15
Kristus imat go fon kumaen imasa da ya
Ŋai teig taog, gamu ŋai bilaluŋ uyan ak e imug ŋabol aloŋ en niŋen ilo sou ŋupanaŋ o ŋamat da. Bilaluŋ uyan en aŋ banim afulaleg aŋane dugo bag an fufo aŋanem madok Kris ak aganeg dabai anda yen da. Aŋ ru a gubak mi ŋufulale panaŋ an mi abi sakar tap, bilaluŋ uyan en lo Anut patum ipasip iŋiliaŋ a. Aŋ ru an fidian abi yau dak i? Tia dop, aŋanem ilo rumok an kawan a.
Mel fidian ŋai kududog iloŋ an ŋaisag leil lo malan te ya, an niŋen o ŋai mel tutubu yan fidian aŋ ŋurupaiaŋ a. Ŋai igo ŋabol a. Ru ta Anut san buk lo yen dan iri panim, Kristus idsad aupasek isuas o imat a. Agog iŋ disareg nal utol yau gug fon Anut mateŋ lo ifufuni yabisag kumaen ilasa da ya. Agod an dam ru ta Anut san buk lo yen dan iri panim nuŋon ilasa ya. Agog malmalan Pita naon na walal isi a, agog tinin te megeloum 12 an naod na dam kuai tem ilasa ya. Agog murna iŋ fon walal isig malak malak dile ya, atna ilo rumok adi iŋ dile yan sad sutek 500 iriŋani a. Tamol a iŋ dile yan kisaek kisaek dumat la ya, ak man wei mi gamu dumado yau da. Murnag Jems san na ilasa ya, agog fon aposel fidian sad na dam ilasa ya. Agog murna geig man ŋaisag na ilasa ya. Ŋai man nek ibol nanuk foun gamugo dugo tinan ririan igansi ak igo woŋ a, ago bo man Jesus sen ikubiai ŋile ya.
Man dugo, ŋai Kristus san aposel aenta luluŋad lo yaŋag tia ya, agod ŋai yaŋag aposel dubol dan ta idaisuda na ya. Man dugo, ŋai Anut anen tamolpein ŋusubanai o ŋukudai dugo muruan wei mi ŋupidinai se ya. 10 Ak man Anut san ilo muŋanek log gamu ŋai iŋsan urat tamol mok ŋumado da. Agod taida mi, iŋsan ilo muŋanek ŋai ipanag an nuŋon ifu a, man dugo, ŋai urat wagai geig ŋigane se ya, an niŋen o ŋaisag urat wagai ŋigane dan aposel aenta fidian sad urat iriŋani a. Ak man ŋai seg kisaek urat ta ŋigane se na ya, tia, Anut iŋ ŋai da ya, iŋanen ilo panek an ŋai urat ŋigane wo dabai ipanag se ya. 11 Aria, gidad ŋai ru ŋurupaiaŋ go aloŋ se ya, tia, aposel aenta ru dubol go aloŋ se ya, ru a maŋ fidian murupaiaŋ go aloŋ se yan naon kisaek mi ya, agod ru en niŋen o mi aŋ gubak mi ilom lo rumok a.
