13
Ŋai tamol iŋ eŋel da sad balek sensen lo ŋiŋeŋ ka ŋigane wa, ak man ŋai ilo panek ag tia yak tap, ŋai nek ibol liliŋan tubun ak tamolpein kududod lo uyan tia yak, tia, dou ta a tamol isue saian dugo liliŋan kawan ilasa yau dak igo woŋ a. Ŋai profet ru ka ŋabol a, agod mel mianuk ak fidian fud ŋaloŋ uyan a, agod taida mi ŋai maŋau fidian amag da ya, agod ŋaisag ilo rumok lo mi ŋabol pe tan bubun ta isuk yaup asau mi itur a, ak man ŋai ilo panek amag tia yak tap, ŋai tamol kawan mi a. Ŋai ŋaisag filiag an ŋuwaep tamolpein a melmel amad tia yak diŋane wa, agod ŋai tinig en ager banid lo ŋiganep yai lo dimiriag a, ak man ŋai ilo panek amag tia tap, urat naon taidam ŋiŋane san tia ya.
Ilo panek kagin iŋ muruan fidian isini da, agod ilo panek kagin dam tamolpein fidian ilon imuŋanai da. Ilo panek kagin iŋ malan ta isi na da, sen ta ipitiani na da, agod sen yaŋan ta yabisa na da. Ilo panek kagin iŋ kagin naok saian ak ta igane na da, iŋsen mi wo ilo sou ta igane na da, iŋ ririan ilon imasap ta tiŋaen saian na wa, iŋ muruan a tamolpein dupani an ta ilon isou na da. Ilo panek kagin san leil lo man, kagin saiak an ta bulbal na ya, tia, ru a rumok an niŋen o mi uyasusai iganep imado da. Ilo panek kagin man pempem aenta ibargiranai dugo, pempem ilon lo rumok da, agod pempem mala nouk imado dugo, pempem muruan lo itur sakar da.
Ilo panek kagin pempem yen da, itout yau san tia ya. Ak man tamolpein gamu profet ru dubol ilasa bo man, murnap profet ru an itout yau a. Gamu talpein aenta tamolpein sen ak sad muroun ru lo diŋiŋeŋ dak gug fun ta duloŋ na da, ak man murnap kagin an itout yau a. Agod gamu aenta Urgun san dabai lo iŋ maŋau amad da ya, ak man murnap lou panek an itout yau a. Man dugo, gamu idsad maŋau ta idaisuda na ya, an lo id taloŋ ak man kitek uyan a. Taida mi, id profet ru mi kitek ka tabol ilasa wa. 10 Ak man murna dop saen nal a lo mel fidian itaotan dilasap yen dan ipalu man, kagin a kitek itaot an fidian ditout diau a. 11 Saen ŋai nanuk tusag man, ŋai nanuk igo woŋ ŋiŋiŋeŋ se ya. Agod ŋai nanuk igo woŋ ilo sou ŋigane dugo ilog igire se ya. Ak man saen ŋai tamol tubug man, ŋai nanuk sad kagin ŋigane se yan fidian patug ŋupani a. 12 Gamu man id ka abaŋ kitek tile da, nek ibol tig siŋaokan tia yak lo mitilaen kuai te ta tile na dak igo woŋ a. Ak man murna dop id Anut da nug naon tupanip nug tile wa. Gamu ŋai maŋau kititik amag da ya, ak man murna dop ŋaisag maŋau Anut niŋen o man idaisuda wa, nek ibol Anut sen ŋai iloŋ uyanan ak igo woŋ a.
13 Ago yak niŋen o mel utol en dien diau da, ilo rumok, mala nouk, agod ilo panek. Ak gug mel utol en luluŋad lo ilo panek mi iŋ malan te ya.