3
Su nga Peneligan nu Megbebayaꞌ dinig Lumbang, Megbaal Balayen
Naa su dia pau niu, Mingumpated, ndaꞌu amu maukitay maaꞌ nu getaw pingepuꞌan na nug Balakat nu Megbebayaꞌ, puꞌ subay inukitan ku amu maaꞌ nu getaw megdunut pa tu gayak nilan, maꞌniin gembataꞌ pamu di keksalabuuk niu dini Kristu. Iini maꞌniinu mikpainum dun diniu gatas laak, kanaꞌ tantu gaan, puꞌ ndaꞌ pamu megaga ukitay di medalem tituluꞌan. Bisan nemun, ndiꞌ pa niu mesabut, puꞌ betad kinilawan pa pelumi pigbetad niu. Kagina duun diniu dawi meksesigiay mukaꞌ meksinualay, gempantek puꞌ kinilawan pai pigbetad niu, maꞌniin pamu nu nga ndaꞌ pa pekpetuud dini Kristu. Puꞌ kinanaꞌ tinaluꞌ nug duma puꞌ suminakup daw dini Pablo, dayun laung nu sala puꞌ si Apolos dawi dinunutanen, maaꞌ danu kinilawani pigbetad niu, maꞌniin nu nga ndaꞌi kesaligen dini Kristu.
Pegdelendem niu deliꞌ, aa? Taꞌi gelal ni Apolos? Taꞌi gelalu? Sesuguꞌen dami nu Megbebayaꞌ, migagak ami diniu mekpetuud tu Megbebayaꞌ. Saladuaꞌ, pigdunutan da nami su suguꞌan dinami nu Kaunutan. Mesuꞌat pesemaan ta di pimula. Naani mimula, mimenyag dun dayun si Apolos, laak su Megbebayaꞌi mikpepentubuꞌ dun. Kaas ndaꞌi pigisuanen, su memula mukaꞌ su memenyag dun, kaas iin laaki mpenalan, su Megbebayaꞌ, puꞌ iini mekpepentubuꞌ ditu pimula. Mesama dai memula mukaꞌ memenyag. Diadia, sugdaan nu Megbebayaꞌ lepeng tug baalenen. Kaas, ami ni Apolos, meglimbang ami, miglepengi tindan dinami nu Megbebayaꞌ. Mukaꞌ yamu demai maaꞌ nug binaal nu Megbebayaꞌ tandaꞌ ami mengimbaal.
Naa pesemaan ku damu dema dig balay nu Megbebayaꞌ, pimendayan ku, 10 puꞌ bigayanu nu Megbebayaꞌ tinawan ku megbaal dun. Mikpaseku di gempagen gentudanen, salai mektubus dun. Laak diadia, subay petubudaneni kebaalen dun. 11 Tinduꞌ na nu Megbebayaꞌ si Isukristu maꞌniin nu gentudan nug balay. Ndaꞌidunig lain mbaal gentudanen, saꞌitada, ndaꞌig lain petuuden ta. 12 Naa, saꞌ baalen pa sug balay gentudan dun si Isukristu, mesuꞌat pengimbaalanen bulawan, saꞌ bulawan selapiꞌ, saꞌ melagaꞌ batu. Mesuꞌat dadema pengimbaalanen gayu, saꞌ sigbet, saꞌ legami. Saꞌitada, baalen pebian di gempia tituluꞌan saꞌ melaat tituluꞌan. 13 Dayun ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, saꞌ di gendaw mpuliꞌ dini su Kaunutan ta si Kristu, maitaꞌ na su pigbaal nug launan mekpetuud, saladuaꞌ. Puꞌ peksimaꞌen ni Kristu pebian di gapuy, adun mesuunan saꞌ gempia, saꞌ kanaꞌ. 14 Naa, saꞌ duuni getaw ndiꞌ mpangus nu gapuy kiai maꞌniin pigbaalen dig balay gintud na dini Isukristu, sugdaan nu Megbebayaꞌ. 15 Saꞌ duun pasiꞌi getaw mpupusig baalenen, naa mbeleng su sugda dun sia, laak iin, megawen da gusay. Laak megawen maꞌniin da nu getaw megawen di gapuy, ndaꞌi muiten.
16 Ndaꞌ niu ba mesuunay puꞌ maꞌniin amu nug balay pengedapan tu Megbebayaꞌ mukaꞌ pegbenwanan amu nug Balakaten. 17 Saꞌ duuni getaw peglaatanen su pengedapan tu Megbebayaꞌ, iin, pelebuꞌan nu Megbebayaꞌ, puꞌ pimiliꞌ nu Megbebayaꞌ su pengedapan diniin, mukaꞌ binaal amu niin pengedapan diniin.
18 Saꞌ upama duun diniui getaw laungen dun metaasi tinawanen dig betad kinilawan nemun, milimbunganenig lawasen. Tumuꞌ belengeneni tinawanen, adun meglegintau gupia. 19 Puꞌ ndaꞌi pantagen dig delendeman nu Megbebayaꞌ su tinawan nu kinilawan. Ndaꞌ ba mesulat kanugdiin di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Su saanan nilan megakal tu ngag duma, laaman nu Megbebayaꞌ su nga metau megakal.”
20 Duun pai sala pisulat nu Megbebayaꞌ kanugdiin mituuken dun, “Misuunan nu Kaunutan puꞌ ndaꞌi gatagen sug delendeman nu nga metau.” 21 Kaas, subay ndaꞌidun diniu pengengyaꞌeneni getaw dinunutanen. Segaga iini leliagen amu dun, puꞌ mipeduunan mamu launan biwat nu Megbebayaꞌ. 22 Puꞌ bisan naan, si Apolos, si Pedro, sampay sug lumbang, su ketubuꞌ mukaꞌ su kepatay, su mpenggulaula nemun mukaꞌ su gempenggulaula tug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, daniu na tanan adun mpegebangan amu. 23 Mukaꞌ yamu, gegulingen amu ni Kristu, mukaꞌ si Kristu, gegulingen nu Megbebayaꞌ.