Tamolpein afon kumaed dumasa wak san ru
12 Aria, maŋ Kristus mateŋ lo fon kumaen imasa da yan murupaiaŋ se yan rumok tap, en ata wo aŋ luluŋam lo tamolpein aenta, tamolpein a dumat la yan iŋ fon kumaed dumasa san tia dubol dak i? 13 Kududom agure uyanan a. Tamolpein a dumat la yan fon kumaed dumasa san tia yak abol man, an niŋen o Kristus dam kumaen ta imasa na ya. 14 Ago yak niŋen o, Kristus fon kumaen ta imasa na yak man, maŋsama ru mufulale panaŋ se yan kawan a, agod aŋanem ilo rumok an dam kawan a. 15 An lo man, taida mi ru a gubak mi Anut niŋen o mabol se yan ru sewak mi a. Fun an niŋen o Anut malan lo maŋ sewak tamol mi a, man dugo, maŋ gubak mi malak malak ru igo mabol ilasa se ya, Anut mi Kristus mateŋ lo ifufunig fon imasag gamu kumaen imado da. Gug tamolpein a dumat la yan fon kumaed dumasa san tia ya, an rumok tap, aria, Anut Kristus ta ifufunig fon kumaen imasa na ya. 16 Man dugo, nek ibol ŋai gubak mi ŋurupaiaŋ ak ago, Anut tamolpein dumat la yan, fon kumaed ta idirai dilasa na dak man, iŋ Kristus dam mateŋ lo ta iŋane imul na ya. 17 Aria, Kristus fon ta kumaen imasa na yan lo man, aŋanem ilo rumok an kawan a, ago tag Anut aŋanem aupasek ta ipare idu na ya. An lo murnap aŋ adeg au a. 18 Taida mi, tamolpein a Kristus ilod lo rumok go dumat la yan, iŋ dam dideg diau a. 19 Fun an niŋen o ŋai igo ŋurupaiaŋ da. Idsad mala nouk Kristus lo yan tan en lo mi ka ibinawad a, an rumok tap, man id buraurau geig a. An lo man tan en san tamolpein, rumok, tamolpein aenta ilod kitek imuŋanai a, ak man id niŋed o mi ilod tubun geig imuŋanad a.
20 Ak man Anut Kristus ifufunig yabisag fon kumaen imado dak, an ru rumok a. Kristus iŋ malmalan mateŋ lo kumaen imasa ya, kulob an lo idsad mala nouk an, tamolpein a gamu mateŋ lo ŋioŋ diabi dan murnap fon dumasap kumaed dumado wan, nuŋon ilasa wa. 21 Nek ibol tamol kisaek mi lo mateŋ ilasa yak ago, tamol kisaek mi lo dam tamolpein a dumat la yan fon kumaed dumasa da wa. 22 Id fidian man Adam malan kubulan, an niŋen o id fidian tamat a. Nek ago mi, tamolpein a fidian Kristus lo dumado dan, Anut murnap ifufunaip fon kumaed dumasa da wa. 23 Ak man id anen anen atem idsad saen lo mi a. Kristus sen malmalan imasa la ya, agog iŋ patun fo, saen afon tan en lo imul ipalu dan, tamolpein a iŋsan an fidian fon kumaed dumasa da wa. 24 Murna gup saen wadan ipalu wa. Ak man saen an gamugo dop Kristus tamol gurman fidian, tamol yaŋad anda yak, agod dabai funfun an fidian iŋ ibiai dudu dop iŋ abed iŋane wa. Agod wadan geig man iŋ iŋsan tamolpein iŋal pe Taman Anut banin lo idirai a, ago dop Kristus sen iŋaned gurman imado wa. 25 Man dugo, Kristus mi tan en lo kiŋ imadop yaup, Anut Kristus san ager an fidian ibiai dudup Kristus ŋien paen na* dumado wa. 26 Ager wadan Anut yabi idu man mateŋ. 27 Aria, rumok, Anut san ru igo ibol, “Anut mel fidian idiraig nanun ŋien paen na dien a.” Ak man ru an ago ibol bo man, id ilod itarpasi ak, ru an Anut enti mel fidian idiraig nanun ŋien paen na dien an dam ituani man tia ya. 28 Tia, saen Anut mel fidian Kristus paen na idiri itout gup man Kristus sen Taman Anut paen na imado wa. Saen an lo Anut iŋsen mi malan te geig a, iŋ mi mel fidian sad tamad imado wa.
