdelendem na nu Megbebayaꞌ peduma ita niin di kegbasa diniin ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw. Bisan sala tawan di nga kaunutan dig lumbang kini nemun, ndaꞌiduni mekesabut dun, puꞌ saꞌ misabut nilan sia, ndaꞌ nilan sia lensangay dia kurus su tampusan migdedengeg Kaunutan. Ndaꞌ ba mesulat maꞌnia kanugdiin,
“Su pingandam na nu Megbebayaꞌ begay tu nga getaw mekpetail diniin,
ndaꞌ pekpalas tu nga mata getaw, ndaꞌ metuuk di nga telinga getaw,
ndaꞌ dema pengganget dig delendeman getaw.”
10 Kiin, laak biwasan na dinita nu Megbebayaꞌ pibian dig Balakaten. Kig Balakaten kini, tinukawanen sug launan, bisan su medalem delendeman nu Megbebayaꞌ. 11 Ndiꞌ ba metuud, daal dai mekesuun tug delendeman getaw, su da ginaanen? Maꞌantu dademaig betad nu Megbebayaꞌ, mesuunan da laak nug Balakaten sug delendemanen. 12 Ita nga mekpetuud, bigay dinita nu Megbebayaꞌ sug Balakaten, sabayaꞌ nug betad kinilawan sumalig tu tinawan kinilawan. Bigayan ita niin dun, adun mesabut ta su kelaun bigayen dinita di ndaꞌi sugda ta dun.
13 Kagina maꞌantu, su tituluꞌan pigwali ta, kanaꞌ taluꞌ pegwali laak nu kilawan mekpuun di tinawanen, puꞌ tituluꞌan nug Balakat nu Megbebayaꞌ, pigulug ta su metuud mekatag di Megbebayaꞌ tu getaw pingepuꞌan na nug Balakaten. 14 Laak su getaw ndaꞌ begayay Balakat nu Megbebayaꞌ, ndiꞌen metelimaꞌ sug begay sia nug Balakat nu Megbebayaꞌ, puꞌ laungen dun ndaꞌi gatagen, ndiꞌen dadema mesabut. Puꞌ mekesabut dun laak sug bigayan Balakat nu Megbebayaꞌ. 15 Su getaw pingepuꞌan pasiꞌ nug Balakat nu Megbebayaꞌ, metau mekpemilang dig launanen, laak ndaꞌi getaw mekemilang diniin saꞌ melapang, saꞌ misugatan. 16 Ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ kanugdiin,
“Taꞌ taway dun mai mekesuun tug delendeman nu Kaunutan?
Taꞌ taway dun mai mekektituluꞌ diniin?”
Laak ita, megdelendem ita maaꞌ nug delendeman ni Kristu.