2
Pol Kristus niŋen o mi ibol ilasa ya
Teig taog, saen ŋai aŋsam na ŋupalug Anut san ru ŋufulale panaŋ man, ŋai kudodom lo ru bulbal ak lo ta ŋiŋiŋeŋ na ya, agod ru kankan milaen ak lo ilasa na yan lo ilom ta ŋiŋane na ya. Man fun dugo, ŋai ilo sou igo ŋigane ya, saen ŋai luluŋam lo ŋumado man, ŋai ru an fidian patug fo ŋigane ya. Ru Kristus niŋen o, agod iŋsen aigim fo imat an dam, ru nek an mi ŋabol dugo aloŋ a. Ŋai aŋ luluŋam lo ŋumado dugo tinig dabai an tia ya. An mi tia, ŋai ŋarer dugo tubun mi ŋusuruwor se yan dam ale ya. Taida mi, ŋaisag ru agod bilaluŋ ŋabol panaŋ an man, ilom ŋiŋane san kankan milaen ak ate ta ŋabol go aloŋ na ya. Tia, aŋsem ale aloŋ ak, ŋaisag ŋiŋeŋ an Awan Urgun san dabai lo ilasa ya, man dugo, Awan Urgun iŋanen dabai kuai tem ikubiaig ale ya. Ŋai ago ŋigane yan fun man, aŋanem ilo rumok san fun mok an tamol adi sad kankan milaen ak lo ta yen na wa. Tia, ilo rumok an Anut san dabai lo mi yen a.
Kankan milaen a Urgun san na ipalu yan san ru
Ak man tamolpein a Anut niŋen o iŋaned maŋau milaen an luluŋad lo man, rumok, ru a miŋiŋeŋ dan kankan milaen ak lo ilasa da, amaiak dile duloŋ da. Ak gug kankan an man, saen e gamu tumado den san kankan milaen ak tia geig a, agod tan en san gurman adi sad kankan milaen ak, an dam tia ya. Man dugo, Anut iŋ gurman adi saen gamu tumado den san igane itout o urat igane da. Ak man kankan milaen a maŋ kuai te migane ilasa dan man, gubak mi mianuk lo yen na ya. Kankan milaen an Anut wagam mok, saen tan en gamugo ilasa yan, iŋsinan ilo sou lo imiani a, agog saen milaen mok ante yen na ya. Man dugo, Anut fun lo mok tan gamugo ilasa dugo ilon igo yen a, mitep kankan milaen an id ipanad dop lo girager amad da tilasap tumado wa. Kankan milaen naon en man tan en san gurman adi duloŋ san tia ya. Iŋ kankan milaen an duloŋ mok tap, kumaen panu san Tubun ak a girager anda yan, aigim fo ta dubali na wa. Ak man ru ta gubak mi digire yan igo ibol a,
“Melmel a tamol malad nam ta dile na yan,
kududod ta iloŋ na yan,
kitek ilo girek aman ta digane na yan,
melmel an Anut ikubune lag dien da, an lo dop tamolpein a iŋ niŋen o dumat dan ipidinai a.”
10 Ak man melmel nek an Anut iŋsen Awan Urgun lo kuai te idirig tile ya.
Awan Urgun iŋ mel fidian ikubiani da, an lo iŋsad bunun mok iloŋ uyanan a. Iŋ Anut san ilo girek nek a ilon lo kuror geig dien dan dam ikubiani fufei da. 11 Ak dugo, tamolpein luluŋad lo enti iŋ talpein ta san ilo sou mok ka iloŋ ak i? Tia, talpein an iŋsinan ur mi a. Nek ago mi, talpein ta Anut san kankan iloŋ san tia ya, tia, Anut sinan Ur mi iŋsan kankan ka iloŋ a. 12 Aria, ur ta tan en san id ta tiŋane na ya, tia, Ur a Anut san na ipalu yan mi id tiŋane ya. Anut Ur an ipanad a, an lo dop id ka binawek funfun a iŋ kawan ipanad amaiak taloŋ uyanan a. 13 Binawek wei mi amaiak niŋen o maŋ gamu miŋiŋeŋ da. Ru a tamol sad kankan milaen ak ipiteŋanama dan lo maŋ ta miŋiŋeŋ na da. Tia, ru a Awan Urgun ipiteŋanama dan lo mi miŋiŋeŋ da. An lo maŋau nuŋon a Anut kuai te igane ilasa panama yan, maŋ ru Urgun ipanama yan nam san fun mok mufulale da. 14 Talpein a Urgun ilon lo tia yan, maŋau nuŋon a Anut san Ur san na ipalu dan ta iŋane na da, man dugo, iŋ ilon lo maŋau an ru burau igo woŋ ak ibol da. An lo man maŋau nuŋon an iloŋ san tia ya. Man ata wo? Maŋau an san fun mok niŋen o ilon itarpasi san dabai man, Awan Urgun lo mi ilasa da. 15 Ak man talpein enti iŋ Anut san Urgun aman da yan, iŋ melmel fidian ikubianip, an lo iŋaned fudi mok dam ka iloŋ uyanan a. Ak gug tamol sen ta Urgun ilon lo tia yan, talpein naok an ikubiani san ta idaisuda na ya. 16 Man dugo, profet Aisaia ago ibol,
“Ak dugo, enti Anut ilon iloŋ pe
an lo iŋ ka maŋau ipiteŋani wak i?”
Ak gug id Kristus anen maŋau amad da ya, an niŋen o nek ibol Kristus ilon isou dak igo woŋ id dam ago ilod isou da.