29 Aria, tamolpein dumat la yan fon kumaen ta dumasa na wa, an rumok tap, tamolpein a talpein dumat la yan faŋan lo suguek diŋane dan, niŋedi wo dugo tabol ak i? Tamolpein dumat la yak fon kumaen dumado san tia ya, an rumok tap, aria, ata wo tamolpein sen ak iŋ faŋan lo suguek diŋane dak i? 30 Agod aŋ maŋ aposel adi niŋema wo ilom isou wa. Ata wo nal fidian lo maŋsema iginiama yai ided lo mau dak i? 31 Teig taog, ŋai idsad Tubun ak Jesus Kristus lo ŋumado dugo aŋ yaŋam ŋisini da. Aria, ru an ru rumok ago tap, ru en dam ru rumok a, ŋai nal fidian ŋamat da. 32 Ŋai etna Efesas na tamol wei mi bor kasik igo woŋ dida nug mabi se ya. An tan en san mel mi ago tap, an dugo woŋ ŋai ibinawag ak i? Tamolpein dumat la yak fon kumaen ta dumasa na wa, an rumok tap, gidad ŋai ka Anut ilog iŋaoŋ pe igo ŋabol a,
“Id gamu anaŋ mi tani taluk dop tumado wa,
man dugo, gabulop id tamat a.”
33 Aŋ sem irawaŋ amoi, saen aŋ tamolpein sad madok uyan tia yak dida ator tap, iŋ aŋanem kagin uyan an dusuŋuŋi wa. 34 Malam ipuk, aŋanem kankan akubunep afon aupasek ta agane na wa. Ŋai itaot ŋurupaiaŋ da, aŋ aenta Anut aŋaoŋ da, an aŋanem miai.
Murnap id tinid naon dugo tiŋane wak i?
35 Aria, tamol ta isumiaeŋ pe ibol, “Tamolpein dal dugo woŋ kumaed fon dumasa wak i? Agod tinid naon dugo yak diŋanep ate dupalu wak i?” 36 Oŋ tamol buraurau! Oŋ uloŋ ak, oŋ mel patun pae dop man an ririan ta isa kisaek oŋ na wa. Tia, mel patun an imat gup a. Ago dop mel patun igo woŋ yen yau san tia ya, tia, mel patun an sen tinin ibilisa dop anaŋ foun ak igo woŋ isa wa. 37 Agod mel patun a oŋ pae dan, murnap nuŋon ago mi ŋane san tia ya. Tia, oŋ wit kubulan boi, tia, mel ta patun mi pae da. 38 Ago gug Anut iŋsinan ilon gubak mi dugo yen ak lo mi, mel an patun iganep isa yaup tubun pe, iŋaned naod sensen atem itaot dilasa wa. Mel patun an tinid naon sensen ipidinai da. 39 Mudan fidian tan en lo yan naon kisaek man tia ya. Tamolpein tinid man senamo ya, bor goun sad tinid dam senamo ya, agod anakanak iŋ iy da tinidi sensen a. 40 Mel a keit fufo dien dan tinid muroun anda ya, agod melmel a tan na dumado dan dam tinid muroun anda ya. Ak man mel tan na dumado dan sad girager naon kisaek a, agod mel lak na dien dan sad girager naon senamo ya. 41 Ad man iŋanen girager naon kisaek a, ago gug kalam iŋanen girager naon senamo ya, patui dam sad girager naon senamo ya. Agod patui anen anen sad girager an sensen a.
42 Aria, saen tamolpein a dumat la yan fon kumaed dumasa wan, kulob naon nek ago yan ilasa wa. Tinid e imug tan na id tiŋane emaiak tisarep igan a. Tinid foun ak a murnap tiŋane wan iŋ fon igan san tia ya. 43 Tinik tan en san iŋanen leil lo man siŋaokan tia ya, gug tinik murna san man siŋaokan geig a. Tinik tan en san iŋ dabai an tia ya, gug tinik murna san man dabai anda wa. 44 Gamu id tinid man tan en san mi a, ak man saen fon kumaen tumasa da wan, id kumaen panu anen tinik tiŋane wa.
