12
Urgun lou panek iwae panad da
Ŋai teig taog, aŋ Awan Urgun san binawek ipanad dan niŋen o aŋaoŋ man ŋai ilog ta ibol na da. Aŋ aloŋ ak, saen aŋ wagam gob amado yan, aŋanem tamol kagin wagam an naom diraeg an lo tubud sewak adi a awad tia yan sad ubou ale se ya. Ago yan lo ur saian saian an aŋ diŋiliaŋ go kagin uyan tia yan naon sensen dukubiai ale na ya. Amaiak niŋen o ŋai ŋurupaiaŋ da. Talpein ta Anut anen Urgun lo Jesus imisilani san tia ya. Nek ago mi, talpein a igo ibol dan, “Jesus iŋ Tubun ak,” tamol amaiak Awan Urgun lo mi iŋiŋeŋ da. Man dugo, ur saiak ta ago ibol ilasa san tia ya.
Aria, Awan Urgun tamol anen anen atem lou panek naon sensen ipidinai da. Ak man Awan Urgun e binawek en iwae pidinai den man kisaek a. Nek ago mi id anen anen atem dal wei mi sensen lo Tubun ak o urat ka tigane wa, ak man Tubun ak e iŋsan urat tigane den man kisaek a. Taida mi, Anut tamolpein anen anen biabi binawek naon sensen ipidinai da, ak man Anut e tamolpein fidian ilod lo binawek en idirai dilasa den man kisaek a.
Aria, Awan Urgun tuon man id tinid ilon lo walal isi dugo tile da. Ak man iŋ id anen anen atem dabai naon senamo ak ipanad da, an lo man id anen anen dabai a tiŋaneg tabi dan urat tupani wa, ago dop an lo id fidian sisem uyan tiŋane wa. Urgun san dabai log, talpein ta ru kankan milaen anda yak iŋane dugo, Urgun naon kisaek an lo mi, talpein sen ak ru maŋau anda yak iŋane da. Ta Urgun anen dabai lo ilo rumok tubun ak iŋane dugo, ta Urgun kisaek mi lo subam adi ikubuniai san dabai iŋane da. 10 Ta kulob girager naok naok igane san dabai iŋane dugo, ta profet ru ibol ilasa san dabai iŋane da. Ta ilon lo ur uyan ak ur saian ak itarpasai san dabai iŋane dugo, ta tamolpein sen ak sad muroud ru lo iŋiŋeŋ san dabai iŋane da. Agod ta iŋ muroun ru naok ago yan iloŋ dugo fun ibol ilasa san dabai iŋane da. 11 Lou panek emaiak fidian man Urgun kisaek mi ipanad da, agod en iŋsen ilon ibol dak ate mi tamol kisaek kisaek iwae pidinai da.
Tinik kisaek mi, gug tinik san boi wei mi a
12 Tamol tinin kisaek a, ak man iŋsan ŋien, banin, tinin aenta dam fidian wei a. Agod tinin aenta an fidian dutumanig tinin kisaek mi ilasag yen da. Kristus dam nek ago ya. 13 Man dugo, id fidian Ur kisaek mi nam suguek tiŋaneg, an lo tutumanig tinik kisaek tilasag tumado da. Gidad id aenta Juda, tia, aenta Juda tia yak, aenta urat bigabeg adi, aenta kawan tumado tator da, Anut id fidian Urgun kisaek mi lo taluk o ipanad a.
