1 Korint
1
1-2 Anut ilon yen ak ago, ŋai Pol, Jesus Kristus san aposel ŋilasa wo igiag a. Ŋai, agod idsad teid Sostenis dam girek en aŋ Anut san Kris midaeŋ a Korint na amado dan sam na miganeg ipalu ya. Anut aŋ igiaŋ go Jesus Kristus da itumanaŋ go iŋanen tamolpein gun ak alasa ya. Aŋ agod tamolpein a tan fidian lo dumado dugo, idsad Tubun ak Jesus Kristus yaŋan lo dugudani dan dida, aŋsam na girek en miganeg ipalu ya. Kristus man iŋaned Tubun ak, agod idsad mi a.
Anut idsad Tamad agod Tubun ak Jesus Kristus, iŋaned ilo panek agod ilo maror da ka dupanaŋ a.
Pol Korint adi niŋedi wo Anut ilo uyan ru ipani a
Ŋai aŋ niŋemi wo nal fidian Anut ilo uyan ŋupani da, fun dugo, Jesus Kristus log Anut ilon ipanaŋ a. Kristus lo man Anut iŋ dal fidian lo binawek funfun aŋ ipanaŋ a, an lo binawek ru afulale san, agod binawek maŋau amam da yak san dam aburoug binawek uraru an aŋ ilom lo iŋanefute ya. Man dugo, ru a maŋ Kristus niŋen o aŋ luluŋam lo mufulale se yan nuŋon igane dugo ale ya. Fun an niŋen o idsad Tubun ak Jesus Kristus, fon kuai isi da wan niŋen o aŋ malam agane dugo, Urgun binawek ipanad dan lo ta katuk am da, tia geig a. Iŋ aŋ dabai ipanaŋ pe atur sakar yaup saen wadan idu wa, an lo idsad Tubun ak Jesus Kristus san nal idu wan lo iŋ aŋ mel ta niŋen o ru ta ipanaŋ na wa. Anut pempem iŋanen ru iganuri da. Iŋ aŋ igiaŋ go iŋanen Nanun, Jesus Kristus idsad Tubun ak da atumanig nug turan igo woŋ ator da. Amaiak niŋen o iŋ dugo ibol dan ate mi ago igane wa.
Korint midaeŋ ilon lo biatitek yen da
10 Ŋai teig taog, idsad Tubun en Jesus Kristus yaŋan lo ŋusumianaŋ da, aŋ fidian mi ilom kisaek dop aŋ luluŋam lo biatitek ta yen na wa. Ŋai ilog ibol dak, aŋ fidian mi ilom atumani, agod aŋanem ilo sou dam kisaek a. 11 Man dugo, Kloe san tamolpein ŋaisag na dupalug, aŋ luluŋam lo nug paek kagin yen dan dubol go ŋaloŋ a. 12 Ŋai ago ŋabol an san fun man igo ya. Aŋ luluŋam lo ta ibol, “ŋai Pol san,” ta ibol, “ŋai Apolos san,” ta ibol, “ŋai Sifas san,” agog ta ibol, “ŋai Kristus san.”
13 Ak dugo, Kristus tinin gilefutek go sensen dien di? Tia, ŋai Pol, aŋ niŋemi wo aigim fo ŋamat i? Tia, ŋai yaŋag lo suguek dupanaŋ i? 14 Ŋai Anut ilo uyan ŋupani da, man dugo, ŋai tamolpein tata ŋufulanai man tia ya, nek Krispas iŋ Gaias da mi a. 15 An lo man talpein ta ŋai yaŋag lo ŋusugui ak ago ibol san tia ya. 16 Rumok, ŋai Stefanas san warou iŋanen ab lo dumado dan ŋusuguai a, ak gug an patun fo taidam ŋusuguai ak ago ilog isou man tia ya. 17 Man dugo, ŋai tamolpein ŋusuguai o Kristus idinag go ta ŋupalu na ya. Tia, iŋ ŋai bilaluŋ uyan ak ŋabol ilasa wo idinag go ŋupalu ya. Agod ru a ŋabol ilasa na yan tamol sad kankan milaen ak lo ta ilasa na ya, agod kududod lo ru bulbal ak ŋai dida ta miŋiŋeŋ na ya. Ata wo? Ru a Kristus san aigim niŋen o tabol ilasa dan man dabai anda ya, kabelan ru sen ak ŋabol ilasa dan lo aigim san dabai an nuŋon igane ilasa san tia banau.