Tan en san tinik yen da, an rumok tap, kumaen panu san tinik dam yen da. 45 Fun an niŋen o Anut san buk lo igo digire ya, “Tamol a imug mi ilasa yan, Adam, iŋ tamol kumaen ak ago ilasag imado se ya.” Ak man Adam a murna geig amaiak, sen tinin ibileksag ur ilasag imado dugo, kumaen yen yau san ipanad da. 46 Kumaen panu san tinik imug ipalu man tia ya, tia, tinik tan en san mi malmalan ilasa ya. Ago gup tinik kumaen panu san ka tiŋane wa. 47 Tamol a malan te geig ilasa yan, iŋ tinin man tan gufgaf san mi a. Tamol a murna ilasa yan, iŋ tamol kumaen panu san mi a. 48 Tamolpein a gamu tan na dumado dan, nek ibol tamol a imug mi tan na ilasa yak igo woŋ ago dumado da. Nek ago mi, tamolpein a murnap kumaen panu na dumado wan, nek ibol tamol a kumaen panu na ipalu la yak igo woŋ, dilasap dumado wa. 49 Gamu id tinid san leil man nek ibol tamol a imug mi tan na ilasa yan san leil igo woŋ a. Ak man murnap, tamol a kumaen panu na ipalu wan, iŋanen leil dugo yen dak ago, idaned leil foun an dam naon kisaek mi wa.
50 Teig taog, ŋai ŋurupaiaŋ da, tan en san tinid man Anut san kagin panek aben lo imado san tia ya, agod mel ta imat san, mel ta imat san tia yak iŋanep yabi san ta idaisuda na ya, tia geig a. 51 Kududom agurep ŋai ru mianuk ta ŋurupaiaŋ o da. Id aenta ta tamat na wa, ak man id fidian tinid ibileksa wa. 52 Mala ipuk ikilakil dan lo, mel en ilasa kisaek oŋ a. Saen tour murna geig an ibob dop, mel an ilasa wa. Man dugo, tour ibob pe tamolpein a dumat la yan kumaen dumasa wa, agod iŋaned tinidi fon imat pe igan san tia ya. Ago dop id a tan na kumaen tumado dan tinid ibileksa kisaek oŋ a. 53 Man dugo, nek ibol id kulos foun ak tiŋanep tidiri dak igo woŋ, idsad tinid an ibileksap tinid foun ak imat pe igan san tia yan tiŋane wa. Man dugo, mel a imat san an itout yau a, ago dop mel a itout yau san tia yan ilasap pempem yen yau a. 54 Saen idsad tinid foun ak ago ilasa dop man, awak aban Anut san buk lo yen dan nuŋon ilasa wa. “Anut yu igane itout a, kulob an san dabai man mateŋ ituŋali pasik a.” 55 An niŋen o id ka igo tabol,
“O mateŋ, oŋ yu gane itout an san dabai dugon te yen dak i?
O mateŋ, oŋane buroi an dugon te yen dak i?”
56 Mateŋ anen buroi man aupasek mi a, agod aupasek san dabai man Moses san kubiaeŋ lo yen da. 57 Ak man id Anut ilo uyan ru tupani wa! Man dugo, iŋ idsad Tubun ak Jesus Kristus lo idirad go yu tigane itout a, an lo man mel an fidian sad dabai tibiai dudu ya.
58 Teig taog, fun an niŋen o aŋanem ilo rumok lo atur sakar a. Mel ta idiraŋ pe ta asuk amul na wa. Aŋ pempem aŋsem ilom tinim fidian lo urat agane wo dan Tubun ak apani wa. Man dugo, aŋ aloŋ ak aŋanem urat wagai agane dan nuŋon ta ideg yau san tia ya.
* 15:25 Wagam na saen tamol gurman wagai lo iŋanen ager tamol aenta ibiai idu dop man, saen iŋ sia kiŋ fo imasi dan te, iŋsan ager gurman an ŋien paen na imadog itokubol go ago yen a.