14 Aria, tinid boi kisaek man tia ya, tia, tinid man boi wei mi a. 15 Ak dugo, ŋai ŋieg igo ibol, “Ŋai banig tia ya, an niŋen o ŋai tinig en san boi tia ya,” ago ibol tap, rumok, iŋ tinik an iŋanen boi mok tia i? 16 Tia dugo, kududo dam igo ibol, “Ŋai malag tia ya, an niŋen o ŋai tinig en san boi tia ya,” ago ibol tap, rumok, iŋ tinin an iŋanen turan mok tia i? 17 Tia, tinik an fidian malak mi tap, an niŋen o dugo woŋ ru iloŋ ak i? Tia, tinik an fidian kududok mi tap, dugo woŋ mumalun iwen iloŋ ak i? 18 Ak man rumok, Anut iŋanen ilon yen ak iri panim, tinid san boi anen anen atem iŋaned abed kisaek kisaek ipidinaig dien yau a. 19 An niŋen o tinid an gigin kisaek mi yen tap, tinid an nuŋon tia ya. 20 Amaiak niŋen o tinid anen boi wei mi a, ak man fidian dutumanig tinid kisaek ilasag yen da.
21 Malad iŋ banid irupei, “Ŋai oŋ ŋamoi a,” ago ibol san tia ya. Nek ago mi kabuŋad dam iŋ ŋied irupei, “Ŋai oŋ ŋamoi a,” ago ibol san tia ya. 22 Tia, tinid sad boi aenta a dabai an tia yak tabol dan, iŋsad urat tubun geig a, an lo tinid boi boi an ta dien na tap, tinid an imat a. 23 Tinid aenta man tile uyan san tia ya, an niŋen o tamol iŋ tinin an damag ipani da. Damag nam ibalfutani da, ago dop san leil man uyanan a. Agod tinid aenta man malak malak tile san tia ya, an niŋen o iŋ imiani uyanan da. 24 Ak man talpein tinin a leil lo uyanan an iŋ damag ta ipidinai na da. Man dugo, dal an lo Anut tinid sad boi fidian itumanai a, tinid sad boi a leil lo uyan tia yan, yaŋad tisini da. 25 Anut kulob ago igane yan lo, gilek ta tinid lo yan ta yen na wa, an lo dop tinid sad boi fidian nug kagin dupani uyan a. 26 Fun an niŋen o saen tinin aenta an kisaek madai ile tap, tinin aenta dam muruan naon kisaek an disini wa. Agod fon talpein tinin ta kisaek niŋen o ilon uyan tap, tinin aenta an fidian ilod uyan a.
27 Aria, aŋ fidian man Kristus tinin, agod iŋanen tinin san boi fidian man aŋsem mi a. 28 An lo man tamolpein fidian Kristus san midaeŋ ilon lo mi urat digane wa. Agod Anut urat tamol naon sensen itarpasai da. Malan te mok iŋ aposel adi ipilianai a, agod tinin te profet adi ipilianai a. Uraru an tinin te man girek maŋau adi, an patun fo man talpein a kulob girager urat digane dan, an patun fo talpein a subam dupasi yau san dabai ad da yan, talpein a tamolpein aenta dibinawai san dabai diŋane yan, tulek tamol adi, tia, pein tulek san dabai diŋane yan, agod murna geig man, talpein a tamolpein sen ak sad muroun ru ka diŋiŋeŋ a, ak man ru an fun ta duloŋ na wa. 29 Ak dugo, talpein Kris ak fidian aposel adi ak i? Tia, an fidian profet adi ak i? Tia, an fidian girek maŋau i? Tia, an fidian kulob girager ka digane wak i? 30 Tia dugo, an fidian subam digane itout san dabai diŋane yak i? Tia, an fidian muroun ru sensen ak fun ta duloŋ na yan lo ka diŋiŋeŋ ak i? Tia, an fidian ru naok ago yan san fun ka duloŋ pe dubol ilasa wak i? Tia geig a. 31 Bar en fidian uyanan a, ago gug aenta uyanan geig a. An niŋen o aŋ tinim ŋutum lo bar a aenta diriŋanai dan aŋal pe urat apidinai san niŋen o yaes ifunaŋ a.
Ilo panek an mel malan te ya
Aria, ŋai gamu aŋ kagin dugon iŋ uyanan geig ak agane san ŋukubiaip ale wa.