Kristus iŋ man Anut san dabai agod kankan milaen a
18 Man dugo, tamolpein ensauta a dideg diau dan iŋ ilod lo man, aigim san ŋiŋeŋ an ru ŋiŋeo igo woŋ a. Ak man tamolpein ensauta a Anut patud ipasi wo urat igane dan, iŋsad ilo sou lo man, aigim san ŋiŋeŋ an Anut san dabai mok. Agod id man nek tamolpein ama ya. 19 Ata wo? Awak aban ta Anut san buk lo yak igo ibol,
“Ŋai tamol a sad kankan milaen an iŋaned maŋau daoŋ ŋupani wa,
agod kamaŋ tamol adi sad kankan uyanan an ŋai sen gigin na ŋigane wa.”
20 Tamol kankan milaen ak dugon te imado di? Kubiaeŋ tamol dugon te imado di? Tan en san kamaŋ tamol ru uyan ak iŋiŋeŋ dan dugon te imado dak i? Tamol naok amaiak iŋ ka dubunawad ak i? An fidian tia ya, man dugo, Anut iŋ tan en san tamolpein iŋaned kankan milmilae an, ru burau ak igo woŋ iganeg ilasa ya. 21 Man dugo, Anut iŋsinan kankan milaen an lo iŋanen ilo girek igo ya. Tan en san tamolpein iŋsiganed kankan milmilae an lo Anut duloŋ san tia ya. Tia, Anut ilon igo ibol dak man, ru burau a maŋ mabol ilasa na yan lo mi, tamolpein ensauta a ru an ilod lo rumok an, patud ipasi a. 22 Juda adi kulob girager dile wo ilod ibol da, agod Juda tia yak adi man, kankan milaen ak abaŋ an diabi da. 23 Ak gug ru e maŋ mufulale den man, Kristus aigim fo imat ak san ru. Ru en Juda adi ilod lo rumok san dal ifutani da, agod Juda tia yak adi ilod lo man, ru an ru burau ago dubol da. 24 Ak man tamolpein ensauta a Anut igiai an, gidad iŋ Juda adi, tia, iŋ Juda tia yak adi, iŋ duloŋ ak, Kristus man Anut san dabai, agod kankan milaen ak dam Anut san mi a. 25 Man dugo, Anut san ilo sou burau man, tamolpein sad kankan milaen an iriŋani a. Agod mel dabai an tia yak Anut igane dan, tamol sad dabai iriŋani a.
26 Teig taog, aŋsam wagiŋ Anut ipanaŋ an niŋen o ilom isou. Tan en san tamolpein malad lo man, aŋ luluŋam lo maŋau tutubu amad da yan wei an tia ya. Tamol tutubu yak dilasag dumado dan dam wei an tia ya. Agod tamol yaŋad an da yak sad gugoi lo iŋ nuŋod wei an tia dilasa ya. 27 Ak gug Anut tamolpein a aenta sad leil lo ŋiŋeo dubol dan ipilianaig, ate talpein a kankan milmilae an miai ipidinai a. Nek ago mi, iŋ tamolpein dabai ad tia yak ipilianaig, ate tamolpein dabai ad da yan miai ipidinai a. 28 Taida mi, melmel a tan en lo yaŋad tia yan, melmel a tamolpein patud dupidinai dak, agod melmel nek a ta dien na dan dam ipilianaig, an lo melmel a iŋ dien mok dan mel kawan ak igo woŋ idiraig dilasa ya. 29 An lo man, talpein ta Anut naon na sen yaŋan yabisa san tia ya. 30 Anut iŋsen mi, aŋanem madok Jesus Kristus lo yan san fun mok a. Anut lou wei mi Kristus ipanig ate id ibinawad a. Kristus lo mi id kankan milaen ak amad da tilasag tumado da. Tamol a id idad go iŋiliad an man Kristus mi a. Iŋ lo yak niŋen o Anut malan lo id itaot, agod gun tilasag tumado da. 31 Fun an niŋen o ru ta digire yan ago ibol da, “Talpein enti kagin ta niŋen o sen yaŋan yabisa wo igane tap, gidad imoip, iŋ Anut mi yaŋan yabisa wa.”